Poziomy odzysku i recyklingu w 2015r

Osiągnięte w 2015 r. przez Związek Gmin Wierzyca poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:
  Wymagane do osiągnięcia przez gminy w 2015 r. poziomy [%] Osiągnięte w 2015 r. poziomy [%]
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła [%] > 16 23,6
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia  i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%] > 40 100
Poziom ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych  do składowania [%] < 50 23,3