Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Program Współpracy 2017

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXII/146/2016
Rady Gminy Smętowo Graniczne
z dnia 16 listopada 2016r.

Roczny Program Współpracy Gminy Smętowo Graniczne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust 3 ustawy z 24.4.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2017 rok.

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1

Roczny Program Współpracy Gminy Smętowo Graniczne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z 24.4.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok, określa cele, zasady i przedmiot form współdziałania Gminy Smętowo Graniczne z tymi organizacjami i podmiotami, priorytetowe zadania publiczne, sposób tworzenia, realizacji i ewaluacji programu, wysokość środków planowanych na jego realizację, a także tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

§2

1. Ilekroć w tekście jest mowa o:
1) programie – tylekroć należy przez to rozumieć „Roczny program współpracy Gminy Smętowo Graniczne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.4. 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2017 rok”,

2) ustawie – tylekroć należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24.4.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U.z 2016r. poz.239 ze zm.),

3) organizacjach – tylekroć należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe oraz podmioty w myśl art.3 ust. 2 i 3 ustawy,

4) konkursie – tylekroć należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust.2 i art. 13 ustawy,

5) gminie – tylekroć należy przez to rozumieć Gminę Smętowo Graniczne,

6) organach gminy – tylekroć należy przez to rozumieć Radę Gminy Smętowo Graniczne wraz z komisjami i Wójta Gminy Smętowo Graniczne.


7) radzie gminy – tylekroć należy przez to rozumieć Radę Gminy Smętowo Graniczne,

8) wójcie – tylekroć należy przez to rozumieć Wójta Gminy Smętowo Graniczne,

9) urzędzie gminy – tylekroć należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Smętowie Granicznym,

10) grupie nieformalnej – tylekroć należy przez to rozumieć organizację dobrowolną, spontaniczną, tworzoną na bazie więzów nieformalnych, która ma określone cele, działa podobnie jak organizacja i ma osobę wyznaczoną do reprezentacji,

11) stronie internetowej gminy – tylekroć należy przez to rozumieć stronę internetową Gminy Smętowo Graniczne dostępną pod adresem: www.smetowograniczne.pl.Rozdział 2
Cel główny i cele szczegółowe
§3

Celem głównym programu jest kształtowanie i wzmocnienie współpracy między gminą a organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy w zakresie definiowania i zaspokajania potrzeb mieszkańców gminy oraz zwiększenia aktywności społeczności lokalnej. Program jest elementem długofalowej strategii rozwoju gminy, zwłaszcza w zakresie realizowanej polityki społecznej, określa zasady, zakres współpracy, a także priorytety realizowanych zadań publicznych.

§4

1. Realizacji celu, o którym mowa w §3, służyć będą następujące cele szczegółowe:
1) sformułowanie przejrzystych zasad współpracy między gminą a organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy;
2) inicjowanie, wspieranie i podtrzymanie dialogu między gminą a organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy;
3) podniesienie skuteczności, efektywności i jakości działań podejmowanych w sferze zadań publicznych, w tym w wyniku:
a) zwiększenia udziału organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w identyfikacji potrzeb mieszkańców i określeniu optymalnego sposobu ich zaspokajania,
b) pełniejszego włączenia się organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w realizację zadań publicznych;
4) rozwój społeczeństwa obywatelskiego, w tym poprzez wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy oraz ich integrację.

Rozdział 3
Zasady współpracy
§5

1. Współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy opiera się na zasadach:
1) pomocniczości;
2) suwerenności stron;
3) partnerstwa;
4) efektywności;
5) uczciwej konkurencji;
6) jawności.

Rozdział 4
Zakres podmiotowy
§6

1. Podmiotami programu są z jednej strony organy samorządu Gminy Smętowo Graniczne, a z drugiej organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy.
W realizacji programu po stronie gminy uczestniczą:
1) Rada Gminy Smętowo Gr. i jej komisje – w zakresie wytyczania polityki społecznej i finansowej gminy,
2) Wójt Gminy Smętowo Gr. – w zakresie realizacji tej polityki, podejmowania współpracy z organizacjami, dysponowania środkami w ramach budżetu, decydowania o przyznaniu dotacji i innych form pomocy poszczególnym organizacjom w ramach ustalonych przez radę gminy priorytetów,
3) Pracownik Urzędu ds. współpracy z organizacjami – w zakresie organizowania i koordynowania bieżących kontaktów pomiędzy gminą i organizacjami,
4) Pracownik Referatu Organizacyjno – gospodarczego urzędu ds. administrowania nieruchomościami będącymi w użytkowaniu urzędu – w zakresie udostępniania lokali na potrzeby organizacji,
5) Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych (szkoły, Przedszkole Samorządowe, Gminna Biblioteka Publiczna, Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej) – w zakresie udostępniania lokali, sprzętów i obiektów na potrzeby organizacji oraz współpracy z organizacjami przy realizacji ich zadań w zakresie sportu, edukacji, kultury i rekreacji.

Rozdział 5
Zakres przedmiotowy i priorytetowe zadania publiczne
§7

1. Przedmiotem współpracy gminy z organizacjami jest realizacja zadań z zakresu:
1) upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
2) upowszechniania kultury fizycznej i jej wspieranie,
3) turystyki i krajoznawstwa,
4) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
5) ochrony i promocji zdrowia.

§8

1. Ustala się następujące zadania priorytetowe gminy realizowane w ramach programu w roku 2017 we współpracy z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność statutową w tej dziedzinie:
1) upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego– realizacja poprzez:
a) organizację przedsięwzięć kulturalnych o charakterze lokalnym i ponad lokalnym, mającym na celu wzbogacenie oferty kulturalnej gminy oraz promocję lokalnych twórców,
b) edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę dzieci i młodzieży,
c) wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego twórczości ludowej oraz
d) ochrona unikalnych i zanikających zawodów, umiejętności artystycznych i warsztatów,
e) realizację zadań na rzecz seniorów w Gminie Smętowo Graniczne;
2) upowszechnianie kultury fizycznej i jej wspieranie – realizacja poprzez:
a) organizowanie zawodów, turniejów sportowych i imprez sportowo – rekreacyjnych o zasięgu lokalnym, powiatowym i ponad powiatowym,
b) prowadzenie działalności sekcji sportowych dziecięcych i młodzieżowych, szkolenia sportowe dla dzieci i młodzieży obejmujące prowadzenie zajęć treningowych i udział w obozach szkoleniowych z zakresu wybranych dyscyplin sportowych;
3) turystyki i krajoznawstwa – realizacja poprzez:
a) organizację innych form aktywnego wypoczynku dla mieszkańców gminy, ze szczególnym uwzględnieniem wypoczynku dzieci i młodzieży,
b) promocję i wspieranie rozwoju turystycznego gminy;
4) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – realizacja poprzez:
a) realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Gminy Smętowo Graniczne;
5) ochronę i promocje zdrowia – realizacja poprzez:
a) prowadzenie edukacji zdrowotnej, działań profilaktycznych i innych działań prozdrowotnych na rzecz różnych grup wiekowych.

Rozdział 6
Formy współpracy
§9

Współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy może odbywać się w formach finansowych i pozafinansowych.

§10

1. Finansowe formy współpracy obejmują w szczególności:
1) powierzanie lub wspieranie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na ich realizację w trybie określonym w ustawie,
2) wspieranie zadań publicznych, realizowanych przez organizacje, na podstawie zawartych porozumień poprzez finansowanie części zadania, udostępnienie pomieszczeń (lokali), boisk, pojazdów i sprzętów w ramach możliwości organizacyjnych oraz zakupy materiałów, towarów lub usług.

§11

1. Pozafinansowe formy współpracy obejmują w szczególności:
1) wzajemne informowanie o planowanych kierunkach działalności poprzez prowadzenie wspólnej polityki informacyjnej, tzn. :
a) prowadzenie na stronie internetowej urzędu działu tematycznego pod nazwą „ORGANIZACJE POZARZĄDOWE,
b) prowadzenie bazy danych o organizacjach,
c) inicjowanie bądź współorganizowanie wspólnych spotkań informacyjnych,
d) informowanie o terminach sesji rady gminy i posiedzeniach komisji, podczas których omawiane będą zagadnienia dotyczące organizacji.
2) konsultowanie z organizacjami projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zgodnie z Uchwałą Nr III/14/2010 Rady Gminy Smętowo Graniczne z dnia 30 grudnia 2010 roku,
3) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym złożonych z przedstawicieli organizacji oraz przedstawicieli właściwych organów samorządu gminy,
4) udzielanie informacji o istnieniu innych źródeł finansowania realizacji zadań w sferze pożytku publicznego, zwłaszcza pochodzących z innych źródeł niż budżet gminy,
5) inicjowanie lub organizowanie szkoleń podnoszących jakość pracy organizacji w sferze zadań publicznych i przeprowadzanie konsultacji:
a) w celu zwiększania profesjonalizmu działań podejmowanych przez organizacje, przewiduje się możliwość wspomagania ich działalności poprzez organizowanie szkoleń dotyczących zwłaszcza aplikowania o środki ze źródeł zewnętrznych, w tym unijnych, a także udzielania konsultacji prawnych i opinii pracowników samorządowych, m.in. w kwestii dotyczącej rejestracji organizacji, księgowości;
6) udostępnienie lokali, obiektów lub sprzętów na preferencyjnych warunkach na działalność statutową zbieżną z zadaniami gminy w ramach możliwości urzędu i jednostek organizacyjnych, wg n/w zasad i warunków:
a) organizacje lub grupy nieformalne, z wyłączeniem stowarzyszeń Ochotniczej Straży Pożarnej, którym do realizacji działalności niezbędny jest lokal lub obiekt (np. świetlica, boisko), mogą ubiegać się o użyczenie lub najem na preferencyjnych zasadach tj. bez konieczności wnoszenia pełnych opłat za czynsz,
b) lokale lub obiekty, administrowane przez urząd lub kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, będą użyczane lub wynajmowane odpowiednio przez upoważnionego pracownika Referatu Organizacyjno – gospodarczego lub kierowników gminnych jednostek organizacyjnych stosownie do możliwości,
c) lokale lub obiekty mogą być przeznaczone wyłącznie na działalność statutową i realizację zadań publicznych,
d) organizacje lub grupy nieformalne ubiegające się o użyczenie lub najem lokalu lub obiektu (świetlicy, boiska) zobowiązane są do złożenia:

– wniosku określającego nazwę, rodzaj, powierzchnię lokalu i pomieszczeń przynależnych oraz terminy (okresy) korzystania z lokalu,
– informacji o planowanym przeznaczeniu lokalu (realizowanych zadaniach),
– dokumentów określających status prawny organizacji i organy uprawnione do jej reprezentowania – aktualny wypis z rejestru i statut (nie dotyczy grup nieformalnych),
– danych osoby występującej w imieniu grupy nieformalnej,
– danych osoby bezpośrednio odpowiedzialnej za prawidłowe użytkowanie wynajmowanego lokalu
e) wnioski należy składać odpowiednio do wójta lub kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, którzy je rozpatrują. Wójt może udzielić pełnomocnictwa pracownikowi Referatu Organizacyjno – gospodarczego i kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych do udostępniania organizacjom lokali i obiektów na podstawie odrębnej umowy użyczenia lub najmu,
f) wójt lub kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych zawierają odpowiednio umowy użyczenia lub najmu z wnioskodawcami,
g) Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej otrzymują do używania lokale na realizację zadań własnych gminy na podstawie właściwej uchwały rady gminy w sprawie: określenia sposobów i warunków realizacji zadań własnych Gminy Smętowo Graniczne przez stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej, oraz umów użyczenia zawieranych między Gminą Smętowo Graniczne, a stowarzyszeniami Ochotniczej Straży Pożarnej;
7) udostępnienie lokali i sprzętów na statutowe zebrania organizacyjne:
a) organizacjom i podmiotom wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy niedysponującym własnym lokalem, upoważniony pracownik Referatu Organizacyjno – gospodarczego lub kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych użyczają lokale administrowane odpowiednio przez urząd gminy lub gminne jednostki organizacyjne, na działalność statutową: zebrania, szkolenia i spotkania i imprezy,
b) użyczenie lokalu wymaga zawarcia umowy w formie pisemnej,
c) wójt może udzielić pełnomocnictwa pracownikowi Referatu Organizacyjno – gospodarczego i kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych do udostępniania organizacjom lokali i obiektów na podstawie umowy użyczenia;
8) promocja działalności w mediach:
a) urząd gminy będzie przekazywał do mediów informacje o działalności organizacji oraz udostępniał rubryki w czasopismach lokalnych lub w rozgłośniach radiowych w ramach zawartych umów,
b) organizacjom będzie udostępniana nieodpłatnie strona internetowa urzędu gminy w zakresie, o którym mowa w pkt. 1, ppkt a §8 niniejszego programu,
c) organizacjom nieodpłatnie udostępniane będzie pole promocyjne na stronach social media, które prowadzi Urząd Gminy w Smętowie Granicznym;
9) wsparcie w organizacji imprez, zawodów i konkursów:
a) organizacje działające na terenie Gminy Smętowo Graniczne mogą zwracać się o pomoc w:
– oprawie artystycznej organizowanych imprez o charakterze kulturalnym do przedstawicieli Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji,
– organizacji imprez o charakterze sportowym do dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji,
– pomoc w organizacji przedsięwzięć o charakterze rozrywkowym (festyny, zabawy) do dyrektorów szkół i kierownika Administracji, Oświaty i Wychowania;
b) do udzielania pomocy stosuje przepisy §12 niniejszego programu.
10) zwolnienie z opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego:
a) wójt może zwolnić organizacje lub grupy nieformalne wykonujące zadania publiczne w ramach działalności statutowej, polegające na prowadzeniu działalności handlowo – usługowej i promocyjnej w pasie drogowym, na zasadach określonych w właściwej uchwale rady gminy w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego.

§12

1. Dotacje i finansowanie zadań wspólnych
1) Organizacje z wyłączeniem stowarzyszeń Ochotniczej Straży Pożarnej, mogą otrzymywać dotacje na realizację powierzonych zadań publicznych lub na wsparcie realizacji zadań, będących w zakresie zadań samorządu gminnego, w trybie art. 11 – 19a ustawy.
2) Na podstawie uchwały rady gminy w sprawie budżetu Gminy Smętowo Graniczne na rok 2017 wójt może określić:
a) szczegółowe rodzaje zadań publicznych przewidzianych do zlecenia,
b) formę zlecenia,
c) wysokość środków na poszczególne zadania.
3) Środki finansowe dla stowarzyszeń Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy na realizację zadań własnych wynikających z ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej są określane w uchwale rady gminy w sprawie budżetu Gminy Smętowo Graniczne na rok 2017.
4) Organizacje realizujące zadania publiczne, mogą ubiegać się o jego wsparcie, poprzez przejęcie części zadania przez gminę lub gminne jednostki organizacyjne, na podstawie dwustronnych porozumień. Wsparcie może być udzielane wg n/w zasad i warunków:
a) Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w uzgodnieniu z wójtem decyduje o finansowaniu zadań wspólnych, o których mowa w pkt 1-3 §8 niniejszego programu, czyli w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, upowszechniania kultury fizycznej i jej wspierania, turystyki i krajoznawstwa, ze środków określonych w planie finansowym w wysokości do 36 000,00 zł.
b) Kierownik Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej w uzgodnieniu z wójtem decyduje o finansowaniu zadań wspólnych, o których mowa w pkt 4–5 §8 niniejszego programu, czyli w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz ochronę i promocje zdrowia, ze środków określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz uchwale budżetowej na rok 2017, w wysokości do 4 000,00 zł.
5) Organizacje ubiegające się o wsparcie zadania publicznego, zobowiązane są do złożenia odpowiednio do kierownika gminnej jednostki organizacyjnej:
a) wniosku określającego cel, nazwę, rodzaj realizowanego zadania publicznego,
b) informacji określającej w szczególności: określenie realizowanego zadania publicznego, ilość korzystających, udział własny (finansowy lub rzeczowy) i efekty,
c) informacji dotyczącej sposobu realizacji zadania,
d) dokumentów określających status prawny organizacji i organy uprawnione do jej reprezentowania – aktualny wypis z rejestru i statut (nie dotyczy grup nieformalnych),
e) danych osoby bezpośrednio odpowiedzialnej za realizację zadania.
6) Po zawarciu porozumienia gmina lub jednostka organizacyjna realizuje cześć zadania publicznego we współpracy z organizacją na zasadach ustalonych w porozumieniu.
7) W pierwszym kwartale roku 2017 wójt gminy zwoła zebranie z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, w celu omówienia planów działania realizacji zadań publicznych i ustalenia zadań wspólnych.

§13


1.Postanowienia końcowe dotyczące wsparcia
1) Organizacje wyrażające wolę współpracy z gminą i korzystające z jej wsparcia składają w urzędzie u pracownika ds. współpracy z organizacjami lub u kierownika jednostki organizacyjnej, aktualny statut, wypis z KRS, informację o numerze Regon i NIP. Jeżeli dane, zawarte w tych dokumentach nie ulegają zmianie, wtedy organizacja nie musi każdorazowo składać tych dokumentów wymaganych przy wniosku.
2) Środki finansowe i formy wsparcia dla organizacji, będą limitowane odpowiednio przez wójta lub kierowników jednostek organizacyjnych w zależności od posiadanych środków finansowych oraz możliwości lokalowych i technicznych.

Rozdział 7
Okres realizacji programu
§14

Niniejszy program współpracy będzie realizowany od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.


Rozdział 8
Wysokość środków planowanych na realizację programu
§15

1. Planowana wysokość środków przeznaczonych na realizację programu współpracy w 2017 roku wynosi 40 000,00 zł.
2. Środki, o których mowa zostaną zabezpieczone w budżecie gminy na rok 2017.

Rozdział 9
Sposób realizacji programu i sposób oceny realizacji programu
§16

1. Podmiotami realizującymi postanowienia niniejszego programu są w szczególności:
1) rada gminy;
2) wójt gminy;
3) pracownicy i kierownicy jednostek wskazani przez wójta gminy;
4) organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art.3 ust 3 ustawy z 24.4.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom gminy.

§17

1. Program współpracy będzie oceniany pod względem merytorycznym, organizacyjnym i finansowym przez radę gminy na podstawie sprawozdań składanych przez wójta gminy. Wnioski posłużą radzie gminy do analizy efektów programu, zaś organizacjom do usprawnienia ich działalności, szczególnie w sferze kontaktów z samorządem lokalnym. Ponadto, będą one podstawą do dokonania niezbędnych zmian w celu zwiększania efektywności programów współpracy uchwalanych na lata następne.
2. Sprawozdanie z realizacji programu przedstawione jest radzie gminy w terminie wynikającym z ustawy.

Rozdział 10
Informacja o sposobie tworzenia programu
§18

1. W przygotowaniu założeń programu współpracy uczestniczyli przedstawiciele gminy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust 3 ustawy z 24.4.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Projekt programu współpracy opracowano przy uwzględnieniu wniosków z analizy sprawozdań z realizacji rocznych programów współpracy z lat poprzednich, uwag zgłaszanych przez pracowników urzędu oraz propozycji zgłaszanych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust 3 ustawy.

§19

1. Projekt programu współpracy był przedmiotem konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust 3 ustawy.
2. Konsultacje, o których mowa w pkt. 1, przeprowadzono w sposób określony Uchwałą Nr III/14/2010 Rady Gminy Smętowo Graniczne z dnia 30 grudnia 2010 roku, w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów normatywnych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3. W ramach konsultacji projekt programu współpracy opublikowano, dnia 18 października 2016r. na stronie internetowej gminy, w jej siedzibie i wprowadzonym przez gminę Biuletynie Informacji Publicznej.
4. Organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie biorące udział w konsultacjach, wyraziły pozytywną opinię dla projektu programu współpracy.

Rozdział 11
Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.
§20

Komisje konkursowe do opiniowania ofert powoływane są przez wójta, w drodze zarządzenia, odrębnie dla każdego ogłoszonego otwartego konkursu ofert.

§21

1. W skład komisji konkursowej wchodzi minimum dwóch przedstawicieli wójta oraz dwóch przedstawicieli organizacji oraz podmiotów, o których mowa w art.3 ust 3 ustawy.
2. Przedstawicieli organizacji pozarządowych wybiera wójt spośród zgłoszonych przez organizacje pozarządowe kandydatur.
3. Kandydatem na członka komisji konkursowej może zostać każdy przedstawiciel organizacji pozarządowej mającej siedzibę na terenie gminy lub działającej na rzecz urzędu gminy, pod warunkiem, że organizacja, którą reprezentuje, nie będzie brała udziału w konkursie.
4. W pracach komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy. Osoby te zaprasza wójt bądź komisja konkursowa. Praca ekspertów ma charakter społeczny i z tytułu jej wykonania nie przysługuje wynagrodzenie.
5. Komunikat zapraszający do zgłaszania kandydatur na członka komisji konkursowej ogłasza wójt. Komunikat zamieszczany jest na stronie internetowej urzędu gminy na okres nie krótszy niż 7 dni.
6. Za pracę każdej komisji konkursowej odpowiedzialny jest przewodniczący, którym jest przedstawiciel komórki organizacyjnej urzędu gminy, wskazany przez wójta. W przypadku nieobecności przewodniczącego, prawomocnym zastępcą zostaje inny przedstawiciel wójta, spośród pozostałych członków komisji.
7. Członkowie komisji konkursowej zobowiązani są do opiniowania ofert w formie pisemnej.
8. Na podstawie opinii członków komisji sporządzane jest stanowisko komisji konkursowej.
9. W przypadku nieobecności członka komisji posiedzenie odbywa się w zmniejszonym składzie, pod warunkiem, że bierze w nim udział co najmniej połowa jej składu, lecz nie mniej niż dwóch członków.
10. Komisja podejmuje rozstrzygnięcie zwykle większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności – głos jego zastępcy.
11. Każde posiedzenie komisji konkursowej jest protokołowane, ze szczególnym uwzględnieniem zapisów dotyczących ustaleń podjętych przez komisję. Wszystkie protokoły z posiedzeń komisji konkursowych sporządzane są przez pracowników właściwych komórek organizacyjnych urzędu gminy.
12. Wszyscy członkowie komisji konkursowej mają prawo do wglądu w dokumentację stanowiącą podstawę pracy komisji – zarówno podczas trwania posiedzeń, w okresie między posiedzeniami, jak i po zakończeniu procedury konkursowej.
13. Protokoły posiedzeń, oświadczenia oraz inne dokumenty powstające w czasie prac komisji konkursowych przechowywane są w zbiorze akt właściwych wydziałów merytorycznych.
14. Komisja konkursowa podczas opiniowania ofert stosuje kryteria wyszczególnione w ustawie.
15. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert, wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji, dokonuje wójt.
16. Szczegółowe zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert, w otwartych konkursach ofert określane są każdorazowo w załączniku do zarządzenia wójta o powołaniu komisji konkursowej do opiniowania ofert, zwanym regulaminem pracy komisji.