Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Ochrona środowiska

Gmina Smętowo Graniczne zamierza przystąpić do konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego„ (edycja 2019)

Każdy kto posiada azbest złożony na pryzmie na swojej posesji (zdjęty przed 2019 rokiem) i jest zainteresowany jego usunięciem może złożyć pisemny wniosek do tut. Urzędu Gminy, Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej w terminie

do dnia 10.07.2019 r.

Wniosek musi zawierać: dane właściciela posesji, adres posesji, dane kontaktowe oraz ilość odpadów azbestowo-cementowych (w m² oraz tonach, 1m² = 13,5 kg).

Konieczna jest dokumentacja fotograficzna, zgoda na partycypację w kosztach utylizacji i zgoda na utylizację azbestu.

Wnioskodawca zobowiązany będzie do podpisania umowy z Gminą Smętowo Graniczne oraz wniesienia wkładu własnego w wysokości różnicy pomiędzy całkowitym kosztem przedsięwzięcia a wysokością otrzymanego dofinansowania.

W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski osób fizycznych zamieszkujących na terenie Gminy do wysokości kwoty zaplanowanej na ten cel w budżecie Gminy Smętowo Graniczne.

Jak co roku w trzeci weekend września odbyła się kolejna edycja akcji Sprzątanie Świata, która przebiegła pod hasłem „Nie ma śmieci – są surowce”. Również w naszej gminie do akcji czynnie
włączyły się przedszkolaki i uczniowie szkół w celu zbierania odpadów i propagowania wspaniałej idei.

Oto jaką rymowankę stworzyły przedszkolaki podczas akcji:

Tu papierek- tam papierek
chyba jest ich wciąż zbyt wiele.
Każde dziecko reaguje –
i z Paniami segreguje.
Tam puszeczka, buteleczka
Migiem lecą do woreczka.
Posegreguj je dokładnie
Niechaj nic Ci nie wypadnie!
Gdy odpadów już bez liku
Szybko umieść je w śmietniku.

W miesiącu czerwcu firma GlobalECO przekazała Gminie Smętowo Graniczne sadzonkę szybkorosnącego drzewa Oxytree, które zostało posadzone na terenie Gminnej Oczyszczalni Ścieków.

Jest ono bezkonkurencyjne pod każdym względem. Rośnie najszybciej na świecie, pochłania ogromne ilości dwutlenku węgla, produkując przy tym życiodajny tlen. Jest lekkie i wytrzymałe. Po ścięciu odrasta jeszcze czterokrotnie.

Dzięki swoim wyjątkowym właściwościom, Oxytree osiąga nawet 16 metrów w zaledwie 6 lat. Łatwa w uprawie i mało wymagająca roślina szybko odwdzięcza się swoim pięknym. Wystarczy kilka miesięcy, aby mieć w swoim ogrodzie wyjątkowe drzewo, którego ogromne liście zapewniają przyjemny cień latem, a fioletowo-białe kwiaty pięknie zdobią przydomowy teren.

Będziemy je obserwować i co jakiś czas informować mieszkańców o postępach jego wzrostu.

Na razie wygląda tak….

Około 20 centymetrowa sadzonka drzewka z 6 liśćmi. W okół trawnik, w tle drzewka świerkowe rosnące wzdłuż ogrodzenia.

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują nowe przepisy związane z usuwaniem drzew i krzewów. Najważniejsze zmiany dotyczą właścicieli prywatnych posesji, którzy mogą bez zezwolenia wyciąć drzewa i krzewy, pod warunkiem, że nie jest to związane z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą. Zmieniły się też zasady naliczania opłat za wycinkę oraz zmniejszyły się kary z tego tytułu.

Poniżej znajdują się najważniejsze zmiany wprowadzone do ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody na mocy ustawy z 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Otwiera odnośnik zewnętrzny w nowym oknie Dz. U. poz. 2249)

ZEZWOLENIA

 • zezwolenie na usunięcie drzew rosnących w pasie drogowym dróg publicznych nie podlega uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska;
 • zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów nie jest wymagane w odniesieniu do:
  • drzew lub krzewów (bez względu na wymiary i gatunek), które rosną na nieruchomościach
  • stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem
  • działalności gospodarczej,
  • drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania
  • rolniczego,
  • krzewu albo krzewów rosnących w skupisku o powierzchni do 25 m2,
  • drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza 100 cm (dotyczy topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego) oraz 50 cm (dotyczy pozostałych gatunków drzew).

Otwiera odnośnik zewnętrzny w nowym oknie Wszystkie sytuacje, w których nie jest wymagane zezwolenie zawiera art. 83f ust. 1 ustawy o ochronie przyrody.

Dodatkowo rada gminy w drodze uchwały może wprowadzić inne odstępstwa od konieczności uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów. Przy sporządzeniu projektu uchwały
rada gminy zapewnia możliwość udziału społeczeństwa, na zasadach i w trybie określonych w ustawie z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Odstępstwa od obowiązku uzyskania zewolenia na wycinkę drzew i krzewów nie wyłączają stosowania odrębnych przepisów (np. dotyczących ochrony zabytków, obszarów chronionych,
ochrony gatunkowej itp.), w tym konieczności uzyskiwania stosownych zezwoleń.

OPŁATY

 • opłatę za usunięcie drzewa ustala się mnożąc liczbę centymetrów obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm i stawkę opłaty;
 • opłatę za usunięcie krzewu ustala się mnożąc liczbę metrów kwadratowych powierzchni gruntu pokrytej usuwanymi krzewami i stawkę opłaty;
 • wysokość stawek opłat określa rada gminy w drodze uchwały, jednolicie dla wszystkich drzew lub krzewów albo je różnicując;
 • stawki te nie mogą przekroczyć odpowiednio 500 zł dla drzew i 200 zł dla krzewów, jednak gdy rada gminy nie określi opłat stosuje się maksymalne wysokości;
 • podwyższone zostały wymiary drzew i krzewów, w odniesieniu do których nie pobiera się opłat w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania innego niż rolnicze,
 • zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
 • w tym przypadku dla drzew zwolnienie z opłat obowiązuje, jeśli obwód pnia mierzonego na wysokości 130 cm nie przekracza:
  • 120 cm (było 75 cm) – dotyczy topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  • 80 cm (było 50 cm) – dotyczy pozostałych gatunków drzew;
 • dla krzewu lub krzewów rosnących w skupiskach zwolnienie z opłat obowiązuje, jeśli pokrywają grunt o powierzchni do 50 m2 (dotychczas kryterium tym był wiek – do 25 lat).

Otwiera odnośnik zewnętrzny w nowym oknie Wszystkie sytuacje, w których nie jest pobierana opłata zawiera art. 86 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody.

Rada gminy w drodze uchwały może określić, że opłat za usunięcie drzewa lub krzewu nie nalicza się także w przypadku innych drzew lub krzewów.

KARY

 • administracyjną karę pieniężną za usunięcie drzew lub krzewów bez zezwolenia albo zgody posiadacza nieruchomości, bądź za zniszczenie drzew, ustala się jak dotychczas w wysokości dwukrotnej opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu;
 • nowością jest sytuacja jeśli usunięcie drzewa lub krzewu jest zwolnione z obowiązku uiszczenia opłaty, wtedy administracyjną karę pieniężną ustala się w wysokości takiej opłaty, która byłaby ponoszona gdyby takiego zwolnienia nie było (art. 89 ustawy o ochronie przyrody) – dotychczas kara ta wynosiła dwukrotność opłaty.

Otwiera odnośnik zewnętrzny w nowym oknie Czy rolnictwo jest działalnością gospodarczą? (dotyczy art. 83f ust. 1 pkt 3a)
Otwiera odnośnik zewnętrzny w nowym oknie Jak obliczać opłaty za usunięcie drzew w sprawach niezakończonych w 2016 r.?
Otwiera odnośnik zewnętrzny w nowym oknie Wycinka drzew lub krzewów a ochrona gatunkowa
Otwiera odnośnik zewnętrzny w nowym oknie Wycinka drzew lub krzewów a ochrona obszarowa i inne obiekty chronione
Otwiera odnośnik zewnętrzny w nowym oknie Wycinka drzew lub krzewów na nieruchomościach objętych ochroną konserwatora zabytków
Otwiera odnośnik zewnętrzny w nowym oknie Przepisy przejściowe

Smętowo Graniczne, dnia 04.01.2016 r.

O B W I E S Z C Z E N I E


o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 48 ust. 2 i 4, w związku z art. 46 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Smętowo Graniczne na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023” (APOŚ).

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gdańsku w piśmie znak: ONS.9022.1.70.2016.AR z dnia 09.11.2016 r.  uzgodnił bez uwag zamiar odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowiska dla APOŚ. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku, pismem znak: RDOŚ-Gd.WOO.410.88.2016.IBA.1  z dnia 29.12.2016r. stwierdził, iż dla APOŚ nie jest wymagane przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowiska ”.

Biorąc pod uwagę powyższe uzgodnienia oraz fakt, że realizacja postanowień APOŚ nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko przy uwzględnieniu uwarunkowań określonych w art. 49 wyżej cytowanej ustawy, odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.


Wójt Gminy Smętowo Graniczne
/-/ Anita Galant

Urząd Gminy w Smętowie Granicznym informuje, iż w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody i ustawy o lasach (Dz. U. z 2016 r. poz. 2249) od 1 stycznia 2017 r. nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia właściwego organu na usunięcie:

 • drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2,
 • drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:
  a) 100 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  b) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew,
 • drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.

Tekst ustawy: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/2249/1

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Odpadów z tworzyw sztucznych nie należy spalać w domowych piecach czy kotłowniach, ponieważ w panujących tam warunkach rozkład termicznych spalanie tworzyw przebiega w zbyt niskiej temperaturze (180-500°C) i przy zbyt małym dostępie tlenu, w wyniku czego w obecności odpadów organicznych powstają szkodliwe dla zdrowia substancje, w tym rakotwórcze oraz zwiększa się emisja pyłów.

Odpady tworzyw sztucznych to cenny surowiec wtórny do recyklingu, z którego można wytworzyć nowe produkty (opakowania, meble ogrodowe, doniczki, słupki parkingowe itp.). Poprzez spalanie odpadów plastikowych w piecach domowych pozbawiamy się tych wartościowych surowców i zanieczyszczamy środowisko, w którym żyjemy.

Drugie życie tworzyw sztucznych – wyroby z recyklingu

źródła odpadówTworzywo sztuczneprodukty wykonywane z recyklowanego tworzywa
ButelkiPET (politereftalan etylenu) Butelki, długopisy, inne opakowania, włókna (tkanina „polar”), opakowania spożywcze
Rury, kable, profile okiennePCW (polichlorek winylu)Wykładziny podłogowe, rury, kable, parapety, elementy wzmocnień nabrzeży, podstawy zanków drogowych i ekranów dźwiękochronnych
Opakowania żywności (tacki, tuby), opakowania kosmetycznePP (polipropylen)Meble ogrodowe, rury, palety, skrzynki, błotniki rowerów, elementy ogrodzeń, doniczki, zderzaki samochodowe
Folie opakowaniowe, folie rolniczePE (polietylen)Torebki plastikowe, folie budowlane, folie dachowe, torby na śmieci, doniczki, wieszaki, ławki
Opakowania spożywczePS (polistyren)Opakowania techniczne, wieszaki
Nośniki CD/DVDPC (poliwęglan)Klosze do lamp, kompozyty konstrukcyjne dla elektrotechniki i motoryzacji

Czy wiesz, że:

 • Opublikowany w maju 2016 roku raport WHO wskazuje, że 33 z 50 miast Unii Europejskiej o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu położone jest na terenie naszego kraju. Niechlubne pierwsze miejsce zajął Żywiec, tuż za nim uplasowała się Pszczyna a w pierwszej dziesiątce znalazły się jeszcze Rybnik (4 miejsce), Wodzisław Śląski (5), Opoczno (6), Sucha Beskidzka (7) i Godów (8). Mieszkańcy polskich miast i gmin mogą na bieżąco zapoznać się ze stanem powietrza monitorowanym w najbliższej stacji pomiarowej. Informacje te są zamieszczone na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska: Otwiera odnośnik zewnętrzny w nowym oknie http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/home
 • Z raportu GUS „Ochrona Środowiska w Polsce 2015” wynika m.in., że ze spalania w gospodarstwach domowych wytwarzane jest prawie czterokrotnie więcej pyłów niż łącznie emituje sektor produkcji i transformacji energii. Do takiego stanu rzeczy przyczynia się nie tylko palenie paliwem niskiej jakości, ale także spalanie odpadów w piecach, kominkach czy na wolnym powietrzu – zjawisko to jest w Polsce niestety nadal powszechne.
 • Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) długotrwałe narażenie na działanie pyłu zawieszonego PM 2,5 (jest to pył o średnicy nie większej niż 2,5 mikrometrów, tj. 20-35 razy mniejszej niż wynosi średnica ludzkiego włosa) skutkuje skróceniem średniej długości życia, a krótkotrwała ekspozycja na wysokie stężenia tego pyłu powoduje wzrost liczby zgonów z powodu chorób układu oddechowego i krążenia oraz wzrost ryzyka nagłych przypadków wymagających hospitalizacji (nasilenie astmy, ostra reakcja układu oddechowego, osłabienie czynności płuc).

Pomocne linki:

Otwiera odnośnik zewnętrzny w nowym oknie http://www.plasticeurope.pl/
Otwiera odnośnik zewnętrzny w nowym oknie http://misja-emisja.pl/
Otwiera odnośnik zewnętrzny w nowym oknie http://www.niskaemisja.pl/
Otwiera odnośnik zewnętrzny w nowym oknie http://waznamisjazdrowaemisja.pl/niska-emisja-wysoki-poziom-zagrozenia/

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2016 r., poz. 672) i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 r., poz. 353) informuję o rozpoczęciu konsultacji
społecznych dla projektu dokumentu:

Aktualizacja programu ochrony środowiska dla Gminy Smętowo Graniczne na lata
2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023 (dalej APOŚ),

Z projektem APOŚ można zapoznać się:

 • w siedzibie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o., ul. Stary Las 9, 83-200 Starogard Gdański, tel. 58 775 09 90 oraz w siedzibie Urzędu Gminy Smętowo Graniczne, ul. Dworcowa 10, 83-230 Smętowo Graniczne, tel. 58 561 90 33
 • na stronie internetowej: http://zuokstarylas.mojbip.pl/282.html

Uwagi i wnioski do projektu APOŚ można składać w terminie do dnia 30 listopada 2016 r.:

 • w formie pisemnej na adres: Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o., ul. StaryLas 9, 83-200 Starogard Gdański
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: biuro@starylas.pl.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Nowe drzewka w parku we Frący

W dniu 18 października w parku we Frący dokonaliśmy nasadzeń nowych drzew.
Materiał zadrzewieniowy został zakupiony ze Szkółki Otława. Łącznie posadzono 20 sztuk
drzew gatunku: Lipa drobnolistna i Klon pospolity.

Ciąg dalszy nasadzeń w pasie drogowym drogi gminnej Bobrowiec – Kopytkowo

W dniu 19 października dokonano nasadzeń drzew w pasie drogowym drogi gminnej
Bobrowiec- Kopytkowo.
Posadzono 30 sztuk drzewek gatunku Lipa drobnolistna. Będą one cieszyć oko mieszkańców
i nie tylko.

W dniu 28 września 2016 r. dokonano modelowego zabezpieczenia drzewa gatunku lipa drobnolistna rosnącego w pasie drogi gminnej Kopytkowo- Frąca ( dz. Nr 14, obręb Frąca).
Zamontowano wiązanie elastyczne w celu zabezpieczenia głównego rozwidlenia drzewa na dwa
przewodniki.

Zgodnie z przepisami prawa Urząd Gminy Smętowo Graniczne jest obowiązany do zamieszczania danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku w Publicznie dostępnych wykazach.
Urząd Gminy Smętowo Graniczne prowadzi własny Publicznie dostępny wykaz danych, korzystając z aplikacji utrzymywanej i administrowanej przez Ministerstwo Środowiska.

Ministerstwo Środowiska nieodpłatnie udostępnia organom administracji aplikację do samodzielnego prowadzenia wykazów. Poniżej zamieszczamy link, pod którym dostępne są karty informacyjne o dokumentach środowiskowych właściwe dla Urzędu Gminy Smętowo Graniczne:

Otwiera odnośnik zewnętrzny w nowym oknie http://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?urzad=Urzad+Gminy+Sm%C4%99towo+Graniczne

W imieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku uprzejmie informuję, że trwają prace nad zmianą planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bory Tucholskie. W celu zapewnienia możliwości udziału zainteresowanym osobom i podmiotom prowadzącym działalność w obrębie siedlisk gatunków ptaków stanowiących przedmiot ochrony w ww. obszarze, w pracach nad tworzeniem zmiany PZO (zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody) projekt zmiany zarządzenia został udostępniony na stronie:

Otwiera odnośnik zewnętrzny w nowym oknie http://gdansk.rdos.gov.pl/prace-nad-zmiana-planu-zadan-ochronnych-dla-obszaru-natura-2000-bory-tucholskie-plb220009

Uwagi i wnioski do projektu zarządzenia prosimy składać do 16 września 2016 r. Po korekcie projektu zarządzenia w związku z przesłanymi uwagami, zostanie on poddany konsultacjom społecznym zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Informacje dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska znajdują się pod adresem: Otwiera odnośnik zewnętrzny w nowym oknie http://bip.pomorskie.eu/Article/get/id,16478.html

W ramach ogólnopolskiego programu Drogi dla Natury realizowanego w Gminie Smętowo Graniczne przez Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa (poprzez partnerstwo z Fundacją EkoRozwoju i innymi organizacjami społecznymi) rozpoczęła się następna faza projektu czyli pielęgnacja wybranych drzew.

Zabiegi pielęgnacyjne przeprowadzają doświadczeni arboryści.

W ramach tej współpracy w naszej Gminie posadzono 70 sztuk drzew gatunku lipa w pasie drogowym drogi gminnej Bobrowiec – Kopytkowo, odbyły się szkolenia radnych, sołtysów, strażaków i przeprowadzono ekspertyzę wybranych drzew.

Realizacja programu odbywa się dzięki dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska oraz środków unijnych w ramach Programu Life.

Poniżej przedstawiamy dokumentację fotograficzną z prac w terenie.

W związku z wydłużeniem realizacji projektu „Misja Natura” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych z Krakowa zaprasza do skorzystania z bezpłatnych usług Centrum Informacji Natura 2000.

Celem CIN jest zapewnienie informacji dotyczących praw i zasad obowiązujących na terenach objętych siecią Natura 2000, wszystkim zainteresowanym, zarówno osobom prywatnym, władzom lokalnym, instytucjom, jak i przedsiębiorcom. Eksperci udzielają informacji na temat obszarów wchodzących w skład sieci Natura 2000, informują
o możliwościach lokowania inwestycji, pomagają w rozwiązywaniu spraw konfliktowych, sporządzaniu raportów środowiskowych i ocen oddziaływania na środowisk. Zespół specjalistów posiada również wiedzę przyrodniczą i prawną, pomocną przy sporządzaniu planów zadań ochronnych. Fundraiserzy informują o funduszach zarówno unijnych, jak
i krajowych wspomagających różne formy działalności na terenach sieci Natura 2000.

Problemy można zgłaszać w następujący sposób:

 • osobiście w Centrum Informacji Natura 2000 – ul. Czysta 17/4, 31-121 Kraków (pon.-pt. w godzinach 9-15),
 • telefonicznie – tel. 12 631 57 31 (pon.-pt. w godzinach 9-15),
 • za pomocą formularza na stronie internetowej: Otwiera odnośnik zewnętrzny w nowym oknie http://misjanatura.fwie.pl/index.php/en/cin-form2

Więcej informacji na stronieOtwiera odnośnik zewnętrzny w nowym oknie Centrum Informacji Natura 2000.

Zapraszamy do kontaktu!

INFORMACJE OGÓLNE

Nie trzeba uzyskać zezwolenia na wycinkę dla:

 1. Krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat,
 2. Krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni.
 3. Drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
  • 35 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  • 25 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
 1. Drzew lub krzewów w na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach.
 2. Drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni.
 3. Drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.
 4. Prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia.
 5. Drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:
  • jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych RP, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 ust.1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu,
  • inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot.

OPŁATY

Posiadacz nieruchomości ponosi opłaty za usuwanie drzew i krzewów

Nie nalicza się opłat za usunięcie:

 1. Drzew lub krzewów, na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie.
 2. Drzew lub krzewów, na których usunięcie osoba fizyczna uzyskała zezwolenie na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 3. Drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków.
 4. Drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urządzeń, o których mowa w art. 49 §1 Kodeksu cywilnego.
 5. Drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego lub kolejowego albo bezpieczeństwu żeglugi.
 6. Drzew lub krzewów w związku z przebudową dróg publicznych lub linii kolejowych.
 7. Drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm nie przekracza:
  • 75 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew
   – w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego lub do innego użytkowania zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
 8. Krzewów, których wiek nie przekracza 25 lat, w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego lub do innego użytkowania zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
 9. Drzew lub krzewów w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew i krzewów na terenach zieleni.
 10. Drzew lub krzewów, które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości.
 11. Topoli o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm wynoszącym powyżej 100 cm, nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków.
 12. Drzew lub krzewów, jeżeli usuniecie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych.
 13. Drzew lub krzewów z grobli stawów rybnych.
 14. Drzew i krzewów, jeżeli usunięcie jest związane z regulacją i utrzymaniem koryt cieków naturalnych, wykonywaniem i utrzymywaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń.
 15. Drzew lub krzewów usuwanych z terenu poligonów lub placów ćwiczeń, służących obronności państwa.

ZABIEGI PIELĘGNACYJNE

Prace w obrębie korony drzew nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, chyba że mają na celu:
– usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych,
– utrzymanie uformowanego kształtu korony drzewa,
– wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywrócenia statyki drzewa (wykonanych na podstawie dokumentacji, w tym dokumentacji fotograficznej, wskazującej na konieczność przeprowadzenia takich zabiegów.

Usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 30 % korony stanowi uszkodzenie drzewa. Usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 50 % korony stanowi zniszczenie drzewa.

KARY ADMINISTRACYJNE

Wójt gminy wymierza administracyjną karę pieniężną za:

 1. Usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia,
 2. Usunięcie drzewa lub krzewu bez zgody posiadacza nieruchomości,
 3. Zniszczenie drzewa lub krzewu (w tym za usunięcie ponad 50 % gałęzi),
 4. Uszkodzeniem drzewa spowodowane wykonywaniem prac w obrębie korony drzewa (w tym za usunięcie ponad 30 % gałęzi)

W przypadku usunięcia albo zniszczenia drzewa lub krzewu, albo uszkodzenia drzewa w okolicznościach uzasadnionych stanem wyższej konieczności nie wymierza się administracyjnej kary pieniężnej.