Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Planowanie przestrzenne

System Informacji Przestrzennej

Przejdź do Systemu Informacji Przestrzennej

Z przyjemnością informujemy, iż w dniu 23 maja br. wszedł w życie nowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Smętowo Graniczne. Plan ten został przyjęty uchwałą Nr XXV/175/2017 Rady Gminy Smętowo Graniczne na Sesji Rady Gminy w dniu 29 marca 2017 r. Opublikowany został w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego w dniu 8 maja br. pod pozycją 1593 i po 14 dniach od publikacji zaczął obowiązywać.

Plan sporządzony został w celu ustalenia przeznaczenia terenów oraz zasad zabudowy i zagospodarowania, obsługi komunikacyjnej i infrastrukturalnej. Plan jest podstawą dla procesów inwestycyjnych przy zachowaniu zasad ładu przestrzennego oraz zrównoważonego rozwoju. Główny kierunek przeznaczenia to funkcje mieszkaniowo-usługowe.

Plan obejmuje powierzchnię ok. 42,09 ha. Są to tereny położone w bezpośrednim sąsiedztwie zwartej zabudowy wsi, po obu stronach dawnej drogi wojewódzkiej nr 231 relacji Skórcz – Kolonia Ostrowicka – ul. Starogardzkiej. W części tej znajduje się także zespół kościoła z plebanią wpisany do rejestru zabytków.

Smętowo Graniczne, dnia 13.01.2017 r.

RIiGP.6722.2.2012.MG

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Smętowo Graniczne, gmina Smętowo Graniczne

Na podstawie art. 17 pkt 9, 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz.778 ze zm.) oraz Uchwały Nr XIII/107/2012 Rady Gminy Smętowo Graniczne z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 2), w związku z art. 46 pkt 1) ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) zawiadamiam o  wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla fragmentu wsi Smętowo Graniczne
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 20 stycznia 2017 r. do 20 lutego 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Smętowo Graniczne, ul. Dworcowa 10, 83-230 Smętowo Graniczne, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu, Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej.

Projekt przedmiotowego planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie również do wglądu w ww. terminie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Smętowo Graniczne na stronie internetowej bip.smetowograniczne.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 08.02.2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Smętowo Graniczne, sala posiedzeń Urzędu Gminy o godz. 15.00.

Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3), 4) i 5) ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu miejscowego.

Uwagi należy składać do Wójta Gminy Smętowo Graniczne (organ właściwy do rozpatrzenia uwag) z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.03.2017 r.

Uwagi mogą być składane na piśmie, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

Wójt Gminy Smętowo Graniczne
/-/ Anita Galant

Smętowo Graniczne, dnia 14.10.2016 r.

RIiGP.6722.2.2012.MG

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi
Smętowo Graniczne, gmina Smętowo Graniczne

Na podstawie art. 17 pkt 9, 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz.778 ze zm.) oraz Uchwały Nr XIII/107/2012 Rady Gminy Smętowo Graniczne z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 2), w związku z art. 46 pkt 1) ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla fragmentu wsi Smętowo Graniczne
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 21 października 2016 r. do 23 listopada 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Smętowo Graniczne, ul. Dworcowa 10, 83-230 Smętowo Graniczne, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu, Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej.

Projekt przedmiotowego planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie również do wglądu w ww. terminie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Smętowo Graniczne na stronie internetowej bip.smetowograniczne.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 09.11.2016r. w siedzibie Urzędu Gminy Smętowo Graniczne, sala posiedzeń Urzędu Gminy o godz. 15.30.

Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3), 4) i 5) ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu miejscowego.

Uwagi należy składać do Wójta Gminy Smętowo Graniczne (organ właściwy do rozpatrzenia uwag) z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.12.2016 r.

Uwagi mogą być składane na piśmie, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

Wójt Gminy Smętowo Graniczne
/-/ Anita Galant

Smętowo Graniczne, dnia 11.12.2015 r.

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji
celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV
Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń

Na podstawie art. 17 pkt. 9 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265, 1434, 1713) oraz art. 39 ust. 1, art. 46 pkt.1, art. 54 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.)

Wójt Gminy Smętowo Graniczne zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń.

Wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 23.12.2015 r. do 27.01.2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Smętowo Graniczne, ul. Dworcowa 10, 83-230 Smętowo Graniczne (pokój nr 2) w godzinach urzędowania.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20.01.2016 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji, ul. Sportowa 7, 83-230 Smętowo Graniczne o godz. 15.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu planu miejscowego należy składać na piśmie do Wójta Gminy Smętowo Graniczne z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.02.2016 r.

Uwagi i wnioski dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko można składać do Wójta Gminy Smętowo Graniczne, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.02.2016 r. Uwagi i wnioski dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone: w formie pisemnej; ustnie do protokołu; za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w Ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

Wójt Gminy Smętowo Graniczne
/-/ Anita Galant