Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Informacja o posiedzeniu Zespołu o charakterze doradczym i inicjatywnym

    W dniu 17 października br. w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Smętowie Granicznym odbyło się spotkanie Zespołu o charakterze doradczym i inicjatywnym inicjatywnym złożonym z  przedstawicieli sektora pozarządowego oraz reprezentantów samorządu gminy, powołanego Zarządzeniem Nr 13/2016 Wójta Gminy Smętowo Graniczne z dnia 17 lutego 2016r.
   Podczas spotkania pozytywnie zaopiniowano pomysł o przeprowadzeniu Biegu Niepodległościowego na terenie Gminy Smętowo Graniczne.
    Środki na ten cel zostaną przekazane w formie dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej oraz zachowania dóbr kultury i tradycji.
Bieg będzie współorganizowany przez przedstawicieli sektora pozarządowego, czyli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24.4.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U.z 2016r. poz.239 ze zm.), których celem statutowym jest wspieranie wartości kultury i kultury fizycznej.
    Wsparcia także pozafinansowego w organizacji biegu, organizacjom udzieli  Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Smętowie Gr., AOiW w Smętowie Gr. oraz placówki szkolne z terenu gminy.

Kilka informacji technicznych:
 
Bieg Niepodległościowy
Termin: 10 listopada 2016 godz. 11.50 – 14.00
Miejsce:  Stadion GOKSiR w Smętowie Gr., ul. Sportowa 7
Kategorie wiekowe:
1.         SP klasy. I-III: Dz i Chł – 400 m
2.         SP klasy IV-VI: Dz i Chł – 800 m
3.         Gimnazjum klasy I-III: Dz i Chł – ok 1200 m – ulicami miejscowości
Poza tym zapraszamy do udziału dorosłych i rodziców w  biegu  towarzyszącym.
Uczestnicy ubrani na biało-czerwono z symbolami patriotycznymi.