Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Inwestycje

Aktualne inwestycje

„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kopytkowie wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Smętowo Graniczne w Gminie Smętowo Graniczne”

Budowa ul. Kosznickiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Smętowie Granicznym

Od dnia 15 lipca 2014 roku rozpoczęły się prace budowlane związane z realizacją inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej ul. Kosznickiego”. W 2013 r. w ramach zadania została przebudowana sieć energetyczna i telekomunikacyjna. Prace związane z realizacją w/w inwestycji będą polegały na przebudowie wraz z rozbudową drogi gminnej nr 245006G – ul. Kosznickiego na odcinku 1134,52 mb.

Czytaj więcej – Budowa ul. Kosznickiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Smętowie Granicznym

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Smętowo Graniczne, ul. Lipowa i ul. Wałowa

Dnia 22 lipca została podpisana umowa na wykonanie zadania pn „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Smętowo Graniczne, ul. Lipowa i ul. Wałowa „. Wykonawcą robót, który w drodze przetargu przedstawił najkorzystniejszą ofertę jest firma „INSTAL” Hurt-Detal Landowski Andrzej z Lubichowa.

Czytaj więcej – Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Smętowo Graniczne, ul. Lipowa i ul. Wałowa

Rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Bobrowiec gmina Smętowo Graniczne

Rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Bobrowiec gm. Smętowo Graniczne realizowana jest w ramach projektu pn. „Rekultywacja składowisk odpadów Gmin będących udziałowcami Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las”” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013, Osi Priorytetowej 5, Środowisko i energetyka..

Czytaj więcej – Rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Bobrowiec gmina Smętowo Graniczne

Inwestycje z udziałem środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Czytaj więcej – Inwestycje z udziałem środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Modernizacja drogi w miejscowości Leśna Jania dz. Nr 259

Czytaj więcej – Modernizacja drogi w miejscowości Leśna Jania dz. Nr 259

Modernizacja odcinka drogi gminnej ul. Osiedle Przylesie w Smętowie Granicznym

Czytaj więcej – Modernizacja odcinka drogi gminnej ul. Osiedle Przylesie w Smętowie Granicznym

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bobrowiec

Czytaj więcej – Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bobrowiec

Wybudowanie przyłącza kanalizacyjnego

Wybudowanie przyłącza kanalizacyjnego do zbiornika szczelnego dla gminnego lokalu mieszkalnego w Smętowie Granicznym i Smętówku.

Czytaj więcej – Wybudowanie przyłącza kanalizacyjnego

Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w rejonie drogi gminnej ul. Słoneczna i Lipowa

Czytaj więcej – Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w rejonie drogi gminnej ul. Słoneczna i Lipowa

Budowa kolektora zrzutowego ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków w Kopytkowie

W ramach zadania został wybudowany kolektor tłoczny ścieków oczyszczonych o długości około 3 910,5 mb z oczyszczalni ścieków w Kopytkowie zlokalizowanej na działce nr 77, obręb Kopytkowo, gmina Smętowo Graniczne, wraz z przepompownią na terenie oczyszczalni oraz wylotem ścieków oczyszczonych…

Czytaj więcej – Budowa kolektora zrzutowego ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków w Kopytkowie

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Starej Jani

Czytaj więcej – Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Starej Jani

Remont chodnika w ciągu drogi gminnej w miejscowości Kopytkowo

Czytaj więcej – Remont chodnika w ciągu drogi gminnej w miejscowości Kopytkowo

Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 245002G w miejscowości Lalkowy, gmina Smętowo Graniczne

Czytaj więcej – Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 245002G w miejscowości Lalkowy, gmina Smętowo Graniczne

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Stara Jania

Czytaj więcej – Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Stara Jania

Modernizacja drogi gminnej ul. Wałowa wraz z remontem chodnika na ul. Spacerowej

Czytaj więcej – Modernizacja drogi gminnej ul. Wałowa wraz z remontem chodnika na ul. Spacerowej

Modernizacja drogi gminnej ul. Wybudowania w miejscowości Smętowo Graniczne

Czytaj więcej – Modernizacja drogi gminnej ul. Wybudowania w miejscowości Smętowo Graniczne

Przebudowa dróg gminnych

Zadanie zrealizowane w trzech częściach.

Czytaj więcej – Przebudowa dróg gminnych

Trwa realizacja zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Smętowo Graniczne – Centrum”

Czytaj więcej – Trwa realizacja zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Smętowo Graniczne – Centrum”

Przebudowa drogi gminnej na odcinku Smętowo Gr. – Kopytkowo wraz z budową ciągów pieszo-rowerowych

Czytaj więcej – Przebudowa drogi gminnej na odcinku Smętowo Gr. – Kopytkowo wraz z budową ciągów pieszo-rowerowych

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Smętowo Graniczne – centrum

Czytaj więcej – Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Smętowo Graniczne – centrum

Budowa placu zabaw w miejscowości Lalkowy i Rynkówka

Czytaj więcej – Budowa placu zabaw w miejscowości Lalkowy i Rynkówka

Wymiana odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Leśna Jania

Czytaj więcej – Wymiana odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Leśna Jania

Przebudowa drogi gminnej nr 245033G w miejscowości Smętówko dz. nr 57 – etap II

Czytaj więcej – Przebudowa drogi gminnej nr 245033G w miejscowości Smętówko dz. nr 57 – etap II

Przebudowa drogi gminnej nr 245015G w miejscowości Kopytkowo

Czytaj więcej – Przebudowa drogi gminnej nr 245015G w miejscowości Kopytkowo

Przebudowa drogi gminnej nr 245015G miejscowości Luchowo

Czytaj więcej – Przebudowa drogi gminnej nr 245015G miejscowości Luchowo

Malowanie pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Smętowie Granicznym

Czytaj więcej – Malowanie pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Smętowie Granicznym

Utwardzenie wjazdu do Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w miejscowości Smętowo Graniczne

Czytaj więcej – Utwardzenie wjazdu do Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w miejscowości Smętowo Graniczne

Przebudowa pomieszczeń ze zmianą ich funkcji użytkowania

w Budynku Zespołu Kształcenia i Wychowania w Smętowie Granicznym

Czytaj więcej – Przebudowa pomieszczeń ze zmianą ich funkcji użytkowania w budynku ZKiW

Likwidacja barier architektonicznych

w budynku Zespołu Kształcenia i Wychowania w Smętowie Granicznym

Czytaj więcej – Likwidacja barier architektonicznych w budynku ZKiW

Wymiana istniejących przyłączy sieci burzowej – ul. Pomorska

Łączna wartość zadania: 59.352,60 zł

Przebudowa drogi gminnej (centrum) w miejscowości Smętowo Graniczne dz. nr 409 i 393

Czytaj więcej – Przebudowa drogi gminnej (centrum) w miejscowości Smętowo Graniczne dz. nr 409 i 393

Wykonanie kanalizacji deszczowej ul. Wyzwolenia, Kociewska i Pomorska

Czytaj więcej – Wykonanie kanalizacji deszczowej ul. Wyzwolenia, Kociewska i Pomorska

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Smętowo Graniczne – Centrum

Czytaj więcej – Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Smętowo Graniczne – Centrum

Wymiana nawierzchni chodnika w ciągu drogi gminnej nr 24509G w miejscowości Stara Jania

Czytaj więcej – Wymiana nawierzchni chodnika w ciągu drogi gminnej nr 24509G w miejscowości Stara Jania

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Stara Jania– Etap III

Czytaj więcej – Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Stara Jania– Etap III

Złożono wniosek – rozbudowa sieci wodociągowej

Czytaj więcej – Złożono wniosek – rozbudowa sieci wodociągowej

Doposażenie obiektów niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej w Gminie Smętowo

Czytaj więcej – Doposażenie obiektów niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej w Gminie Smętowo

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Smarzewo

Czytaj więcej – Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Smarzewo

Przebudowa drogi gminnej na odcinku Smętowo Graniczne – Smętówko – Kopytkowo

Czytaj więcej – Przebudowa drogi gminnej na odcinku Smętowo Graniczne – Smętówko – Kopytkowo

Doposażenie obiektów niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej

Czytaj więcej – Doposażenie obiektów niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej

Likwidacja barier architektonicznych w budynku Szkoły Podstawowej w Smętowie Gr.

Czytaj więcej – Likwidacja barier architektonicznych w budynku Szkoły Podstawowej w Smętowie Gr.

Przebudowa drogi gminnej na odcinku Smętowo Graniczne – Smętówko – Kopytkowo

Czytaj więcej – Przebudowa drogi gminnej na odcinku Smętowo Graniczne – Smętówko – Kopytkowo

Budowa Drogi gminnej ul. Ogrodowej w miejscowości Smętowo Graniczne

Realizacja przedmiotowego zadania już dobiega końca. Aktualnie trwają prace wykończeniowe, porządkowanie terenu i niewielkie poprawki.

Czytaj więcej

Utworzenie 15 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobku w Smętowie Granicznym

W marcu 2020 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony z podziałem na III części: roboty budowlane; dostawa i montaż wyposażenia do Żłobka Promyczek; dostawa oraz montaż mebli wraz ze sprzętem kuchennym.

Dowiedz się więcej

Przebudowa drogi gminnej w Smętowie Granicznym – ul. Gdańska

Zadanie obejmuje przebudowę drogi polegającą na sfrezowaniu warstwy ścieralnej i wiążącej w jezdni ulicy i zatokach parkingowych oraz skrzyżowaniach ulic z wykonaniem nowych warstw bitumicznych na odcinku 500 mb, wymianie nawierzchni z kostki betonowej na wszystkich zjazdach indywidualnych, rozbiórka istniejącego i ułożenie nowego chodnika na odcinku 320 mb oraz budowa nowego chodnika o szerokości 1,5 m na odcinku 450 mb.

Dowiedz się więcej

Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie wsi Leśna Jania, Frąca, Rynkówka – etap I

W ramach zadania planuje się budowę sieci wodociągowej pierścieniowo rozdzielczej z rur polietylowych. W pierwszym etapie inwestycji zostanie wykonany odcinek o długości około 1700 mb od istniejącego wodociągu w miejscowości Leśna Jania do miejscowości Rynkówka.

Dowiedz się więcej

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Smętowo Graniczne

W grudniu 2020 r. planuje się ogłosić przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej na realizację przedmiotowego zadania. Projekt ma obejmować pozostałą część Smętowo a mianowicie, odcinek ul. Sportowej od GOKSiRu w kierunku Smarzewa, osiedle Przylesie, ul. Leśną, Smętowo Wybudowania oraz część Smętówka.
Wartość kosztorysowa wykonania projektu budowlanego wynosi 150 000,00 zł.

Gmina Smętowo Graniczne na budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Smętowo Graniczne i Smętówko ujętych w aglomeracji złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dowiedz się więcej

Budowa sieci wodociągowej Leśna Jania i Rynkówka

W miesiącu październiku została podpisana umowa z Wykonawcą robót wyłonionym w ramach przetargu nieograniczonego – firmą RemProConcept Remigiusz Borzyszkowski z Kościerzyny.
Zadanie ma zostać zrealizowane w terminie do dnia 11 grudnia 2020 r.
Wartość umowna zadania wynosi 145 263,00 zł.

Dowiedz się więcej

Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na odcinku Leśna Jania – Frąca– Rynkówka – Lisówko oraz budowa sieci wodociągowej na odcinku Kopytkowo – Bobrowiec, Gmina Smętowo Graniczne

Przedmiotowe zadanie dotyczy wykonania odcinka sieci wodociągowej o łącznej długości około 9 379 mb oraz budowie około 13 przyłączy wodociągowych pozwalających na dostarczenie wody bieżącej do najbardziej odległych zabudowań znajdujących się w Gminie Smętowo Graniczne.

Realizacja zadania została przewidziana w terminie od marca 2021 r. do grudnia 2021

Gmina Smętowo Graniczne na realizację zadania otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 000 000,00 zł

Dowiedz się więcej

Przebudowa drogi gminnej na odcinku Kornatka – Bobrowiec w Gminie Smętowo Graniczne

Zadanie obejmuje przebudowę drogi polegającą na wykonaniu jezdni z mieszanek mineralno bitumiczych asfaltowych na odcinku 265 mb o szerokości 4,0 m wraz z obustronnym utwardzeniem poboczy kruszywem łamanym o szerokości 0,5 m.
Na realizację zadania w 2020 roku złożono wniosek o dofinansowanie z ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
Wartość kosztorysowa robót wynosi 138 220,00zł’
Zadanie zostało przewidziane do realizacji od listopada 2021 r. do grudnia 2022 r.

Dowiedz się więcej

Przebudowa drogi gminnej na odcinku Smętówko – Lalkowy w Gminie Smętowo Graniczne

Zadanie obejmuje remont drogi polega na wykonaniu nowej nawierzchni z mieszanek mineralno bitumiczych asfaltowych (warstwa ścieralna) na odcinku 3600 mb o szerokości 4,5 m wraz z obustronnym utwardzeniem poboczy kruszywem łamanym o szerokości 0,5 m.
Na realizację zadania w 2020 roku złożono wniosek o dofinansowanie z ramach Funduszu Dróg Samorządowych, który został pozytywnie zweryfikowany a inwestycja została umieszczona na liście zadań rekomendowanych do dofinansowania.

Wartość kosztorysowa robót wynosi 828 854,00zł.
Zadanie zostało przewidziane do realizacji od listopada 2021 r. do grudnia 2022 r

Dowiedz się więcej

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kamionka

Zadanie obejmuje przebudowę drogi polegającą na wykonaniu jezdni z płyt typu JUMBO na odcinku 800 mb o szerokości 4 m wraz z poboczami po obu stronach drogi o szerokości 0,5 m.
Na realizację zadania w 2020 roku złożono wniosek o dofinansowanie z ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
Wartość kosztorysowa robót wynosi 467 924,00 zł.
Zadanie zostało przewidziane do realizacji od listopada 2021 r. do grudnia 2022 r.

Dowiedz się więcej

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lalkowy dz. Nr 85

Zadanie obejmuje przebudowę drogi polegającą na wykonaniu jezdni z mieszanek mineralno bitumiczych asfaltowych na odcinku 330 mb o szerokości 4,0m wraz z obustronnym utwardzeniem poboczy kruszywem łamanym o szerokości 0,5 m.
Na realizację zadania w 2020 roku złożono wniosek o dofinansowanie z ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
Wartość kosztorysowa robót wynosi 171 072,00 zł.
Zadanie zostało przewidziane do realizacji od listopada 2021 r. do grudnia 2022 r.

Dowiedz się więcej

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Luchowo dz. Nr 75 i 130

Zadanie obejmuje przebudowę drogi polegającą na wykonaniu jezdni z płyt typu JUMBO na odcinku 270 mb o szerokości 4m wraz z obustronnym utwardzeniem poboczy kruszywem łamanym o szerokości 0,5 m oraz przebudowa drogi polegającą na wykonaniu jezdni z płyt typu JUMBO na odcinku 720 mb o szerokości 4m wraz z obustronnym utwardzeniem poboczy kruszywem łamanym o szerokości 0,5 m.
Na realizację zadania w 2020 roku złożono wniosek o dofinansowanie z ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
Wartość kosztorysowa robót wynosi 578 734,00 zł.
Zadanie zostało przewidziane do realizacji od listopada 2021 r. do grudnia 2022 r.

Dowiedz się więcej

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rynkówka

Zadanie obejmuje przebudowę drogi polegającą na wykonaniu jezdni z mieszanek mineralno bitumiczych asfaltowych na odcinku 400 mb o szerokości 4,0 m wraz z obustronnym utwardzeniem poboczy kruszywem łamanym o szerokości 0,5 m.
Na realizację zadania w 2020 roku złożono wniosek o dofinansowanie z ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
Wartość kosztorysowa robót wynosi 207 752,00 zł.
Zadanie zostało przewidziane do realizacji od listopada 2021 r. do grudnia 2022 r.

Dowiedz się więcej

Rozbudowa biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Stara Jania

Zadanie obejmuje rozbudowę biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Stara Jania w celu przystosowania jej do ilości rzeczywiście napływającej ilości ścieków oraz zapewnienia możliwości podłączenia kolejnych nieruchomości.
Gmina Smętowo Graniczne w 2020 r. na realizację przedmiotowego zadania złożyła wniosek o dofinansowanie w formie pożyczki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku z możliwością jej częściowego umorzenia.
Szacunkowa wartość zadania wynosi 858 848,18 zł.
W przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku zadanie zostanie wykonane w formule zaprojektuj – wybuduj i rozpocznie się na początku 2021 r.

Dowiedz się więcej

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Luchowo dz. Nr 359

Zadanie obejmuje przebudowę drogi polegającą na wykonaniu jezdni z mieszanek mineralno bitumiczych asfaltowych na odcinku 292 mb o szerokości 4,5 m wraz z obustronnym utwardzeniem poboczy kruszywem łamanym o szerokości 0,5 m.
Na realizację zadania w 2020 roku złożono wniosek o dofinansowanie z ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
Wartość kosztorysowa robót wynosi 175991,10 zł’
Zadanie zostało przewidziane do realizacji od listopada 2021 r. do grudnia 2022 r.

Dowiedz się więcej

Przebudowa drogi gminnej na odcinku Stara Jania – Kościelna Jania

Czytaj więcej

Przebudowa drogi gminnej na odcinku Kopytkowo – Frąca

Czytaj więcej

MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI LUCHOWO – etap II.

Czytaj więcej

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI KAMIONKA

Czytaj więcej

PRZEBUDOWA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KAMIONCE NA ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE.

Czytaj więcej

LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KS. PAWŁA SZYNWELSKIEGO W SMĘTOWIE GRANICZNYM.

Czytaj więcej

ROZBUDOWA BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI STARA JANIA

Czytaj więcej

PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI SMĘTOWO GRANICZNE – UL. POLNA, PODGÓRNA, WAŁOWA I DZIAŁKOWA

Czytaj więcej

Doposażenie niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Smętowo Graniczne

Czytaj więcej

PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI SMĘTOWO GRANICZNE – UL. POLNA, PODGÓRNA, WAŁOWA I DZIAŁKOWA.

Czytaj więcej

Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Smętowo Graniczne

Czytaj więcej

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Smętowo Graniczne

Czytaj więcej

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kopytkowo

Czytaj więcej

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Frąca

Czytaj więcej

Przebudowa drogi gminnej na odcinku Stara Jania – Kościelna Jania

Czytaj więcej

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kamionka

Czytaj więcej

Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Smętowo Graniczne

Czytaj więcej

Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kopytkowo

Czytaj więcej

Remont drogi gminnej działka nr 14 i 28 w miejscowości Frąca

Czytaj więcej

Przebudowa drogi gminnej na odcinku Kopytkowo-Frąca

Czytaj więcej

Remont pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej im. Ks. Pawła Szynwelskiego w Smętowie Granicznym.

Czytaj więcej

Rozbudowa budynku sali gimnastycznej o świetlicę wiejską przy Szkole Podstawowej w Kopytkowie

Czytaj więcej

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Ks. Pawła Szynwelskiego w Smętowie Granicznym

Czytaj więcej

Grant Cyfrowa Gmina

Czytaj więcej

Grant Dostępny Samorząd

Czytaj więcej

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Smętowo Graniczne i Smętówko

Czytaj więcej

Rozbudowa biologicznych oczyszczalni ścieków w miejscowości Leśna i Jania o Lalkowy

Czytaj więcej

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kopytkowo

Czytaj więcej

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Frąca

Czytaj więcej

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kamionka, działka nr 169

Czytaj więcej

Przebudowa drogi gminnej ul. Brzozowa w miejscowości Smętowo Graniczne

Czytaj więcej

Remont budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Smętowo Graniczne

Czytaj więcej

Dostępna Przestrzeń Publiczna

Czytaj więcej