Aktualności Rady Gminy

20.07.2016

Zaproszenie na XIX zwyczajną sesję Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) Przewodnicząca Rady Gminy Smętowo Graniczne zwołuje na dzień 20.07.2016 roku o godz. 16.30 w Remizo-świetlicy w Smętowie Granicznym, ul. Okrężna 1:

XIX zwyczajną sesję Rady GminyProponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji Rady Gminy:
a) stwierdzenie prawomocności obrad,
b) przyjęcie proponowanego porządku obrad,
c) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
2. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
3. Informacja z pracy Rady Gminy.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 r.:
- stanowisko Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego,
- dyskusja,
- głosowanie.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVII/136/2012 Rady Gminy Smętowo Graniczne z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej:
- stanowisko Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego,
- dyskusja,
- głosowanie.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/137/2012 Rady Gminy Smętowo Graniczne z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości ich wynagrodzenia:
- stanowisko Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego,
- dyskusja,
- głosowanie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/121/2016 Rady Gminy Smętowo Graniczne z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Smętowo Graniczne:
- stanowisko Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego,
- dyskusja,
- głosowanie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, na nieruchomości gruntowe wchodzące w skład zasobu Gminy Smętowo Graniczne na rzecz dotychczasowych dzierżawców:
- stanowisko Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego,
- dyskusja,
- głosowanie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Smętowo Graniczne:
- stanowisko Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego,
- dyskusja,
- głosowanie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli zawarcia umowy pomiędzy Gminą Smętowo Graniczne i Powiatem Starogardzkim w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego:
- stanowisko Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego,
- stanowisko Komisji Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego,
- dyskusja,
- głosowanie.
11. Interpelacje i zapytania.
12. Wolne wnioski i zakończenie.


                                                                                                     Przewodnicząca
                                                                                  Rady Gminy Smętowo Graniczne
                                                                                                       Beata Piontek