Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Budowa kolektora zrzutowego ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków w Kopytkowie

„Budowa kolektora zrzutowego ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków
w Kopytkowie oraz modernizacja części mechanicznej”

W ramach zadania został wybudowany kolektor tłoczny ścieków oczyszczonych o długości około 3 910,5 mb z oczyszczalni ścieków w Kopytkowie zlokalizowanej na działce nr 77, obręb Kopytkowo, gmina Smętowo Graniczne, wraz z przepompownią na terenie oczyszczalni oraz wylotem ścieków oczyszczonych do cieku wodnego.

W ramach inwestycji została również wykonana modernizacja części mechanicznej oczyszczalni ścieków poprzez montaż sito piaskownika na płycie żelbetowej w bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika Imhoffa. Podczas realizacji zadania nastąpiła zmiana posadowienia sitopiaskownika. Zgodnie z projektem budowlanym sitopiaskownik miał być posadowiony na płycie betonowej istniejącego zbiornika Imhofa, natomiast po dokonaniu przez wykonawcę odkrywek sprawdzających do głębokości 3 m wokół zbiornika stwierdzono znaczne spękania zbiornika oraz odpadające elementy betonowe ze ścian, stwierdzono że dodatkowe  obciążenie zbiornika związane z umieszczeniem na nim sitopiaskownika było ryzykowne i w porozumieniu z projektantem została podjęta decyzja o zmianie lokalizacji sitopiaskownika.

Przed wylotem ścieków oczyszczonych do odbiornika ( rzeka Janka) zlokalizowanego na działce nr 273 i 274 obręb Kościelna Jania, w celu uspokojenia przepływu ścieków wykonana została studnia rozprężna, z której poprzez kolektor grawitacyjny następuje odpływ ścieków, wylotem do odbiornika. Dno cieku w miejscu wylotu zostało umocnione materacami gabionowymi. W ten sposób umocnione zostało dno rzeki na odcinku 5 m za wypływem oczyszczonych ścieków i 0,5 m przed.
 
Dnia 24 czerwca 2015 r. w ramach działań edukacyjnych  na terenie  oczyszczalni ścieków w Kopytkowie odbyła się kampania informacyjna, w której udział łącznie wzięło 109 uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Smętowie Granicznym, Publicznej Szkoły Podstawowej w Kopytkowie oraz Publicznego Gimnazjum w Smętowie Granicznym. Kampania miała na celu  uświadomienie uczniom korzyści płynących z prawidłowego gospodarowania ściekami oraz zagrożenia związane z niekontrolowanym ich zrzutem do środowiska.

Nowo wybudowany kolektor tłoczny ścieków oczyszczonych umożliwi odbiór zwiększonej ilości ścieków co pozwoli na podłączenie nowych nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej oraz wyłączenie z użytkowania istniejących zbiorników bezodpływowych. Rów szczegółowy, do którego wcześniej odprowadzane były ścieki oczyszczone został wyłączony z użytkowania. Ponadto wyeliminowany zostało niekontrolowane skażenie gleby z uwagi na nieszczelność wcześniej eksploatowanego kolektora ścieków.
 
Termin realizacji : Listopad 2014 r. – Kwiecień 2015r.
 
Łączna wartość zadania – 1 796 654,33 zł
 
koszt kwalifikowany WFOŚiGW w Gdańsku – 1 420 947,00 zł
dofinansowanie w formie pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku – 300 000,00 zł
 
Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  w kwocie – 1 095 520,00 zł
 
Projekt finansowany w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013