Aktualności Rady Gminy

22.06.2016

Zaproszenie na XVIII zwyczajną sesję Rady Gminy


 

Smętowo Gr., dnia 2016.06.10Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) Przewodnicząca Rady Gminy Smętowo Graniczne zwołuje na dzień 22.06.2016 roku o godz. 15.30 w Remizo-świetlicy w Smętowie Granicznym, ul. Okrężna 1:

XVIII zwyczajną sesję Rady Gminy


Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji Rady Gminy:
a) stwierdzenie prawomocności obrad,
b) przyjęcie proponowanego porządku obrad,
c) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
2. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
3. Informacja z pracy Rady Gminy.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i sprawozdania finansowego Gminy Smętowo Graniczne:
- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wykonania budżetu gminy
Smętowo Graniczne za rok 2015,
- stanowiska komisji stałych,
- dyskusja,
- głosowanie.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Smętowo Graniczne absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok:
- wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Smętowo
Graniczne absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy w 2015 roku,
- stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie udzielenia
absolutorium Wójtowi Gminy,
- stanowiska komisji stałych,
- dyskusja,
- głosowanie.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Smętowie Granicznym:
- stanowisko Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego,
- dyskusja,
- głosowanie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/89/2016 Rady Gminy Smętowo Graniczne z dnia 17 lutego 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Starogardzkiego:
- stanowisko Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego,
- dyskusja,
- głosowanie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 r.:
- stanowisko Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego,
- dyskusja,
- głosowanie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Smętowo Graniczne:
- stanowisko Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego,
- dyskusja,
- głosowanie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 99/3, będącej przedmiotem użytkowania wieczystego:
- stanowisko Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego,
- dyskusja,
- głosowanie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonych w miejscowości Smętowo Graniczne:
- stanowisko Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego,
- dyskusja,
- głosowanie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Smętowo Graniczne:
- stanowisko Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego,
- dyskusja,
- głosowanie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Smętowo Graniczne:
- stanowisko Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego,
- dyskusja,
- głosowanie.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/66/2015 Rady Gminy Smętowo Graniczne z dnia 23 września 2015 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Smętowo Graniczne oraz warunków i sposobu korzystania z tych obiektów:
- stanowisko Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego,
- stanowisko Komisji Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego,
- dyskusja,
- głosowanie.
15. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia niektórych odcinków dróg na terenie Gminy Smętowo Graniczne dotychczasowej kategorii drogi powiatowej i zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu:
- stanowisko Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego,
- dyskusja,
- głosowanie.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolu, szkołach oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla logopedy, pedagoga, psychologa, doradcy zawodowego prowadzącego zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych:
- stanowisko Komisji Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego,
- dyskusja,
- głosowanie.
17. Przedstawienie założeń projektu Lokalnego programu zadrzewieniowego dla Gminy Smętowo Graniczne - Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa z siedzibą w Kwidzynie.
18. Interpelacje i zapytania.
19. Wolne wnioski i zakończenie.


                                                                                                                         Przewodnicząca
                                                                                                           Rady Gminy Smętowo Graniczne
                                                                                                                         /-/ Beata Piontek