Poziomy odzysku i recyklingu w 2016r.


Osiągnięte w 2016 r. przez Związek Gmin Wierzyca poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

  Wymagane do osiągnięcia przez gminy w 2016 r. poziomy [%] Osiągnięte w 2016 r. poziomy [%]
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła [%] > 18 24,7
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia  i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%] > 42 99,6
Poziom ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych  do składowania [%] < 45 0