Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Rolnictwo

Urząd Gminy Smętowo Graniczne na prośbą Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starogardzie Gdańskim  przekazuje informacje o obowiązku rejestracji producentów produkcji pochodzenia roślinnego.

Rolnicy /plantatorzy (owoców, zbóż, warzyw) wprowadzający swoje produkty na rynek spożywczy, rolnicy prowadzący: działalność w zakresie dostaw bezpośrednich/gospodarstwa agroturystyczne/rolniczy handel detaliczny- mają obowiązek złożyć wniosek o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Film dotyczy choroby zakaźnej jaką jest afrykański pomór świń, potocznie zwanej ASF.

Czas trwania: 26 minut

Link: Otwiera odnośnik zewnętrzny w nowym oknie https://www.youtube.com/watch?v=vsejFXKEZLQ

Dla Państwa, którzy nie mogą uruchomić filmu bezpośrednio z opisu, link zawarty jest także w załączniku.

Link do filmu

Dokument dot. uprawy konopi i maku

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii ze Starogardu Gdańskiego

Szanowni Państwo!

Prosimy zapoznać się z poniższymi informacjami.

Dokumenty dot. HPAI

APEL
do hodowców drobiu

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
oraz
Głównego Lekarza Weterynarii

Szanowni Państwo!

Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 – nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw.

Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie
ptaki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych
zasadach postępowania.

Należy bezwzględne przestrzegać zasady bioasekuracji:

 • zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;
 • nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
 • nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki;
 • stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
 • stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób;
 • przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.

Przypominamy też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary administracyjne.

Wójt Gminy Smętowo Graniczne informuje, iż w 2019 roku zamierza wystąpić do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z wnioskiem o dofinansowanie zadania „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

W związku z powyższym mieszkańcy (rolnicy) zainteresowani usunięciem w 2020 roku folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej powinni złożyć do Urzędu Gminy w Smętowie Granicznym wniosek o udział w programie „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” wraz z wymaganymi załącznikami, w terminie do 30 października 2019 roku do godziny 17:00.

Złożenie niniejszego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania w wysokości 100% kosztów usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

W przypadku nieotrzymania przez Gminę Smętowo Graniczne dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” zadanie nie będzie realizowane w 2020 roku.

W ramach realizacji przedsięwzięcia nie są kwalifikowane koszty zbierania odpadów od rolników. Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć folię i inne odpady pochodzące z działalności rolniczej do miejsca wskazanego przez gminę.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać do Urzędu Gminy Smętowo Graniczne, w Referacie Gospodarki Komunalnej, ul. Dworcowa 10, 83-230 Smętowo Graniczne, wejście E.

Gdańsk, dnia 5 marca 2018 r.

BZK-IX.913.6.2018.DSZ

Panie/Panowie
Starostowie/
Prezydenci miast na prawach powiatu
województwa pomorskiego

Szanowni Państwo,

Przesyłamy w złączeniu link do filmu edukacyjnego dotyczącego zagrożenia ASF oraz bioasekuracj gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną. Jednocześnie prosimy o przekazanie informacji wszystkim Gminą na terenie poszczególnych Starostw.
Otwiera odnośnik zewnętrzny w nowym oknie https://www.youtube.com/watch?v=8h1UREH7c-I

Z poważaniem,
z up. Wojewody Pomorskiego

Zastępca Dyrektora
Wydziału Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego

Zbigniew Kmiecik

Zasady szacowania i wypłacania odszkodowań za szkody wyrządzone przez bobry na terenie województwa pomorskiego.

Odszkodowanie przysługuje:
właścicielom gospodarstw rolnych, leśnych i rybackich.

Komórka organizacyjna obsługująca sprawę:
Wydział Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000.

Godziny urzędowania komórki organizacyjnej:
poniedziałek – piątek w godzinach: 7.30 – 15.30.

Telefon kontaktowy:
58 68 36 826.

Miejsce składania dokumentów:
Kancelaria Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku lub za pośrednictwem poczty na adres:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku, ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk.

Wymagane dokumenty i wzory:

 • wniosek,
 • fragment mapy ewidencyjnej obejmującej teren działki, na której wystąpiła szkoda,
 • aktualny wypis z rejestru gruntów lub zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego ze wskazaniem działek, na których wystąpiły szkody lub akt notarialny lub wypis z księgi wieczystej,
 • w przypadku użytkowania gruntu przez osobę niebędącą jej właścicielem umowa dzierżawy,
 • w przypadku szkód wyrządzonych w obwałowaniach stawów rybnych pozwolenie na budowę lub pozwolenie wodno-prawne w przypadku korzystania z wód płynących.

Zasady szacowania szkód i wypłaty za nie odszkodowań.
Szkody wyrządzone przez bobry nie są szacowane w okresie zimowym przy występującej pokrywie śnieżnej, a dopiero po jej ustąpieniu.
Ustalenie okoliczności powstania szkody, jej wielkości oraz szacowanie rozmiaru poniesionych strat dokonywane jest przez pracowników Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska – w obecności poszkodowanego lub upoważnionej przez niego osoby.
Podstawą oszacowania szkody jest protokół oględzin sporządzany każdorazowo przez pracowników Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w obecności poszkodowanego. W oparciu o powyższy protokół ustalona jest i przedstawiana do akceptacji propozycja wielkości odszkodowania, wypłacana w ramach środków z budżetu Państwa.
W przypadku zgodności stanowisk przez obie strony uczestniczące w postępowaniu, następuje przekazanie odszkodowania poszkodowanemu – przelewem na rachunek bankowy.
W przypadku braku zgodności stanowisk przysługuje droga sądowa z powództwa cywilnego.

Podstawa prawna:
Art. 126 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie .przyrody (Dz.U. z 2015 r. poz.1651 ze zm.).

Opłaty:
Procedura jest zwolniona z opłat

Tryb odwoławczy:
Procedura obejmuje szacowanie strat i wyliczenie na tej podstawie wysokości odszkodowania.
Od naliczonej wysokości odszkodowania odwołać się można na drodze powództwa cywilnego w sądzie powszechnym.

Pracownik ds. kontaktów z klientem:
Elżbieta Klimaszewska, kierownik Oddziału Krajowych Form Ochrony Przyrody.