Aktualności Rady Gminy

Plany pracy Rady Gminy i  Komisji Stałych

Plany pracy Rady Gminy i Komisji Stałych

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/88/2015
Rady Gminy Smętowo Graniczne
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Plan pracy Rady Gminy Smętowo Graniczne na rok 2016

I kwartał:
1. Przygotowanie, zaawansowanie i ocena inwestycji gminnych.
2. Ocena sprawozdania rzeczowo – finansowego:
a) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym za 2015 rok,
b) Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Smętowie Granicznym za 2015 rok,
c) Gminnej Biblioteki w Smętowie Granicznym za 2015 rok,
d) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Smętowie Granicznym za 2015 rok.
3. Plan funkcjonowania oświaty na rok 2016, współpraca z dyrektorami szkół gminy Smętowo Graniczne oraz funkcjonowanie Biblioteki Gminnej.
4. Przygotowanie do ferii zimowych.
5. Omówienie planów pracy, współdziałania i współpracy z organizacjami pozarządowymi  z terenu gminy Smętowo Graniczne.
6. Sprawy bieżące.
 
II kwartał:
1. Ocena przebiegu zimowego utrzymania dróg i nawierzchni dróg po zimie.
2. Ocena bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy.
3. Ocena funkcjonowania jednostek OSP z terenu gminy.
4. Ocena i plan funkcjonowania Gminnego Przedszkola Samorządowego w Smętowie Granicznym na 2016 rok.
5. Ocena funkcjonowania świetlic wiejskich.
6. Ocena przygotowań do wakacji letnich.
7. Ocena wykonania budżetu gminy za 2015 rok
8. Ocena wykonania i zrealizowania inwestycji za 2015 rok.
9. Ocena realizacji działań z zakresu higieny szkolnej.
10. Sprawy bieżące.
 
III kwartał:
1. Ocena wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku.
2. Ocena kompleksowa funkcjonowania Urzędu Gminy za I półrocze 2016 roku.
3. Ocena funkcjonowania i zabezpieczenia medycznego mieszkańców gminy Smętowo Graniczne za I półrocze 2016 roku.
4. Ocena działalności Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji za I półrocze 2016 roku pod względem rzeczowym i finansowym.
5. Ocena działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za I półrocze 2016 roku.
6. Zapoznanie się z kierunkami działań pomocy społecznej oraz profilaktyką działań związanych z walką z ubóstwem i bezrobociem w gminie Smętowo Graniczne.
7. Ocena przebiegu wakacji letnich.
8. Sprawy bieżące.
 
IV kwartał:
1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie przez szkoły za rok szkolny 2015/2016.
2. Ocena przygotowania do zimowego utrzymania dróg.
3. Opracowanie stawek podatkowych na 2017 rok.
4. Prace nad budżetem gminy na 2017 rok.
5. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  za 2016 rok.
6. Przygotowanie planów pracy na 2017 rok poszczególnych Komisji Stałych i Rady Gminy.
7. Sprawy bieżące.
 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/88/2015
Rady Gminy Smętowo Graniczne
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok

I. KWARTAŁ
1.      Analiza rejestru zamówień publicznych udzielanych w drodze przetargu o wartości powyżej
30.000 euro w 2015 r.
2.      Analiza wykonania inwestycji za 2015 r.
3.      Kontrola gospodarki  finansowej jednostek OSP działających w Gminie Smętowo Graniczne.
4.      Ocena kosztów związanych z funkcjonowaniem świetlic wiejskich i GOKSIR w czasie ferii
zimowych.
5.      Sprawy bieżące nieprzewidziane w planie pracy.
 
II. KWARTAŁ
1.      Kontrola funkcjonowania i gospodarka finansowa GOKSIR i  Biblioteki Gminnej za 2015 r.
2.      Kontrola funkcjonowania i gospodarka finansowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
za 2015 r.
3.      Kontrola gospodarki finansowej prowadzonej przez Wójta Gminy za 2015 r.
4.      Analiza uchwał budżetowych za 2015 r.
5.      Sporządzenie opinii do Regionalnej Izby Obrachunkowej z wykonania budżetu za 2015 r.
6.      Sprawy bieżące nieprzewidziane w planie pracy.
III. KWARTAŁ
1.      Kontrola realizacji uchwał budżetowych za pierwsze półrocze 2016 r.
2.      Analiza wykonania inwestycji  za pierwsze półrocze 2016 r.
3.      Kontrola gospodarki finansowej prowadzonej przez Wójta Gminy za pierwsze półrocze 2016 r.
4.      Sprawy bieżące nieprzewidziane w planie pracy.
IV. KWARTAŁ
1.      Ocena planu realizacji stawek podatku i opłat lokalnych na 2017 r.
2.      Analiza projektu budżetu gminy na 2017 r.
3.      Stan mienia komunalnego gminy oraz obrót nieruchomościami, stanowiącego własność Gminy Smętowo Graniczne.
4.      Sporządzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 r.
5.      Podsumowanie działalności Komisji Rewizyjnej za 2016 r.
6.      Sprawy bieżące  nieprzewidziane w planie pracy.
 
Plan pracy Komisji Rewizyjnej jest otwarty i może zostać rozszerzony o zgłoszone wnioski przez Komisje Stałe.
 
 
 
 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/88/2015
Rady Gminy Smętowo Graniczne
z dnia 30 grudnia 2015 r.

 

Plan pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

na rok 2016

 
I kwartał
1.      Analiza harmonogramu realizacji inwestycji gminnych w roku budżetowym 2015.
2.      Zapoznanie się informacją dotyczącą przychodów, rozchodów i długu publicznego gminy Smętowo Graniczne z końcem roku budżetowego 2015.
3.      Informacja dotycząca współpracy gminy z gminnymi organizacjami pozarządowymi za rok 2015.
4.      Sprawy bieżące dotyczące sfery działalności tematycznej komisji.
 
II kwartał
1.      Analiza i kompleksowa ocena wykonania budżetu gminy na rok 2015.
2.      Ocena stanu nawierzchni dróg gminnych i wykorzystania środków budżetowych na ich budowę i bieżące remonty oraz realizacja planu dotyczącego tegoż zadnia.
3.      Podsumowanie i ocena działań związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych i przebiegających przez teren gminy w sezonie 2015/2016.
4.      Rozpoznanie i wskazanie najważniejszych potrzeb naszej gminy, które powinny zostać uwzględnione w strategii rozwoju województwa pomorskiego - wolne wnioski zgłoszone przez członków komisji.
5.      Sprawy bieżące dotyczące sfery działalności tematycznej komisji. 
 
III kwartał
1.      Inwestycje prowadzone na terenie naszej gminy przez inwestorów zewnętrznych – ocena korzyści dla społeczności lokalnej między innymi - zapobieganie bezrobociu, korzyści dla budżetu .
2.      Analiza i ocena wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016.
3.      Ocena dotycząca efektów pozyskania finansowych środków pomocowych i dotacji                   z przeznaczeniem na realizacje najważniejszych inwestycji gminnych oraz zaawansowanie działań w tym zakresie.
4.      Sprawy bieżące dotyczące sfery działalności tematycznej komisji. 
 
 
IV kwartał.
1.      Zestawienie wniosków komisji do projektu budżetu gminy na rok 2017.
2.      Ocena sprawozdania dotyczącego aktualnego stanu i sposobu gospodarowania mieniem komunalnym Gminy Smętowo Graniczne.
3.      Wyrażenie stanowisk i opinii dotyczących propozycji stawek podatków i opłat lokalnych mających obowiązywać na terenie gminy Smętowo Graniczne w roku 2017.
4.      Wnikliwa analiza i wyrażenie opinii w sprawie projektu budżetu gminy na 2017 rok.
5.      Ocena przygotowań dotyczących utrzymania dróg gminnych w sezonie zimowym 2016/2017.
6.      Ocena raportu w sprawie planowanych zadań inwestycyjnych na 2017 rok.
7.      Sprawy bieżące dotyczące sfery działalności tematycznej komisji. 
8.      Podsumowanie działalności  Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Smętowo Graniczne w 2016 roku oraz sporządzenie planu pracy komisji na 2017 rok.
Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego deklaruje chęć brania udziału w spotkaniach na tematy związane z rozwojem Gminy przy inicjatywie Urzędu Gminy Smętowo Graniczne.
 
 
 

 
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/88/2015
Rady Gminy Smętowo Graniczne
z dnia 30 grudnia 2015 r

Plan pracy Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych

i Opieki Społecznej na rok 2016

 
I kwartał:
1.      Analiza sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2015.
2.      Analiza sprawozdania z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego za rok 2015.
3.      Omówienie planów pracy, współdziałania i współpracy z organizacjami pozarządowymi.
4.      Sprawy bieżące.
 
II kwartał:
1.      Podjęcie projektów kontynuowania szczepień dofinansowanych przez Urząd Gminy przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego/HPV/ dla dziewcząt z rocznika 2004 w ramach Powiatowego Programu Profilaktyki Zakażeń HPV, programu wczesnego wykrywania wad postawy, Wprowadzenie Gminnego Programu Szczepień Przeciw Pneumokokom z rocznika 2013.
2.      Komisja wyjazdowa w Lalkowach:  ocena działalności Środowiskowego Domu Samopomocy „Tęcza”. Zapoznanie się z działalnością Warsztatów Terapii Zajęciowej w ramach współpracy Komisji z organizacjami pozarządowymi.
3.      Ocena realizacji działań z zakresu higieny szkolnej.
4.      Sprawy bieżące.
 
III kwartał:
1.      Zapoznanie się z kierunkami działań pomocy społecznej oraz profilaktyką działań związanych z walką z ubóstwem i bezrobociem w Gminie Smętowo Graniczne, przeciwdziałaniem tym zjawiskom, oraz wspieraniem działań je zwalczających. Realizacja świadczeń GOPS za I półrocze 2016 r.
2.      Ocena wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016r.
3.      Ocena zdrowia mieszkańców gminy. Spotkanie z przedstawicielami przychodni świadczącymi usługi medyczne na terenie Gminy Smętowo Graniczne.
4.      Sprawy bieżące.
 
IV kwartał:
1.      Omówienie projektów uchwał dotyczących zakresu prac komisji na rok 2017
2.      Opracowanie planu działania na rok 2017.
3.      Sprawy bieżące.
                                                               


 

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/88/2015
Rady Gminy Smętowo Graniczne
z dnia 30 grudnia 2015 r.

 

Plan pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
na 2016 rok

I Kwartał:
1. Spotkanie z sołtysami w sprawie planowanych bieżący remontów dróg, przepustów i oświetlenia;
2. Spotkanie z przedstawicielami Kół Łowieckich Sokół, Łoś, Hubertus, Knieja oraz Nadleśnictwa Lubichowo i Starogard Gd.;
3. Omówienie systemu odbioru śmieci z przedsiębiorcami i przedstawicielami firmy obsługującej gminę w zakresie wywozu śmieci i ścieków;
4. Sprawy bieżące.
II Kwartał:
1. Ocena działań zimowego utrzymania dróg;
2. Ocena wykonania budżetu gminy za 2015 r.;
3. Sprawy bieżące
III Kwartał:
1. Ocena wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.;
2. Rozstrzygnięcie konkursu „Piękna Wieś”;
3. Współudział w organizacji dożynek gminnych;
4. Sprawy bieżące.
IV Kwartał:
1. Ocena remontów dróg gminnych;
2. Omówienie stawek podatkowych na 2017 rok;
3. Ocena stanu przygotowania do zimowego utrzymania dróg;
4. Praca nad projektem budżetu gminy na 2017 rok;
5. Opracowanie planu pracy Komisji na 2017 rok;
6. Sprawy bieżące.
.                                             
 
 
 
 

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/88/2015
Rady Gminy Smętowo Graniczne
z dnia 30 grudnia 2015

Plan pracy
Komisji Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego na rok 2016

 
I KWARTAŁ:
1.    Plan funkcjonowania oświaty na rok 2016, współpraca z Dyrektorami Szkół –
     Przedszkoli w gminie Smętowo Gr oraz funkcjonowania Biblioteki Gminnej.
2.      Przygotowanie jednostek OSP do akcji ratowniczo-gaśniczych, oraz analiza kosztów straży za rok 2015.
3.      Ocena wykorzystania budżetu Gminy za 2015 rok.
4.      Plan organizacyjny zajęć pozaszkolnych imprez kulturowych dla dzieci i młodzieży.
5.      Sprawy bieżące.
 
II KWARTAŁ:
1.      Aktualne problemy w oświacie – analiza projektów organizacyjnych szkół w roku 2015-16
2.      Bezpieczeństwo, porządek publiczny. Przestrzeganie prawa, zapobiegania patologii społecznej i ochrona mienia oraz bezpieczeństwo drogowe. Ścisła współpraca z policją.
3.      Przygotowanie jednostek organizacyjnych gminy do wakacji letnich GOKSiR, Świetlice wiejskie, Hala Sportowa.
4.      Sprawy bieżące.
 
III KWARTAŁ:
1.      Wykorzystanie środków gminy za pierwsze półrocze.
2.       Ocena funkcjonowania OSP w gminie. Sprawozdanie z pierwszego półrocza.
3.      Sprawdzanie gotowości placówek oświaty do rozpoczęcia roku szkolnego 2016 -2017.
4.      Sprawozdanie z funkcjonowania Świetlic Wiejskich oraz ocena przebiegu wakacji letnich.
5.      Sprawy bieżące.
 
IV KWARTAŁ:
1.      Analiza środków wykorzystanych na szkolnictwo, kulturę – analiza budżetu.
2.      Stan dróg w gminie, oświetlenia i czystość otoczenia.
3.      Opiniowanie budżetu gminy na rok 2017.
4.      Sprawy bieżące.