Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Budżet na rok 2016

BUDŻET NA 2016 ROK

Planowane DOCHODY na 2016 rok wynoszą 16.035.224 zł, z tego:

dochody własne – 6.658.178 zł 

dotacje – 2.606.175 zł

subwencja ogólna – 6.770.871 zł

Dochody własne stanowią 42% wszystkich dochodów gminy. Wśród nich największą pozycją są podatki i opłaty, które stanowią 77%. Pozostałe 23 % stanowią dochody ze sprzedaży gruntów rolnych, budowlanych, lokali mieszkalnych a także pozostałe dochody takie jak: odzyskany podatek VAT, wpływy z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków, dzierżawy, usług świadczonych przez jednostki oświatowe, odsetek od środków na rachunkach bankowych. Wszystkie te dochody zostały skalkulowane w oparciu o stawki uchwalone przez radę gminy bądź na podstawie przewidywanego wykonania za 2015 rok.

Kolejna pozycją po stronie dochodów są dotacje i subwencje, które stanowią łącznie 58 % całości dochodów. Ich wielkość została przyjęta na podstawie otrzymanych zawiadomień z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Ministerstwa Finansów. Na realizację zadania zleconych i własnych gminie została przyznana dotacja w wysokości 2.499.675 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, działalność USC, bieżąca działalność ŚDS, wychowanie przedszkolne oraz na zadania realizowane przez GOPS. Wysokość subwencji ogólnej na 2016 rok została ustalona w kwocie 6.770.871 zł.

Planowane wydatki na 2016 rok wynoszą 17.026.692 zł, z tego:
1) wydatki bieżące – 15.442.612 zł,
2) wydatki majątkowe 1.584.080 zł.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w wysokości zapewniającej prawidłową realizację zadań zarówno przez Urząd Gminy jak i wszystkie jednostki organizacyjne.

Łącznie na realizację bieżących zadań oświatowych zaplanowano w budżecie na 2016 rok kwotę w wysokości 6.647.170 zł, a na realizację bieżących zadań z zakresu pomocy społecznej kwotę w wysokości 3.184.680 zł.

W budżecie gminy na 2016 rok utworzono rezerwę ogólną w wysokości – 40.000 zł oraz rezerwę celową w wysokości – 74.366 zł z przeznaczeniem na:
1) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 37.000 zł,
2) wydatki jednostek pomocniczych – 37.366 zł, w tym:
– sołectwo Bobrowiec – 1.372 zł
– sołectwo Luchowo – 2.254 zł
– sołectwo Frąca – 2.079 zł
– sołectwo Kamionka – 2.485 zł
– sołectwo Kopytkowo – 6.034 zł
– sołectwo Kościelna Jania – 1.316 zł
– sołectwo Lalkowy – 1.715 zł
– sołectwo Leśna Jania – 2.569 zł
– sołectwo Rynkówka – 1.876 zł
– sołectwo Smętowo Graniczne – 11.186 zł
– sołectwo Smętówko – 1.834 zł
– sołectwo Stara Jania – 2.646 zł

Dla instytucji kultury zaplanowano dotacje podmiotową w łącznej wysokości 668.000 zł, z tego Biblioteka 135.000 zł i GOKSIR 533.000 zł oraz dotację celową dla GOKSIR w wysokości 15.500 zł z przeznaczeniem na Zakup zewnętrznego sprzętu sportowo-rekreacyjnego oraz namiotu bankietowego wraz ze stołem i ławkami

Dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zaplanowano dotacje na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych w wysokości 25.000 zł, na dofinansowanie klubu dziecięcego 5.000 zł, na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków 30.000 zł oraz na dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej i sportu w wysokości 6.000 zł.

Dla Powiatu Starogardzkiego zaplanowano pomoc rzeczową w wysokości 110.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2729G w miejscowości Rynkówka oraz Nr 2727G i 2728G w miejscowości Frąca.

Na realizację zadań wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Starogardzie Gdańskim zaplanowano kwotę w wysokości 9.200 zł, w tym na:

program profilaktyki wad postaw u dzieci – 2.000 zł

program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV – 7.200 zł.

Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii zaplanowano kwotę 75.000 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę w wysokości 1.533.580 zł, w tym na:
1. Dokumentacje projektowe na:
a) Budowę kanalizacji sanitarnej w Smętowie Granicznym – Centrum
b) Budowę sieci wodociągowej w miejscowości Leśna Jania i Rynkówka
c) Rozbudowę trzech biologicznych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Stara Jania, Leśna Jania oraz Lalkowy
d) Remont hydroforni w Smętowie Granicznym
e) Przebudowę ul. Starogardzkiej w Smętowie Granicznym.

oraz na pozostałe zadania, w tym na:
a) Zakup samochodu dla potrzeb utrzymania sieci wodociągowej
b) Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Stara Jania
c) Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2729G w miejscowości Rynkówka oraz 2727G i 2728G w miejscowości Frąca
d) Budowę chodnika przy ul. Gdańskiej w Smętowie Granicznym
e) Modernizację drogi gminnej Nr 245017G Smętówko-Lalkowy
f) Przebudowę drogi gminnej Nr 245019G Kopytkowo-Frąca
g) Remont chodnika ul. Spacerowa w Smętowie Granicznym
h) Zakup przyczepy transportowej dla potrzeb działu dróg
i) Remont dachu budynku socjalnego w Lalkowach
j) Modernizacja centrali telefonicznej i serwerowni oraz zakup sprzętu komputerowego w Urzędzie Gminy
k) Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy
l) Remont boksów garażowych w budynku OSP Leśna Jania