Inwestycje 2015

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Starej Jani

                                    


„Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Stara Jania (Wybudowania) oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Smętowo Graniczne - ul. Okrężna”
 
 
W czerwcu 2015 roku zakończyły  się roboty budowlane polegające na budowie głównego kolektora kanalizacji sanitarnej wraz z budową 16 przyłączy kanalizacji sanitarnej na nieruchomościach prywatnych w miejscowości Smętowo Graniczne – ul. Okrężna.  Wykonawcą robót budowlanych było Przedsiębiorstwo HYDRO – SERWIS Stanisław Mielewczyk   z Sierakowic.
 
W tym samym czasie zakończyły się roboty budowlane polegające na budowie sieci wodociągowej wraz z budową przyłączy wodociągowych do posesji prywatnych w miejscowości Stara Jania – Wybudowania. Wykonawcą robót budowlanych, która w ramach przetargu nieograniczonego przedstawiła najkorzystniejszą ofertę była  firma „INSTAL” Hurt – Detal Landowski Andrzej z Lubichowa.
 
Na realizację w/w przedsięwzięcia została podpisana umowa o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. Wartość dofinansowania wynosi 75% kosztów kwalifikowanych realizacji zadania.

Wartość ogółem – 407.714,64 zł.
Wysokość dofinansowania – 208.587,00 zł.
 
Realizacja inwestycji przyczyniła się do poprawy infrastruktury technicznej oraz warunków życia mieszkańców.