Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Gospodarka nieruchomościami i ochrona zabytków – Nieruchomości gminne

W zakresie gospodarki nieruchomościami:

 1. Tworzenie zasobu nieruchomości i ewidencjonowanie ich,
 2. Informowanie o możliwości korzystania z prawa pierwokupu nieruchomości przygotowywanie dokumentów o wykonaniu lub niewykonaniu pierwokupu,
 3. Przedstawianie propozycji obrotu nieruchomościami,
 4. Prowadzenie procedury zbycia, nabycia i zamiany nieruchomości oraz oddania ich w użytkowanie,
 5. Przygotowanie nieruchomości komunalnych do zbycia lub dzierżawy w drodze przetargowej:
  1. zlecanie ewentualnych koncepcji możliwości zagospodarowania konkretnych działek lub podziału na nowe działki;
  2. zlecanie koniecznych podziałów geodezyjnych;
  3. zlecanie wyceny nieruchomości;
  4. prowadzenie procedury przeznaczenia nieruchomości do zbycia lub dzierżawy i podawanie ich do publicznej wiadomości;
  5. formułowanie ogłoszeń Wójta o przetargach;
  6. przyjmowanie zgłoszeń uczestnictwa w przetargu ustnym i ofert w przetargu pisemnym;
  7. przygotowywanie protokołów z przeprowadzonych przetargów;
  8. obsługa komisji przeprowadzającej przetarg;
  9. obsługa zawierania umów notarialnych – transakcje zbycia i umów cywilnych – dzierżawy,
 6. Prowadzenie procedur zamiany nieruchomości i ich wykonanie, protokoły uzgodnień, dokumentacja, akty notarialne, protokoły przejęcia – przekazania nieruchomości zamiennych,
 7. Prowadzenie kontroli realizacji umów dzierżawy, przedłużanie, rozwiązywanie umów, aktualizacja stawki dzierżawy i wszelkie zmiany w umowach na wniosek stron,
 8. Obsługa prac komisji przeprowadzającej negocjacje i rokowania,
 9. Kontrola realizacji warunków oddania w użytkowanie wieczyste w zakresie właściwego wykorzystania gruntu,
 10. Przygotowywanie projektów umów użyczenia, użytkowania nieruchomości gminnych dla różnych celów,
 11. Przygotowywanie projektów decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu nieruchomości komunalnych na wniosek zainteresowanych i protokolarne przejmowanie zbędnych nieruchomości lub ich części,
 12. Naliczanie opłat rocznych użytkownika wieczystego i uwzględnianie zaakceptowanych wniosków o ulgę w opłatach, rozłożenie na raty, o przesunięciu terminu płatności lub o umorzeniu,
 13. Aktualizacja wysokości opłat rocznych w zależności od wartości gruntów i sposobu wykorzystania,
 14. Przeprowadzanie procedur wykupu prawa użytkowania wieczystego i ewentualnych zmian zawartych umów użytkowania wieczystego,
 15. Statystyka związana z obrotem nieruchomości – prowadzenie informacji o stanie mienia komunalnego,
 16. Kontrola i regulowanie władania mieniem komunalnym,
 17. Kontrola zgodności wykorzystania gruntów gminnych z przeznaczeniem w planach zagospodarowania przestrzennego,
 18. Współpraca z referatem finansowym w realizacji zadań określonych odrębnymi przepisami wewnętrznymi z zakresu ewidencji środków trwałych w odniesieniu do obrotu nieruchomościami,
 19. Wydawanie decyzji w sprawach przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
 20. Naliczanie opłat adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości,
 21. Przygotowywanie umów dzierżaw gruntów na cele rolne,
 22. Zatwierdzanie projektów podziału nieruchomości,
 23. Rozgraniczanie nieruchomościami,
 24. Procedura scalania gruntów,
 25. Prowadzenie operatu nazewnictwa obiektów i numeracji nieruchomości oraz jego aktualizacja,
 26. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej obiektu przed nadaniem mu nazwy,
 27. Wydawanie zaświadczeń o nadaniu nowych numerów porządkowych,
 28. Inwentaryzacja mienia komunalnego,
 29. Kontrola i regulowanie stanu prawnego mienia komunalnego poprzez współpracę z Wydziałem Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego.

KARTA INFORMACYJNA

Urząd Gminy Smętowo Graniczne, ul. Dworcowa 10

NAZWA PROCEDURY ZAŁATWIANIA SPRAWY:

Nazewnictwo ulic

Symbol: RIiGP.6625

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 roku o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1612)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
 1. Wniosek zainteresowanych o nadanie nazwy nowej ulicy.
 2. Załączniki:
  • mapa do celów informacyjnych,
  • szkic z lokalizacją nowej ulicy lub plan zagospodarowania przestrzennego.
II. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

W zależności od terminu podjęcia uchwały przez Radę Gminy Smętowo Graniczne.

III. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Urząd Gminy Smętowo Graniczne, Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej, pok. Nr 2, tel. 58 56 00 279

IV. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie dotyczy

V. UWAGI:

Nową nazwę ulicy nadaje Rada Gminy Smętowo Graniczne w drodze uchwały.