Aktualności Rady Gminy

16.12.2015

Zaproszenie na XIII zwyczajną sesję Rady Gminy

 

     Smętowo Gr., dnia 2015.12.02

              
                                                                             
 
        Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym     (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) Przewodnicząca Rady Gminy  Smętowo Graniczne zwołuje na dzień 16.12.2015 roku o godz. 16.30 w Remizo-świetlicy w Smętowie Granicznym, ul. Okrężna 1:
 
XIII zwyczajną sesję Rady Gminy
 
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji Rady Gminy:
    a) stwierdzenie prawomocności obrad,    
    b) przyjęcie proponowanego porządku obrad,
    c) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
2. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
3. Informacja z pracy Rady Gminy.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Smętowo Graniczne:
    - stanowiska Komisji Stałych,
    - dyskusja,
    - głosowanie.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Smętowo Graniczne na rok 2016:
    - stanowiska Komisji Stałych,
    - dyskusja,
    - głosowanie.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XII/71/2015 z dnia 18 listopada 2015 r.  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Smętowo Graniczne:
    - stanowisko Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego,
    - dyskusja,
    - głosowanie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Smętowo Graniczne w 2016 roku”:
    - stanowisko Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego,
    - stanowisko Komisji rolnictwa i Ochrony Środowiska,
    - dyskusja,
    - głosowanie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Smętowo Graniczne na lata 2016 -2020:
   - stanowisko Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Opieki Społecznej,
   - dyskusja,
   - głosowanie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu wspierania rodziny w gminie Smętowo Graniczne na lata 2016 – 2018:
   - stanowisko Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Opieki Społecznej,
   - dyskusja,
   - głosowanie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020:
   - stanowiska Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Opieki Społecznej,
   - dyskusja,
   - głosowanie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Instytucji Kultury pod nazwą Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji im. Stanisława Muchy w Smętowie Granicznym:
  - stanowisko Komisji Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego,
  - dyskusja,
  - głosowanie.
12. Interpelacje i zapytania.
13. Wolne wnioski i zakończenie.                                      
 
                                               
                                                                                       Przewodnicząca
                                                                          Rady Gminy Smętowo Graniczne       
 
                                                                                           Beata Piontek