Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Odpady

Harmonogram wywozu odpadów 2023/2024

Harmonogramy ważne od 01.10.2023r.

Dowiedz się więcej harmonogram-wywozu-odpadow-2022-2023

Harmonogram wywozu odpadów 2022/2023

Harmonogramy ważne od 01.10.2022r.

Dowiedz się więcej harmonogram-wywozu-odpadow-2022-2023

Harmonogram wywozu odpadów 2021/2022

Harmonogramy ważne od 01.10.2021r.

Dowiedz się więcej o harmonogramach wywozu odpadów na rok 2021

Informacja o terminach wpłat – aktualna

Dowiedz się więcej – terminy-i-zasady-wnoszenia-oplat

Poziomy odzysku i recyklingu 2013 -2019

Dowiedz się więcej – poziom-odzysku-i-recyklingu

Zmieniają się wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zmienione uchwałą nr XIII/54/2020 Związku Gmin Wierzyca z dnia 20 lipca 2020 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Organem, do którego należy składać deklarację jest Zarząd Związku Gmin Wierzyca, ul. gen. Władysława Sikorskiego 18, 83-200 Starogard Gdański.

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości powstających odpadów komunalnych, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

Opłatę w zmienionej wysokości wnosi się od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana deklaracji.

Opłatę należy wnosić cyklicznie na indywidualny rachunek bankowy w terminach określonych uchwałą III/16/2015 z dnia 26 marca 2015 roku.


Informacje dodatkowe:

Deklarację opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są zobowiązani składać wszyscy właściciele nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (przez właścicieli nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością).

Spełnienie obowiązku złożenia deklaracji polega na wypełnieniu odpowiedniego formularza deklaracji oraz jego podpisaniu i złożeniu w Związku Gmin Wierzyca.

Dla nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, deklarację składa wspólnota mieszkaniowa albo spółdzielnia mieszkaniowa.

Deklaracji nie składają właściciele mieszkań znajdujących się w zasobach spółdzielni mieszkaniowych i innych wspólnot mieszkaniowych, ponieważ w tym przypadku, obowiązek właściciela nieruchomości ciąży na wspólnocie mieszkaniowej albo spółdzielni mieszkaniowej.

Deklaracja opłaty jest dokumentem stanowiącym podstawę wnoszenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dlatego też nie są wystawiane żadne dodatkowe dokumenty typu: rachunek, faktura, itp.

Składający deklarację samodzielnie wylicza wysokość tej opłaty, którą następnie wnosi
(bez uprzedniego wezwania do zapłaty) na nadany indywidualny rachunek bankowy
w ustalonych terminach.

W przypadku niewpłacenia w określonych terminach kwoty opłaty lub wpłacenia jej
w niepełnej wysokości, deklaracja opłaty stanowi podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego i przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego.

Gospodarka odpadami

Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Małgorzata Droszkowska – zastępstwo Katarzyna Serocka-Chrzanowska
tel: (58) 56-19-033 wew. 28


Jednostka wykonująca zadania gminy z zakresu odbioru odpadów

Związek Gmin Wierzyca

ul. gen Władysława Sikorskiego 18
83-200 Starogard Gdański
tel.: (58) 562-19-97

Zobacz więcej – przejdź na stronę ZG Wierzyca

Podmiot odbierający odpady

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o.

Plac św. Rocha 5
86-170 Nowe
tel.: 52 33 38 813

Zobacz więcej – przejdź na stronę ZG Wierzyca

Załączniki dokumenu

Ewidencja udzielonych zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

L.p.Nazwa firmy i adresData wydania zezwoleniadata wygaśnięcia zezwolenia
1.
Przedsiębiorstwo Usług Miejskich
Plac św. Rocha 5
86-170 Nowe
NIP 559 151 28 22
tel. 52 333 88 10
e-mail: pum.nowe@wp.pl
20.05.2013r.19.05.2023r.
2.
Usługi Hydrauliczne
Wywóz Odpadów Komunalnych
Usługi Transportowe
Konrad Laboń
Kopytkowo 43, 83-230 Smętowo Graniczne
NIP 592 106 30 09
tel. 600 234 336
15.01.2014r.14.01.2024r.
3.
WC SERWIS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
ul. Szybowa 2
41-808 Zabrze
NIP 648 273 04 08
tel. 32 278 45 31
e-mail: biuro@wcserwis.pl
29.11.2018r.29.11.2028r.