WFOŚiGW w Gdańsku

Komunikat dla mieszkańców!

Komunikat dla mieszkańców!

KOMUNIKAT   DLA   MIESZKAŃCÓW  !!!

 
 
        Gmina Smętowo Graniczne zamierza przystąpić do konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego„ (edycja 2016)
 
        Każdy kto posiada azbest  złożony na pryzmie na swojej posesji (zdjęty przed 2016 rokiem)  i  jest zainteresowany jego usunięciem może złożyć pisemny wniosek do tut. Urzędu Gminy, pokój Nr 2  w terminie do dnia 19.02.2016 r.
 
Wniosek musi zawierać: dane właściciela posesji, adres, dane kontaktowe oraz ilość odpadów azbestowo-cementowych ( w m² oraz tonach,  1m² = 13,5 kg).
 
Konieczna jest dokumentacja fotograficzna, zgoda na partycypację w kosztach utylizacji i zgoda na utylizację azbestu.
 
Wnioskodawca zobowiązany będzie do podpisania umowy z Gminą Smętowo Graniczne oraz wniesienia wkładu własnego  w wysokości różnicy pomiędzy całkowitym kosztem przedsięwzięcia a wysokością otrzymanego dofinansowania.
 
O zakwalifikowaniu się wniosku do kolejnego etapu konkursu  decydować będzie stopień pilności i  kolejność zgłoszeń.

Wniosek do pobrania : http://www.smetowograniczne.pl/dokumenty-do-pobrania.html