Aktualności Rady Gminy

17.02.2016r.

Zaproszenie na XV zwyczajną sesję Rady Gminy

 

     Smętowo Gr., dnia 2016.02.08

              
                                                                                    Pan/Pani
                                                                                    …………………………………….
                                                                                    Radny/Radna    
 
 
        Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym     (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) Przewodnicząca Rady Gminy  Smętowo Graniczne zwołuje na dzień 17.02.2016 roku o godz. 16.30 w Remizo-świetlicy w Smętowie Granicznym, ul. Okrężna 1:
 
XV zwyczajną sesję Rady Gminy
 
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji Rady Gminy:
    a) stwierdzenie prawomocności obrad,    
    b) przyjęcie proponowanego porządku obrad,
    c) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
2. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
3. Informacja z pracy Rady Gminy.
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Starogardzkiego:
    - stanowisko Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego,
    - dyskusja,
    - głosowanie.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 r.:
    - stanowisko Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego,
    - dyskusja,
    - głosowanie.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy w 2016 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – ołtarz główny znajdujący się w Kościele Parafialnym w Kościelnej Jani:
    - stanowisko Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego,
    - stanowisko Komisji Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego,
    - dyskusja,
    - głosowanie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym:
    - stanowisko Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego,
    - dyskusja,
    - głosowanie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Smętowo Graniczne na lata 2016-2019”:
    - stanowisko Komisji Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego,
    - dyskusja,
    - głosowanie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia Wójta Gminy Smętowo Graniczne z Zarządem Powiatu Starogardzkiego:
    - stanowisko Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Opieki Społecznej,
    - dyskusja,
    - głosowanie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia Wójta Gminy Smętowo Graniczne z Zarządem Powiatu Starogardzkiego:
    - stanowisko Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Opieki Społecznej,
    - dyskusja,
    - głosowanie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji programu zdrowotnego na 2016 rok o nazwie: „Gminny program szczepień profilaktycznych przeciwko pneumokokom”:
    - stanowisko Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Opieki Społecznej,
    - dyskusja,
    - głosowanie.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr VI/32/2015 z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie przystąpienia Gminy Smętowo Graniczne do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Chata Kociewia”:
    - stanowisko Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego,
    - dyskusja,
    - głosowanie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszych klas szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Smętowo Graniczne:
    - stanowisko Komisji Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego,
    - dyskusja,
    - głosowanie.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum dla którego organem prowadzącym jest Gmina Smętowo Graniczne:
    - stanowisko Komisji Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego,
    - dyskusja,
    - głosowanie.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Instytucji Kultury pod nazwą Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji im. Stanisława Muchy w Smętowie Granicznym”:
    - stanowisko Komisji Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego,
    - dyskusja,
    - głosowanie.
16. Interpelacje i zapytania.
17. Wolne wnioski i zakończenie.                                    
                                                                                                         Przewodnicząca
                                                                                         Rady Gminy Smętowo Graniczne       
 
                                                                                                         Beata Piontek