Aktualności Rady Gminy

Zaproszenie na XVII zwyczajną sesję Rady Gminy

     Smętowo Gr., dnia 2016.04.04


   Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) Przewodnicząca Rady Gminy Smętowo Graniczne zwołuje na dzień 13.04.2016 roku o godz. 16.30 w Remizo-świetlicy w Smętowie Granicznym, ul. Okrężna 1:



XVII zwyczajną sesję Rady Gminy



Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji Rady Gminy:
a) stwierdzenie prawomocności obrad,
b) przyjęcie proponowanego porządku obrad,
c) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
2. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
3. Informacja z pracy Rady Gminy.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości gruntowe będące własnością Gminy Smętowo Graniczne na rzecz dotychczasowych dzierżawców:
- stanowisko Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego,
- dyskusja,
- głosowanie.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Smętowo Graniczne:
- stanowisko Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego,
- dyskusja,
- głosowanie.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem nieruchomości na okres 5 lat:
- stanowisko Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego,
- dyskusja,
- głosowanie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia budynkowi Centrum Integracji Społecznej w Kościelnej Jani, gmina Smętowo Graniczne:
- stanowisko Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego,
- dyskusja,
- głosowanie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400kV Grudziądz-Pelplin-Gdańsk Przyjaźń:
- stanowisko Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego,
- stanowisko Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
- dyskusja,
- głosowanie.
9. Interpelacje i zapytania.
10. Wolne wnioski i zakończenie.



Przewodnicząca
Rady Gminy Smętowo Graniczne

Beata Piontek