Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Rusza rekrutacja do żłobka „Promyczek”

Wniosek o przyjęcie do żłobka – do pobrania

Poniżej Zasady rekrutacji:

REGULAMIN REKRUTACJI DO ŻŁOBKA “ PROMYCZEK”  W SMĘTOWIE GRANICZNYM

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1

Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowi Uchwała Nr  XXI/127/2020 Rady Gminy  Smętowo Graniczne  z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia Żłobka” Promyczek” w Smętowie Granicznym, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Smętowo Graniczne oraz nadania mu Statutu.

§ 2

Regulamin Rekrutacji dzieci do żłobka ustala warunki przyjmowania dzieci do Żłobka  “Promyczek”  w Smętowie Granicznym, obowiązki Rodziców i Żłobka .
 

ZASADY REKRUTACJI
§ 3

Ze świadczeń Żłobka mogą korzystać dzieci, które zamieszkują na terenie Gminy Smętowo Graniczne.

Żłobek sprawuje opiekę nad dziećmi w wieku od 20 tygodnia życia do końca roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia.

Dzieci w Żłobku zapisywane są do jednej łączonej grupy, obejmującej dzieci w wymienionym wyżej wieku.

Liczebność wymienionej grupy Żłobka  “Promyczek” liczy maksymalnie 18 dzieci.

 
HARMONOGRAM REKRUTACJI
§ 4

Nabór podstawowy do żłobka ustala się na dzień 1 września każdego roku oraz nabór uzupełniający w ciągu roku w miarę posiadania wolnych miejsc. 

W marcu, w wyznaczonym przez dyrektora terminie,  rodzice składają w żłobku ,,Wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka ” na nabór podstawowy (1wrzesień). Wzór wniosku  stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

Do dnia 15 maja danego roku dyrektor podaje do wiadomości listę dzieci przyjętych do żłobka. Lista ta zostaje wywieszona w siedzibie żłobka. 

Dzieci nieprzyjęte do żłobka umieszcza się na liście rezerwowej; 

Jeżeli w trakcie roku zwalnia się miejsce, dyrektor żłobka zawiadamia kolejną osobę z listy oczekujących  o możliwości przyjęcia dziecka i uzgadnia dokładny termin i warunki przyjęcia.

W przypadku, gdy osoba informowana o gotowości żłobka do przyjęcia dziecka odmawia oddania dziecka, zawiadamiana jest kolejna osoba z listy rezerwowej.

Jeżeli rodzic chce przesunąć przyjęcie dziecka na termin późniejszy, dyrektor żłobka może na ten okres przyjąć inne dziecko z listy na podstawie umowy z jego rodzicem.

W bieżącym roku ustala się termin naboru dzieci do Żłobka “ Promyczek”  od 20 do 26 sierpnia. Ogłoszenie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych wraz z ilością uzyskanych punktów wyznacza się na dzień 27 sierpnia do godz. 16.00.

Ogloszenie zapisów do żłobka w roku bieżącym odbywa się poprzez stronę internetową Gminy Smętowo Graniczne.

§ 5

1.Do 31 sierpnia danego roku następuje podpisywanie z rodzicami umów w sprawie korzystania z usług żłobka.

§ 6

1.Niepodpisanie umowy przez rodziców dziecka w terminie wskazanym w § 5 jest równoznaczne z rezygnacją z uczęszczania dziecka do żłobka, skreśleniem go z listy przyjętych i przyjęciem kolejnego dziecka z listy oczekujących na miejsce w żłobku.
 

KOMISJA REKRUTACYJNA
§ 7

1.Dyrektor Żłobka” Promyczek” powołuje Komisję Rekrutacyjną, w skład której wchodzą:
 

Dyrektor Żłobka – przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

Pracownik Gminy Smętowo Graniczne ( 2 osoby

 
KRYTERIA REKRUTACJI
§ 8

Do rekrutacji przystępują dzieci mające miejsce zamieszkania na terenie Gminy Smętowo Graniczne.

Rekrutacja odbywa się na podstawie uzyskanej liczby punktów rekrutacyjnych;

Liczba punktów rekrutacyjnych jest sumą wartości punktowych kryteriów zaznaczonych we wniosku;

Punkty za spełnianie kryteriów zostaną naliczone, gdy:

zaznaczono we wniosku kryteria, które dziecko spełnia;

dostarczono do żłobka wypełniony i podpisany przez rodzica/prawnego opiekuna wniosek wraz z wymaganymi dokumentami

w przypadku uzyskania równorzędnej sumy punktów rekrutacyjnych do żłobka, komisja rekrutacyjna wybierze dziecko na podstawie kolejności złożenia wniosku.

§ 9
 
1.Punktacja w procesie rekrutacji obejmuje następujące kryteria:
 

L.p.

kryteria dodatkowe

wartość
punktowa

1

Dzieci obojga rodziców (prawnych opiekunów) pracujących zawodowo lub uczących się w systemie dziennym

20

2

Dzieci rodzica (prawnego opiekuna) samotnie wychowującego dziecko ( w rozumieniu art.50 ust.5 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3)

10

3

Dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności , którym żłobek może zapewnić prawidłowe warunki do opieki, rozwoju I bezpieczeństwa

3

4
 
 
 
–—-
5

Dzieci rodzica (prawnego opiekuna), wobec którego orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów
–———————————————————————————-
Dzieci rodziców odprowadzających podatek dochodowy do urzędu skarbowego właściwego dla Gminy Smętowo Graniczne

2
 
 
 
–—————-
10

6

Dzieci z rodzin wielodzietnych (troje i więcej)
 

2
 

§ 10 

1.Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów:

oświadczenie – w przypadku kryteriów: praca/studia dzienne rodziców/prawnych opiekunów,  wielodzietność

samotność rodzica – prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem 

niepełnosprawność – orzeczenie o niepełnosprawności dziecka lub o stopniu niepełnosprawności rodzica

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 11

Dzieci już uczęszczające do żłobka nie biorą udziału w rekrutacji.

Do żłobka mogą być przyjęte dzieci zamieszkałe poza obszarem gminy, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego żłobek nadal dysponuje wolnymi miejscami.

W przypadku większej liczby dzieci zamieszkałych  poza obszarem  gminy przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne na zasadach określonych w § 8 p. 2 – 4 i § 9 regulaminu.

 
 
 Wprowadzono Zarządzeniem Dyrektora Żłobka “ Promyczek” nr 1/2020r. z dnia 19 sierpnia 2020r.