Aktualności Rady Gminy

21.09.2016

Zaproszenie na XXI zwyczajną sesję Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 o samorządzie gminnym     (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) Przewodnicząca Rady Gminy  Smętowo Graniczne zwołuje na dzień 21.09.2016 roku o godz. 16.30 w Remizo-świetlicy w Smętowie Granicznym, ul. Okrężna 1:
 
XXI zwyczajną sesję Rady Gminy

 
 
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji Rady Gminy:
    a) stwierdzenie prawomocności obrad,    
    b) przyjęcie proponowanego porządku obrad,
    c) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
2. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
3. Informacja z pracy Rady Gminy.
4. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji:
    - stanowisko Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego,
    - dyskusja,
    - głosowanie.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 r.:
   - stanowisko Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego,
   - dyskusja,
   - głosowanie.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Smętowo Graniczne:
   - stanowisko Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego,
   - dyskusja,
   - głosowanie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany jednostki budżetowej Administracja Oświaty i Wychowania w Smętowie Granicznym, zmiany jej statutu oraz określenia jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych w tym zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi wskazanych w uchwale jednostek organizacyjnych Gminy Smętowo Graniczne:
  - stanowisko Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego,
  - stanowisko Komisji Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego,
  - dyskusja,
  - głosowanie.
8. Interpelacje i zapytania.
9. Wolne wnioski i zakończenie.                                      

                                                                                         Przewodnicząca
                                                                          Rady Gminy Smętowo Graniczne       
                                                                                           
                                                                                          Beata Piontek