Aktualności Rady Gminy

29.03.2017

Zaproszenia na XXV zwyczajną sesję Rady Gminy
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) Przewodnicząca Rady Gminy Smętowo Graniczne zwołuje na dzień 29.03.2017 roku o godz. 16.30 w Remizo-świetlicy w Smętowie Granicznym, ul. Okrężna 1:

XXV zwyczajną sesję Rady GminyProponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji Rady Gminy:
a) stwierdzenie prawomocności obrad,
b) przyjęcie proponowanego porządku obrad,
c) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
2. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
3. Informacja z pracy Rady Gminy.
4. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za 2016 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku:
- stanowisko Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego,
- dyskusja,
- głosowanie.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 r.:
- stanowisko Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego,
- dyskusja,
- głosowanie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Smętowo Graniczne:
- stanowisko Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego,
- dyskusja,
- głosowanie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia bądź nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego:
- stanowisko Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego,
- dyskusja,
- głosowanie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Smętowo Graniczne, gmina Smętowo Graniczne:
- stanowisko Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego,
- stanowisko Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
- dyskusja,
- głosowanie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do samorządowego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Smętowo Graniczne:
- stanowisko Komisji Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego,
- dyskusja,
- głosowanie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.:
- stanowisko Komisji Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego,
- dyskusja,
- głosowanie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania uczniom oddziałów klasy VI Szkół Podstawowych prowadzonych przez Gminę Smętowo Graniczne miejsca realizacji obowiązku szkolnego od klasy VII do VIII w latach szkolnych 2017/2018- 2022/2023 w Publicznej Szkole Podstawowej w Smętowie Granicznym:
- stanowisko Komisji Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego,
- dyskusja,
- głosowanie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszych klas szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Smętowo Graniczne:
- stanowisko Komisji Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego,
- dyskusja,
- głosowanie.
14. Interpelacje i zapytania.
15. Wolne wnioski i zakończenie.Przewodnicząca
Rady Gminy Smętowo Graniczne
Beata Piontek