Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Terminy i zasady wnoszenia opłat

Terminy i zasady wnoszenia opłat

 • Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić przelewem na indywidualny rachunek bankowy bez uprzedniego wezwania za każdy miesiąc kalendarzowy, w terminie do dnia 25 danego miesiąca. W przypadku braku posiadania takiego rachunku należy zwrócić się do Biura Związku Gmin Wierzyca:

Obsługa opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – Gmina Smętowo Graniczne

Tel. 58 563 40 45, 510 467 090, e-mail: p.brauer@zgwierzyca.pl

Terminy wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami obowiązujące od 01.01.2021 r.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić przelewem na indywidualny rachunek bankowy bez uprzedniego wezwania. W przypadku braku posiadania takiego rachunku należy zwrócić się do Biura Związku.

Za miesiącTermin zapłaty
styczeńdo dnia 25 stycznia
lutydo dnia 25 lutego
marzecdo dnia 25 marca
kwiecieńdo dnia 25 kwietnia
majdo dnia 25 maja
czerwiecdo dnia 25 czerwca
lipiecdo dnia 25 lipca
sierpieńdo dnia 25 sierpnia
wrzesieńdo dnia 25 września
październikdo dnia 25 października
listopaddo dnia 25 listopada
grudzieńdo dnia 25 grudnia
roczna stawka ryczałtowa
za nieruchomość letniskową
do dnia 25 lutego

Informacje dodatkowe:

 • Każdy właściciel nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości
  i porządku w gminach (przez właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością) ma obowiązek złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • Spełnienie obowiązku złożenia deklaracji polega na wypełnieniu odpowiedniego formularza deklaracji według wzoru określonego Otwiera odnośnik zewnętrzny w nowym oknie uchwałą nr XIII/54/2020 z dnia 20 lipca 2020 roku oraz jego podpisanie i złożenie w Związku Gmin Wierzyca.
 • Deklaracja opłaty jest dokumentem stanowiącym podstawę wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dlatego też nie są wystawiane żadne dodatkowe dokumenty typu: rachunek, faktura, itp.
 • Składający deklarację samodzielnie wylicza wysokość tej opłaty, którą następnie wnosi (bez uprzedniego wezwania do zapłaty) na nadany indywidualny rachunek bankowy w trybie i terminach określonych Otwiera odnośnik zewnętrzny w nowym oknie uchwałą nr XIII/52/2020 z dnia 20 lipca 2020 roku.
 • W przypadku zadeklarowania selektywnego zbieranie odpadów i niedopełnienia tego obowiązku – właściciel nieruchomości naraża się na ryzyko wnoszenia podwyższonych stawek opłaty.
 • W przypadku niewpłacenia w określonych terminach kwoty opłaty lub wpłacenia jej
  w niepełnej wysokości, deklaracja opłaty stanowi podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego i przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego.