Do roku 2014

Rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Bobrowiec gmina Smętowo Graniczne

 
Rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Bobrowiec gm. Smętowo Graniczne realizowana jest w ramach projektu pn. „Rekultywacja składowisk odpadów Gmin będących udziałowcami Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las”” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013, Osi Priorytetowej 5, Środowisko i energetyka przyjazna środowisku, Działania 5.1. Gospodarka odpadami współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Umowa nr UDA-RPPM.05.01.00-00-003/09-00). Beneficjentem Projektu jest Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o.  Celem Projektu jest poprawa funkcjonowania regionalnego systemu gospodarki odpadami w wyniku rekultywacji składowisk odpadów na terenie 11 gmin – m. Skórcz, Zblewo, Lubichowo, Skarszewy, Kaliska, Karsin, m. Starogard Gdański, Osiek, Osieczna, Liniewo oraz Smętowo Graniczne. Wskazany cel osiągnięty zostanie dzięki realizacji działań wiązanych z zamknięciem i rekultywacją składowisk odpadów na terenie gmin objętych Projektem. Składowisko odpadów w Bobrowcu zostało zamknięte decyzją Starosty Starogardzkiego nr OS.6237.1.3.2012 z dnia 13.07.2012 r., zgodnie z którą z dniem 31.07.2012 r. na składowisko zaprzestano przyjmowania odpadów.

Rekultywacja składowiska rozpoczęła się w lipcu 2013r. Zakończenie zadania nastąpiło w  IV kw. 2013r. Powierzchnia zrekultywowanego składowiska odpadów wynosi 1,04 ha.

Wartość zadania obejmująca koszty wykonania dokumentacji technicznej, przeprowadzenie procesu rekultywacji, koszty zarządzania oraz promocji projektu wynosi 447.795 zł, z tego 256.401 zł  to środki Unii Europejskiej, 100.000,00 zł pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.Proces zamknięcia i rekultywacji  składowiska odpadów w Bobrowcu  jest zgodny  Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami.

Zakres wykonanych prac na składowisku w Bobrowcu obejmował usunięcie i utylizację odcieków ze studni odcieków oraz rozbiórkę ogrodzenia, powierzchni utwardzonych, brodzika i baraku socjalnego – blaszanego. Przyjęto, że rekultywację składowiska należy rozpocząć przy pomocy zdeponowanych na nim odpadów. Odpady zalegały również poza terenem składowiska. W trakcie prac rekultywacyjnych uporządkowano teren wkoło kwatery i złożono odpady w kwaterze.  Ukształtowano docelową bryłę czaszy (wierzchowiny) składowiska, uwzględniając osiadanie złoża odpadów ze spadkiem od 2% do 3% na zewnątrz we wszystkich kierunkach w celu zapewnienie swobodnego spływu przy zachowaniu prędkości nierozmywających. Formowana czasza wymagała mechanicznego zagęszczania w celu odpowiedniego przygotowania pod prace ziemne.

Ponadto  wykonano dodatkowe przemieszczenia mas odpadów zalegających na działce nr 118/1 w miejscu nieprzeznaczonym na składowanie odpadów z wbudowaniem w składowisko oraz
z segregacją elementów betonowych wielkogabarytowych i złożeniem ich we wskazanym miejscu.

Zgodnie z Projektem rekultywacji na zdeponowanych odpadach ułożono warstwy rekultywacyjne.


Układ warstw (od dołu):

- warstwa wyrównawczo-odgazowująca z piasku o grubości 10 cm,

- warstwa maty bentonitowej o gramaturze 4000g/m2. Warstwa stanowi uszczelnienie syntetyczne czaszy składowiska odpadów i zapobiega erozji wodnej w głąb czaszy składowiska,

- warstwa grubości 40 cm z ziemi stanowiąca końcową warstwę rekultywacyjną.

Na tak przygotowanym składowisku wykonano rekultywację biologiczną.

Odgazowanie:

Składowisko odpadów w Bobrowcu posiadało instalację odgazowującą w postaci 1 studni  odgazowującej. Jej stan oceniono na dobry. W ramach prac rekultywacyjnych głowicę istniejącej studni zabudowano studzienką z betonu. Na końcu zainstalowano biofiltr torfowy.

Odwodnienie:

Dookoła wierzchowiny składowiska, pomiędzy wierzchowiną a obwałowaniem ziemnym wykonano rowy opaskowe retencyjno-odparowujące. Zasadnicze odwodnienie zrekultywowanej czaszy składowiska zrealizowano poprzez spływ powierzchniowy do opaskowych rowów ewaporacyjnych.

Rekultywacja biologiczna

W celu uzyskania biologicznej warstwy rekultywacyjnej na składowisku została rozłożona warstwa ziemi urodzajnej. Skład zastosowanej mieszanki zadarniającej: życica trwała, kostrzewa trzcinowa, kostrzewa czerwona, stokłosa bezostna, koniczyna biała. Przewiduje się, że zrekultywowane składowisko, niezależnie od wykonanych zabiegów rekultywacyjnych, pokrywać się będzie roślinnością pochodzącą z otoczenia tj. lasów, pól i zarośli charakterystycznych dla okolic Bobrowca. Traktuje się to jako efekt pożądany i korzystny. Ze względu na zastosowane uszczelnienie składowiska, do nasadzeń zastosowano gatunki roślin o płytkim systemie korzeniowym.

Powyższe zabiegi miały na celu odtworzenie warunków siedliskowych, które pozwolą na ponowne funkcjonowanie roślinności na miejscu zrekultywowanego składowiska.W ramach przetargów przeprowadzonych przez Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o. o. do realizacji projektu zostali wybrani następujący wykonawcy kontraktów:
1. Zakład Techniki Ochrony Środowiska FOLEKO Sp. z o.o. ze Świdnicy – wykonawca prac rekultywacyjnych;
2. Przedsiębiorstwo Usługowo- Projektowo- Handlowe „AMM Instalacje” Adam Kukiełka z Puław – nadzór prac wykonawcy;
3. Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o. z Kielc – odpowiedzialne za prowadzenie monitoringu składowisk w okresie prac rekultywacyjnych.
 
 
Przed rekultywacją:

 

 
W trakcie rekultywacji:
Po rekultywacji: