Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

PRZEBUDOWA I REMONT STACJI UZDATNIANIA WODY WMIEJSCOWOŚCI SMĘTOWO GRANICZNE – POPRAWA INFRASTRUKTURYTECHNICZNEJ ZWIĄZANEJ Z ZAOPATRZENIEM W WODĘ

Zadanie polega na przeprowadzeniu remontu oraz wymianie urządzeń stanowiących
wyposażenie hydroforni. W ramach robót budowlanych zakłada się roboty remontowe
budynku uzdatniania wody oraz części socjalnej. W zakresie wymiany urządzeń do
uzdatniania wody zakłada się demontaż istniejących urządzeń i instalacji, montaż nowych
urządzeń i instalacji oraz roboty elektryczne związane z automatyką. Wymiana pomp na
studniach głębinowych i montaż zestawu fotowoltaiki.
W dniu 19 lipca 2022 r. zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia z
podziałem na części:
Część 1: Roboty budowlane związane z przebudową i remontem stacji uzdatniania wody
w miejscowości Smętowo Graniczne;
Część 2: Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku stacji uzdatniania wody
w miejscowości Smętowo Graniczne.
W ramach postępowania na realizację części I nie wpłynęła żadna oferta, a na realizację
części II wpłynęły 3 oferty.
Z uwagi na realizację przedmiotowego zadania z dofinansowaniem z Programu Inwestycji
Strategicznych „Polski Ład” i określonych w programie terminów granicznych związanych
z ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku realizacji
przedmiotowego zadania termin ten mijał z dniem 17 sierpnia 2022 r. zachodziła obawa, co
do zasadności ogłoszenia kolejnego postępowania w trybie podstawowym na wyłonienie
Wykonawcy robót dla części I. W przypadku ponownego braku złożenia ofert przez
oferentów, udzielona w ramach w/w Programu Promesa Wstępna wygasłaby i Gmina Smętowo Graniczne straciłaby dofinansowanie na realizację całego zadania w kwocie 2.850. 000,00 zł.

Z uwagi na powyższe na realizację części I zostało przeprowadzone postępowanie z wolnej
ręki na podstawie art. 213 i 304 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.).
W dniu 4 października 2022 r. na realizację części I została zawarta umowa z firmą TBI sp. z
o.o. Miechucino wyłonią w postępowaniu z wolnej ręki na kwotę 3.567.000,00 zł z terminem
wykonania do 16 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
Natomiast na realizację części II również w dniu 4 października 2022 r. została podpisana
umowa z Przedsiębiorstwem Inżynieryjno – Technicznym „TELTOR – POL PÓŁNOC” S.A.
z Gdańska wyłonionym w ramach postępowania o udzielenie zamówienia w trybie
podstawowym na kwotę 148.778,51 zł z terminem wykonania do 17 miesięcy od dnia
zawarcia umowy.
Łączna wartość umowna zadania wynosi: 3.715.778,51 zł.
Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji
Strategicznych w wysokości 2.850.000,00 zł.