Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Podatki i opłaty lokalne

Wysokość cen

Grupa I

od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy

Od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy

od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy

netto

brutto*

netto

brutto*

netto

brutto*

Cena wody

Cena za odprowadzanie ścieków sanitarnych

zł/m3

zł/m3

3,40

3,67

3,50

3,78

3,60

3,88

4,80

5,18

4,90

5,29

5,00

5,40

Informujemy, że wpłat za podatki do Urzędu Gminy Smętowo Graniczne, należy dokonywać na poniższy nr konta bankowego: 19 8343 0008 0000 0244 2000 0003.

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
1) powyżej 3,5 tony do 5,5 włącznie 640,00 zł
2) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 850,00 zł
3) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 1.000,00 zł

2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton:
1) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne
a) o liczbie osi dwie:
– od 12 ton włącznie do poniżej 14 ton 1.500,00 zł
– od 14 ton włącznie i więcej 1.500,00 zł
b) o liczbie osi trzy:
– od 12 ton włącznie do poniżej 23 ton 1.400,00 zł
– od 23 ton włącznie i więcej 1.500,00 zł
c) o liczbie osi cztery i więcej:
– od 12 ton włącznie do poniżej 25 ton 1.500,00 zł
– od 25 ton włącznie do poniżej 29 ton 1.800,00 zł
– od 29 ton włącznie i więcej 2.390,00 zł
2) o innym rodzaju zawieszenia
a) o liczbie osi dwie:
– od 12 ton włącznie do poniżej 14 ton 1.500,00 zł
– od 14 ton włącznie i więcej 1.700,00 zł
b) o liczbie osi trzy:
– od 12 ton włącznie do poniżej 23 ton 1.500,00 zł
– od 23 ton włącznie i więcej 2.150,00 zł
c) o liczbie osi cztery i więcej:
– od 12 ton włącznie do poniżej 25 ton 1.500,00 zł
– od 25 ton włącznie do poniżej 29 ton 2.250,00 zł
– od 29 ton włącznie i więcej 3.100,00 zł

3. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:
1) od 3,5 tony do poniżej 5,5 ton 640,00 zł
2) od 5,5 tony włącznie do poniżej 9 ton 850,00 zł
3) od 9 ton włącznie do poniżej 12 ton 1.000,00 zł

4. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:
1) o zawieszeniu pneumatycznym lub uznanym za równoważne
a) o liczbie osi dwie:
– od 12 ton włącznie do poniżej 31 ton 1.850,00 zł
– od 31 ton włącznie i więcej 1.900,00 zł
b) o liczbie osi trzy i więcej:
– od 12 ton włącznie do poniżej 40 ton 1.800,00 zł
– od 40 ton włącznie i więcej 2.400,00 zł
2) o innym rodzaju zawieszenia
a) o liczbie osi dwie:
– od 12 ton włącznie do poniżej 31 ton 2.280,00 zł
– od 31 ton włącznie i więcej 2.390,00 zł
b) o liczbie osi trzy i więcej:
– od 12 ton włącznie do poniżej 40 ton 2.320,00 zł
– od 40 ton włącznie i więcej 3.100,00 zł

5. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton do poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatników podatku rolnego:

290,00 zł

6. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatników podatku rolnego:
1) o zawieszeniu pneumatycznym lub uznanym za równoważne
a) o liczbie osi jedna:
– od 12 ton włącznie do poniżej 25 ton 300,00 zł
– od 25 ton włącznie i więcej 500,00 zł
b) o liczbie osi dwie:
– od 12 ton włącznie do poniżej 38 ton 1.000,00 zł
– od 38 ton włącznie i więcej 1.670,00 zł
c) o liczbie osi trzy i więcej:
– od 12 ton włącznie do poniżej 38 ton 1.000,00 zł
– od 38 ton włącznie i więcej 1.350,00 zł
2) o innym rodzaju zawieszenia
a) o liczbie osi jedna:
– od 12 ton włącznie do poniżej 25 ton 440,00 zł
– od 25 ton włącznie i więcej 770,00 zł
b) o liczbie osi dwie:
– od 12 ton włącznie do poniżej 38 ton 1.740,00 zł
– od 38 ton włącznie i więcej 2.280,00 zł
c) o liczbie osi trzy i więcej:
– od 12 ton włącznie do poniżej 38 ton 1.280,00 zł
– od 38 ton włącznie i więcej 1.750,00 zł

7. Od autobusów w zależności od ilości miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
a) mniejszej niż 22 miejsca 800,00 zł
b) równej lub większej niż 22 miejsca 1.700,00 zł

Informujemy, że wpłat za podatki do Urzędu Gminy Smętowo Graniczne, należy dokonywać na poniższy nr konta bankowego: 19 8343 0008 0000 0244 2000 0003.

 1. od budynków lub ich części :
  1. mieszkalnych – 0,65 zł od 1m² powierzchni użytkowej,
  2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej- 18,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,68 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
  4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,65 zł od 1 m ² powierzchni użytkowej,
  5. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 5,00 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
 2. od budowli – 2% ich wartości,
 3. od gruntów:
  1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,80 zł od 1 m² powierzchni,
  2. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,58 od 1 ha powierzchni,
  3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,20 zł od 1 m² powierzchni,
  4. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji.., i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3 zł od 1 m2 powierzchni.

Informujemy, że wpłat za podatki do Urzędu Gminy Smętowo Graniczne, należy dokonywać na poniższy nr konta bankowego: 19 8343 0008 0000 0244 2000 0003.

Wysokość podatku rolnego na rok 2016 wynosi – 134,375 zł za 1 ha przeliczeniowy.

Podstawą ustalenia podatku rolnego na 2016 roku jest średnia cena skupu żyta ogłoszona przez Prezesa GUS za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2016 w wysokości 53,75 zł za 1 dt.

Informujemy, że wpłat za podatki do Urzędu Gminy Smętowo Graniczne, należy dokonywać na poniższy nr konta bankowego: 19 8343 0008 0000 0244 2000 0003.

Wysokość podatku leśnego na rok 2016 wynosi – 42,189 za 1 ha.

Podstawą ustalenia podatku leśnego na 2016 roku jest średnia cena sprzedaży drewna ogłoszona przez GUS, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r w wysokości 191,77 zł za 1m3.

Informujemy, że wpłat za podatki do Urzędu Gminy Smętowo Graniczne, należy dokonywać na poniższy nr konta bankowego: 19 8343 0008 0000 0244 2000 0003.

Opłata za wodę – 3,80 zł netto 1m3 + 8% vat

Opłata za ścieki – 5,30 zł netto 1m3 + 8% vat

Informujemy, że wpłat za podatki do Urzędu Gminy Smętowo Graniczne, należy dokonywać na poniższy nr konta bankowego: 19 8343 0008 0000 0244 2000 0003.

 1. od sprzedaży „obnośnej” tj. dokonywanej z wózka, z ręki, z kosza, z wiadra i roweru – 5,00 zł dziennie
 2. od pozostałej sprzedaży – 10,00 zł dziennie

Informujemy, że wpłat za podatki do Urzędu Gminy Smętowo Graniczne, należy dokonywać na poniższy nr konta bankowego: 19 8343 0008 0000 0244 2000 0003.