Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami
Referat Gospodarki Komunalnej- komórka organizacyjna 

MałgorzataDroszkowska

tel: (58)56-19-033
email: dkodpady@smetowograniczne.pl


Związek Gmin Wierzyca- jednostka wykonująca zadania gminy z zakresu odbioru odpadów.

Adres:
ul. Zblewska 18
83-200 Starogard Gdański
tel. (58) 562-19-97
 email: sekretariat@zgwierzyca.pl
www: www.zgwierzyca.pl

 
Firma zajmująca się odbiorem odpadów na podstawie umowy ze Związkiem Gmin Wierzyca:

Oddział Kościerzyna:

SITA POMORZE SP. Z O.O.
ul. Przemysłowa 10,
 83-400 Kościerzyna
tel.:/fax: +48 58 686 52 05,
+48 58 680 02 95,


Oddział Tczew:

       SITA POMORZE SP. Z O.O. 
ul. Targowa 4,
 83-110 Tczew
tel.: +48 58 531 40 06
fax: +48 58 532 45 60

Podstawy prawne:

1.      Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. (Dz. U. z 2012r. poz. 391, z poźn. zm.)
2.      Ustawa z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku                 w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011r., Nr 152, poz. 897)
3.      Ustawa z dnia 25 stycznia 2013r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku   w gminach (Dz.U. z 2013r., poz. 228)
4.      Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach oraz niektórych innych ustaw. (Dz. U.2015 poz.87) 
5.      Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach.(Dz.U. z 2013 r.poz.21)
6.      Uchwała Nr XVII/131/2012 Rady Gminy Smętowo Graniczne z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Smętowo Graniczne.
7.      Uchwała XIII/105/2012 Rady Gminy Smętowo Graniczne z dnia 20 kwietnia 2012r.      w sprawie utworzenia związku gmin pod nazwą ” Związek Gmin Wierzyca”
8.      Uchwała XVI/127/2012 Rady Gminy Smętowo Graniczne z dnia 19 września 2012 r.   w sprawie przyjęcia statusu  związku pod nazwą ” Związek Gmin Wierzyca”, ogłoszony obwieszczeniem Wojewody pomorskiego z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie ogłoszenia statutu Związku Gmin Wierzyca(dz. Urz. Woj. Pom. z 22 11 2012r., poz. 3762)
9.      Uchwała VII/44/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Wierzyca z dnia 11 sierpnia 2015r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gmin – uczestników Związku Gmin Wierzyca w zakresie odpadów komunalnych (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 22.08.2015r., poz.2720)

 
Urząd Gminy w Smętowie Granicznym przedstawia osiągnięte w 2012 r. poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania
 
  Wyniki osiągnięte przez Gminę Smętowo Graniczne Wymogi Ministerstwa Środowiska
 
  2012 2012 2013 2014 2015
1. OSIĄGNIĘTY POZIOM OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI KIEROWANYCH DO SKŁADOWANIA                   59,4%  
 
  
<75%
 
 
<50%
 
 
<50%
 
 
<50%
       
2. OSIĄGNIĘTY POZIOM RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA NASTĘPUJĄCYCH FRAKCJI ODPADÓW KOMUNLANYCH : PAPIERU, METALI], TWORZYW SZTUCZNYCH I SZKŁA
12,6%
 
 
 
>10%
 
 
 
>12%
 
 
 
>14%
 
 
 
>16%
       
3. OSIĄGNIĘTY POZIOM RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI NIŻ NIEBEZPIECZNE ODPADÓW BUDOLANYCH I ROZBIÓRKOWYCH
0%
 
30%
   
 
 
36%
  
 
 
38%
  
 
 
40%
 
 
Osiągnięte w 2013 r. przez Związek Gmin Wierzyca*) poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia       i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania
 
 
 
 
Wyszczególnienie
Wymagany w 2013r.
[%]
Osiągnięty w 2013r.
[%]
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła
 
 
 
>12
 
 
12,7
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów
budowlanych i rozbiórkowych
 
 
 
>36
 
 
96,7
Poziom ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji
przekazywanych
do składowania
 
 
<50
 
 
28,3
 
 
 
 
Osiągnięte w 2014 r. przez Związek Gmin Wierzyca*) poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia       i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania
 
 
 
Wyszczególnienie
Wymagany w 2014r.
[%]
Osiągnięty w 2014r.
[%]
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła
 
 
 
>14
 
 
26,2
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów
budowlanych i rozbiórkowych
 
 
 
>38
 
 
100
Poziom ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji
przekazywanych
do składowania
 
 
<50
 
 
25,8
 
*)
W skład Związku Gmin Wierzyca wchodzą następujące gminy:
Bobowo, Kaliska, Karsin, Kościerzyna, Liniewo, Lubichowo, Nowa Karczma, Osieczna, Osiek, Przywidz, Skórcz, Smętowo Graniczne, Stara Kiszewa, Starogard Gdański, Zblewo, Czarna Woda, Skarszewy, Miasto Kościerzyna, Miasto Skórcz i Miasto Starogard Gdański

Osiągnięte w 2015 r. przez Związek Gmin Wierzyca poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:
  Wymagane do osiągnięcia przez gminy w 2015 r. poziomy [%] Osiągnięte w 2015 r. poziomy [%]
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła [%] > 16 23,6
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia  i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%] > 40 100
Poziom ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych  do składowania [%] < 50 23,3