Aktualności Rady Gminy

Zaproszenie na XX zwyczajną sesję Rady Gminy

        Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 o samorządzie gminnym     (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) Przewodnicząca Rady Gminy  Smętowo Graniczne zwołuje na dzień 09.08.2016 roku o godz. 16.30 w Remizo-świetlicy w Smętowie Granicznym, ul. Okrężna 1:
 

XX zwyczajną sesję Rady Gminy

 
 
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji Rady Gminy:
    a) stwierdzenie prawomocności obrad,    
    b) przyjęcie proponowanego porządku obrad,
    c) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
2. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
3. Informacja z pracy Rady Gminy.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości i zgody na jej wynajem na okres 3 lat:
    - stanowiska Komisji Stałych,
    - dyskusja,
    - głosowanie.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso:
   - stanowisko Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego,
   - dyskusja,
   - głosowanie.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Smętowo Graniczne oraz warunków  i sposobu korzystania z tych obiektów:
   - stanowisko Komisji Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego,
   - dyskusja,
   - głosowanie.
7. Interpelacje i zapytania.
8. Wolne wnioski i zakończenie.                               
                                                                   
 
 

                                                                                         Przewodnicząca
                                                                          Rady Gminy Smętowo Graniczne       
                                                                                           
                                                                                          Beata Piontek