WFOŚiGW w Gdańsku

Działania informacyjno - edukacyjne

Gmina Smętowo Graniczne w ramach działań informacyjno – edukacyjnych  informowała mieszkańców  podczas zebrań wiejskich w  sołectwach  o szkodliwości azbestu oraz możliwości uzyskania dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z  usunięciem azbestu z budżetu Gminy Smętowo Graniczne. Informacje o szkodliwości azbestu zostały umieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy.  Podczas spotkań  rozdano mieszkańcom  poradniki dla właścicieli i zarządców nieruchomości „Co z tym azbestem?”.
 
Możliwość uzyskania dotacji
Od roku 2012 istnieje możliwość uzyskania  przez osobę fizyczną lub wspólnotę mieszkaniową dotacji celowej na realizację przedsięwzięć polegających na pokryciu części kosztów związanych z wymianą lub likwidacją pokryć dachowych  zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych na  terenie gminy Smętowo Graniczne.
 
Dotacja może być udzielona wyłącznie na pokrycie kosztów związanych z usunięciem azbestu z obiektu budowlanego oraz kosztów unieszkodliwiania. Wysokość dotacji może wynieść maksymalnie 50 %  kosztów zadania, jednak  nie więcej niż  2.000 zł.
 
Wnioski można składać  każdego roku od 1 stycznia do 15 czerwca.
 
Regulamin udzielania dotacji celowych na usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Smętowo Graniczne oraz  Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie określenia wzorów dokumentów dostępne są w Urzędzie Gminy w Smętowie Granicznym, Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej oraz w Biuletynie informacji Publicznej Urzędu Gminy Smętowo Graniczne.