Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Bobrowiec

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Bobrowiec gm. Smętowo Graniczne realizowana jest w ramach projektu pn. „Rekultywacja składowisk odpadów Gmin będących udziałowcami Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las”” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013, Osi Priorytetowej 5, Środowisko i energetyka przyjazna środowisku, Działania 5.1. Gospodarka odpadami współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Umowa nr UDA-RPPM.05.01.00-00-003/09-00). Beneficjentem Projektu jest Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o.  Celem Projektu jest poprawa funkcjonowania regionalnego systemu gospodarki odpadami w wyniku rekultywacji składowisk odpadów na terenie 11 gmin – m. Skórcz, Zblewo, Lubichowo, Skarszewy, Kaliska, Karsin, m. Starogard Gdański, Osiek, Osieczna, Liniewo oraz Smętowo Graniczne. Wskazany cel osiągnięty zostanie dzięki realizacji działań wiązanych z zamknięciem i rekultywacją składowisk odpadów na terenie gmin objętych Projektem. Składowisko odpadów w Bobrowcu zostało zamknięte decyzją Starosty Starogardzkiego nr OS.6237.1.3.2012 z dnia 13.07.2012 r., zgodnie z którą z dniem 31.07.2012 r. na składowisko zaprzestano przyjmowania odpadów.
Rekultywacja składowiska rozpoczęła się w lipcu 2013r. Zakończenie zadania nastąpiło w  IV kw. 2013r. Powierzchnia zrekultywowanego składowiska odpadów wynosi 1,04 ha.

Wartość zadania obejmująca koszty wykonania dokumentacji technicznej, przeprowadzenie procesu rekultywacji, koszty zarządzania oraz promocji projektu wynosi 447.795 zł, z tego 256.401 zł  to środki Unii Europejskiej, 100.000,00 zł pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Proces zamknięcia i rekultywacji  składowiska odpadów w Bobrowcu  jest zgodny  Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami.

Zakres wykonanych prac na składowisku w Bobrowcu obejmował usunięcie i utylizację odcieków ze studni odcieków oraz rozbiórkę ogrodzenia, powierzchni utwardzonych, brodzika i baraku socjalnego – blaszanego. Przyjęto, że rekultywację składowiska należy rozpocząć przy pomocy zdeponowanych na nim odpadów. Odpady zalegały również poza terenem składowiska. W trakcie prac rekultywacyjnych uporządkowano teren wkoło kwatery i złożono odpady w kwaterze.  Ukształtowano docelową bryłę czaszy (wierzchowiny) składowiska, uwzględniając osiadanie złoża odpadów ze spadkiem od 2% do 3% na zewnątrz we wszystkich kierunkach w celu zapewnienie swobodnego spływu przy zachowaniu prędkości nierozmywających. Formowana czasza wymagała mechanicznego zagęszczania w celu odpowiedniego przygotowania pod prace ziemne.

Ponadto  wykonano dodatkowe przemieszczenia mas odpadów zalegających na działce nr 118/1 w miejscu nieprzeznaczonym na składowanie odpadów z wbudowaniem w składowisko oraz
z segregacją elementów betonowych wielkogabarytowych i złożeniem ich we wskazanym miejscu.

Zgodnie z Projektem rekultywacji na zdeponowanych odpadach ułożono warstwy rekultywacyjne.

Układ warstw (od dołu):

– warstwa wyrównawczo-odgazowująca z piasku o grubości 10 cm,

– warstwa maty bentonitowej o gramaturze 4000g/m2. Warstwa stanowi uszczelnienie syntetyczne czaszy składowiska odpadów i zapobiega erozji wodnej w głąb czaszy składowiska,

– warstwa grubości 40 cm z ziemi stanowiąca końcową warstwę rekultywacyjną.

Na tak przygotowanym składowisku wykonano rekultywację biologiczną.

Odgazowanie:

Składowisko odpadów w Bobrowcu posiadało instalację odgazowującą w postaci 1 studni  odgazowującej. Jej stan oceniono na dobry. W ramach prac rekultywacyjnych głowicę istniejącej studni zabudowano studzienką z betonu. Na końcu zainstalowano biofiltr torfowy.

Odwodnienie:

Dookoła wierzchowiny składowiska, pomiędzy wierzchowiną a obwałowaniem ziemnym wykonano rowy opaskowe retencyjno-odparowujące. Zasadnicze odwodnienie zrekultywowanej czaszy składowiska zrealizowano poprzez spływ powierzchniowy do opaskowych rowów ewaporacyjnych.

Rekultywacja biologiczna

W celu uzyskania biologicznej warstwy rekultywacyjnej na składowisku została rozłożona warstwa ziemi urodzajnej. Skład zastosowanej mieszanki zadarniającej: życica trwała, kostrzewa trzcinowa, kostrzewa czerwona, stokłosa bezostna, koniczyna biała. Przewiduje się, że zrekultywowane składowisko, niezależnie od wykonanych zabiegów rekultywacyjnych, pokrywać się będzie roślinnością pochodzącą z otoczenia tj. lasów, pól i zarośli charakterystycznych dla okolic Bobrowca. Traktuje się to jako efekt pożądany i korzystny. Ze względu na zastosowane uszczelnienie składowiska, do nasadzeń zastosowano gatunki roślin o płytkim systemie korzeniowym.

Powyższe zabiegi miały na celu odtworzenie warunków siedliskowych, które pozwolą na ponowne funkcjonowanie roślinności na miejscu zrekultywowanego składowiska.

W ramach przetargów przeprowadzonych przez Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o. o. do realizacji projektu zostali wybrani następujący wykonawcy kontraktów:
1. Zakład Techniki Ochrony Środowiska FOLEKO Sp. z o.o. ze Świdnicy – wykonawca prac rekultywacyjnych;
2. Przedsiębiorstwo Usługowo- Projektowo- Handlowe „AMM Instalacje” Adam Kukiełka z Puław – nadzór prac wykonawcy;
3. Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o. z Kielc – odpowiedzialne za prowadzenie monitoringu składowisk w okresie prac rekultywacyjnych.