Aktualności Rady Gminy

Zaproszenie na XXII zwyczajną sesję Rady Gminy

        Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) Przewodnicząca Rady Gminy  Smętowo Graniczne zwołuje na dzień 16.11.2016 roku o godz. 14.30 w Remizo-świetlicy w Smętowie Granicznym, ul. Okrężna 1:

 
XXII zwyczajną sesję Rady Gminy

 
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji Rady Gminy:
    a) stwierdzenie prawomocności obrad,    
    b) przyjęcie proponowanego porządku obrad,
    c) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
2. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
3. Informacja z pracy Rady Gminy.
4. Przedstawienie założeń „Lokalnego Programu Kształtowania Zadrzewień dla Gminy
   Smętowo Graniczne - Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa z siedzibą w Kwidzynie.”
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamionce:
   - stanowisko Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego,
   - dyskusja,
   - głosowanie.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 r.:
   - stanowisko Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego,
   - dyskusja,
   - głosowanie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Smętowo Graniczne:
   - stanowisko Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego,
   - dyskusja,
   - głosowanie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatków i opłat lokalnych:
  - stanowiska komisji stałych,
  - dyskusja,
  - głosowanie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatkowych od środków transportowych:
  - stanowiska komisji stałych,
  - dyskusja,
  - głosowanie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków:
  - stanowiska komisji stałych,
  - dyskusja,
  - głosowanie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Smętowo Graniczne:
   - stanowisko Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego,
   - dyskusja,
   - głosowanie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi:
  - stanowisko Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Opieki Społecznej,
  - stanowisko Komisji Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego,
  - dyskusja,
  - głosowanie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Smętowo Graniczne do zawarcia umowy na realizację projektu dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020:
   - stanowisko Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego,
   - stanowisko Komisji Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego,
   - dyskusja,
   - głosowanie.
14. Przedstawienie informacji o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych, kierowników jednostek oraz osób zobowiązanych do składania oświadczeń majątkowych.
15. Interpelacje i zapytania.
16. Wolne wnioski i zakończenie.                                   
 
  

                                                                                     Przewodnicząca
                                                                          Rady Gminy Smętowo Graniczne       
                                                                                           
                                                                                          Beata Piontek