Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Oświata i edukacja

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty prowadzenie przedszkoli i szkół podstawowych jest zadaniem własnym gminy.
Gmina Smętowo Graniczne będąc organem przewodzącym prowadzi następujące jednostki oświaty:

I.  Szkoła Podstawowa im. ks. Pawła Szynwelskiego w Smętowie Granicznym

ul. Gdańska 23
83-230 Smętowo Graniczne
Regon: 190957220
NIP: 5922221539
Tel. (58) 56-19-028
email: sekretariat@szkolasmetowo.edu.pl
Dyrektor: Katarzyna Żabicka – Omelianowicz

II. Samorządowe Przedszkole

ul. Brzozowa 3
83-230 Smętowo Graniczne
Regon: 190582687
NIP: 5921616454
Tel. (58) 56-19-118
email: przedszkole.smetowo@wp.pl
Dyrektor: Dorota Chyła

III. Szkoła Podstawowa w Kamionce

Kamionka 11
83-230 Smętowo Graniczne
Regon: 190957101
NIP: 5922221522
Tel. ( 58) 582-18-67
email: psp.kamionka@wp.pl
Dyrektor: Jolanta Kaszubowska

IV. Szkoła Podstawowa w Kopytkowie

Kopytkowo 18
83-230 Smętowo Graniczne
Regon: 190957199
NIP: 5922221516
Tel. (58) 56-19-466
email: pspkopytkowo@op.pl
Dyrektor: Dorota Maszner


Zgodnie z ustawą o systemie oświaty prowadzenie szkół ponadgimnazjalnych jest zadaniem powiatu.
Powiat Starogardzki jako organ przewodzący prowadzi na terenie gminy:

I.  Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej
ul. Gdańska 21
83-230 Smętowo Graniczne
Tel. (58) 56-19-041
email: zsgz_smetowo@wp.pl
Dyrektor: Tomasz Piechowski


Zgodnie z ustawą o systemie oświaty nadzór pedagogiczny nad jednostkami oświaty sprawuje:
Pomorski Kurator Oświaty w Gdańsku
ul. Okopowa 21/27
80-958 Gdańsk
Tel. (58) 307 73 89
Fax: (58) 301 80 23
Otwiera odnośnik zewnętrzny w nowym oknie www.kuratorium.gda.pl
przy udziale jednostki terenowej:

Delegatura Kuratorium Oświaty i Wychowania
ul. Gdańska 2a
83-110 Tczew
Tel. (58) 531-16-12
email: tczew@kuratorium.gda.pl

Gmina Smętowo Graniczne uzyskała dotację na zadanie pn.: „My, GLOBALNI, za klimat odpowiedzialni !” w ramach ramach Konkursu na zadania z zakresu edukacji ekologicznej dla województwa pomorskiego (edycja 2020)

Edukacja ekologiczna jest niezwykle ważna w uświadamianiu potrzeby i konieczności ochrony środowiska. Kształtowanie zdolności dostrzegania procesów zachodzących w otaczającym środowisku i ich wartościowania, kształtowania umiejętności łączenia przyczyn ze skutkami środowiskowymi zachodzących procesów, kształtowanie postaw proekologicznych oraz wrażliwości na środowisko, a także wzrost świadomości ekologicznej dzieci i rodziców są głównymi celami projektu.

Projekt obejmuje grupę uczniów szkół podstawowych na terenie gminy Smętowo Graniczne. W ramach projektu zaplanowano: warsztaty ekologiczne, zajęcia terenowe, akcje środowiskowe na rzecz ochrony środowiska, konkursy, happeningi, wystawy. Priorytetowym zadaniem Projektu jest propagowanie aktywnych form edukacji ekologicznej wśród uczniów, rodziców i społeczności lokalnej. Działania Projektu znacznie wykraczają poza środowisko wychowawcze dzieci, dając możliwość zdobycia przez uczniów szerokiej wiedzy na temat ochrony środowiska. Poprzez poszczególne zadania projektowe promowany będzie styl życia zgodny z naturą. Metody i formy edukacji będą skierowane na otoczenie przyrodnicze. W trakcie realizacji przedsięwzięcia uczniowie zdobędą wiedzę na temat środowiska naturalnego, zagrożeń spowodowanych antropopresją w miejscu zamieszkania, w Polsce i na świecie oraz skutkach tych zagrożeń w taki sposób, aby przyswojony zasób wiadomości zachęcał ich do poszukiwania własnych rozwiązań w zakresie jego ochrony. Uczniowie zapoznają się także z międzynarodowymi założeniami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju środowiska. Rodzice jako współuczestnicy programu będą uczestniczyć w większości przedsięwzięć przez co zintegrują się ze szkołą i wypromują działania w środowisku. Uwieńczeniem realizacji projektu będzie impreza – festyn ekologiczny podsumowujący całość realizowanej tematyki.

Z pewnością oferta zajęć wpłynie na kształtowanie właściwych postaw dzieci wobec środowiska przyrodniczego oraz odpowiedzialności za jego stan a także na mobilizowanie mieszkańców do wzięcia udziału w edukacji ekologicznej.

Koszt kwalifikowany zadania (w PLN): 18750,00zł
Kwota oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku (w PLN): dotacja 15000,00zł

Gmina Smętowo Graniczne uzyskała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej.

Zakres inwestycji: ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych , nieformalnych i poza formalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia.

Cel projektu to przeprowadzenie wzorcowej reformy systemu nauczania /uczenia się na terenie jednej gminy, poprzez spójne i przemyślane działania związane ze wzmocnieniem kompetencji kluczowych na rynku pracy wszystkich uczniów działających w gminie Smętowo trzech szkół podstawowych oraz gimnazjum.

Wartość ogółem – 1.928.259,94 zł.

Wysokość otrzymanego dofinansowania – 1.831.846,94 zł

Treść sprawozdania dostępna w linku poniżej.

strona WFOŚiGW