Aktualności Rady Gminy

30.12.2015r.

Zaproszenie na XIV zwyczajną sesję Rady Gminy

                                                                                                      Smętowo Gr., dnia 2015.12.21

     
              
                                                                                    Pan/Pani
                                                                                    …………………………………….
                                                                                    Radny/Radna    
 
 
        Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym     (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn zm.) Przewodnicząca Rady Gminy  Smętowo Graniczne zwołuje na dzień 30.12.2015 roku o godz. 13.30 w Remizo-świetlicy  w Smętowie Granicznym, ul. Okrężna 1:
 
XIV zwyczajną sesję Rady Gminy
 
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji Rady Gminy:
    a) stwierdzenie prawomocności obrad,    
    b) przyjęcie proponowanego porządku obrad,
    c) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
2. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
3. Informacja z pracy Rady Gminy.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 r.:
    - stanowisko Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego,
    - dyskusja,
    - głosowanie.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Smętowo Graniczne na lata 2015 – 2025:
    - stanowisko Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego,
    - dyskusja,
    - głosowanie.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  w Gminie Smętowo Graniczne na rok 2016:
    - stanowisko Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Opieki Społecznej,
    - dyskusja,
    - głosowanie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy i Komisji Stałych Rady Gminy na 2016 rok:
    - stanowiska Komisji Stałych,
    - dyskusja,
    - głosowanie.
8. Interpelacje i zapytania.
9. Wolne wnioski i zakończenie.                                    
                                                                                     Przewodnicząca
                                                                          Rady Gminy Smętowo Graniczne       
 
                                                                                           Beata Piontek