WFOŚiGW w Gdańsku

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Smętowo Graniczne- edycja 2015

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Smętowo Graniczne- edycja 2015

 
Gmina Smętowo Graniczne w 2015 r. uzyskała dotację na zadanie pn.:

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Smętowo Graniczne- edycja 2015”

 
Koszt kwalifikowany WFOŚ w Gdańsku   -     3750,00 zł
Ogółem dotacja – 3180,00 zł. ze środków:
·        Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku wyniosła  1313,00 zł.
·        Udział środków Programu Priorytetowego  NFOŚiGW pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2) – Usuwanie wyrobów zawierających azbest”    wyniósł   1867,00 zł
Celem zadania było zebranie, transport i unieszkodliwienie płyt azbestowo-cementowych zdjętych  przed 2015 r. i  złożonych na pryzmie w sześciu   gospodarstwach domowych z terenu gminy Smętowo Graniczne.
 Ogółem zutylizowano  15,381  Mg azbestu.

Spotkania informacyjne
Gmina Smętowo Graniczne w ramach działań informacyjnych  przeprowadziła wiosną 2015 r. akcję informowania mieszkańców podczas zebrań wiejskich w dwunastu sołectwach  o szkodliwości azbestu oraz możliwości uzyskania dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z  usunięciem azbestu z budżetu Gminy Smętowo Graniczne. Podczas spotkań  rozdano mieszkańcom  poradniki dla właścicieli i zarządców nieruchomości „Co z tym azbestem?”
 
Dotacje
Od roku  2012 istnieje   możliwość uzyskania  przez osobę fizyczną lub wspólnotę mieszkaniową dotacji celowej na realizację przedsięwzięć polegających na pokryciu części kosztów związanych z wymianą lub likwidacją pokryć dachowych  zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych na  terenie gminy Smętowo Graniczne.
 
Dotacja może być udzielona wyłącznie na pokrycie kosztów związanych z usunięciem azbestu z obiektu budowlanego oraz kosztów unieszkodliwiania. Wysokość dotacji może wynieść maksymalnie 50 %  kosztów zadania, jednak  nie więcej niż  2.000 zł.
 
Wnioski można składać  każdego roku od 1 stycznia do 15 czerwca.
 
Regulamin udzielania dotacji celowych na usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Smętowo Graniczne oraz  Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie określenia wzorów dokumentów dostępne są w Urzędzie Gminy w Smętowie Granicznym, pokój nr 2 oraz w Biuletynie informacji Publicznej  Urzędu Gminy Smętowo Graniczne.

Informacja o zadaniach z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest
zrealizowanych przez Gminę Smętowo Graniczne w latach ubiegłych
2012 - 2015


Całkowity koszt zrealizowanych zadań
42.225,69 zł.
Kwota uzyskanego dofinansowania w WFOŚiGW w Gdańsku
38.908,00 zł.
Kwota uzyskanego dofinansowania z innych źródeł ( wkład własny)
Wkład własny mieszkańców – 1.434,30 zł.
Budżet Gminy – 1.883,39 zł.
Całkowita ilość odpadów poddanych unieszkodliwianiu ( Mg) z zadań dofinansowanych przez WFOŚiGW w Gdańsku - 66,314 Mg

Okres realizacji
2012-2015
W roku 2012 otrzymano dotację na usunięcie wyrobów zawierających azbest powstałych w klęski żywiołowej, która nawiedziła naszą Gminę w dniu 14 lipca 2012 r. z WFOŚ i GW w Gdańsku w kwocie 29.548,00 zł. Razem usunięto 34,2 Mg. Całkowity koszt zadania 29.548,80 zł.
W roku 2013 otrzymano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z udziałem środków udostępnionych przez NFOŚiGW pn. ”Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2) – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” w kwocie - 2990,00 zł. Koszt kwalifikowany zadania 2.996,00 zł. Razem usunięto 8,51 Mg odpadów azbestowych. Całkowity koszt zadania 4.510,25 zł.
W roku 2014 otrzymano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z udziałem środków udostępnionych przez NFOŚiGW pn. ”Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2) – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” w kwocie - 3.190,00 zł. Koszt kwalifikowany zadania 3.289,00 zł. Razem usunięto 8,223 Mg odpadów azbestowych. Całkowity koszt zadania 3.552,34 zł.
W roku 2015 otrzymano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z udziałem środków udostępnionych przez NFOŚiGW pn. ”Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2) – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” w kwocie - 3.180,00 zł. Koszt kwalifikowany zadania 3.750,00 zł. Razem usunięto 15,381 Mg odpadów azbestowych. Całkowity koszt zadania 4.614,30 zł.


„ABC o azbeście”

 
Azbest jest nazwą handlową włóknistych minerałów naturalnie występujących w przyrodzie. Pod względem chemicznym są to uwodnione krzemiany magnezu, sodu, wapnia lub żelaza. Jest niemal niezniszczalnym materiałem o wielu zaletach: odporny na działanie bardzo wysokich temperatur, na działanie mrozu, kwasów i substancji żrących, wody morskiej, a przy tym giętki i wytrzymały.
Inne ważne właściwości azbestu to:
•    dźwiękochłonność,
•    niskie przewodnictwo cieplne i elektryczne,
•    możliwość przędzenia włókien,
•    łatwość łączenia się z innymi materiałami takimi jak tworzywa sztuczne, cement.

Azbest jest zaliczany do substancji o udowodnionym działaniu rakotwórczym dla człowieka. Szkodliwość azbestu nie wynika z jego składu chemicznego – przyczyna szkodliwości tkwi w jego włóknistej strukturze. Włókna azbestu są najcieńszymi włóknami występującymi w przyrodzie, są praktycznie niezniszczalne, a ich kumulowanie się w płucach powoduje zwykle po kilkunastu latach pojawienie się chorób azbestozależnych: pylicy azbestowej (azbestozy), raka płuca, zmian opłucnowych, międzybłonniaka opłucnej.

Azbest dobrze zabezpieczony i nieuszkodzony nie stanowi zagrożenia.
Azbest staje się zagrożeniem dla zdrowia, gdy dojdzie do korozji lub jakiegokolwiek uszkodzenia wyrobów zawierających azbest (łamanie, kruszenie, cięcie i każda inna obróbka).
Ze względu na szkodliwość wyrobów azbestowych dla zdrowia ich produkcja zakazana została w Polsce Ustawą o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, zgodnie z którą do 28 września 1998 r. zakończono produkcję płyt azbestowo-cementowych, zaś od 28 marca 1999 r. obowiązuje zakaz obrotu azbestem i wyrobami go zawierającymi.
Wyroby zawierające azbest można posiadać i wykorzystywać w sposób niestwarzający zagrożenia  dla środowiska i zdrowia ludzi w terminie do dnia 31 grudnia 2032 r.
 
Odnośnik do strony WFOŚiGW w Gdańsku  - KLIKNIJ w logo