Przejdź do treści Przejdź do stopki

Rozbudowa biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Stara Jania

Gmina Smętowo Graniczne zakończyła realizację zadania pn. „Rozbudowa biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Stara Jania”.

Zadanie realizowane było w ramach konkursu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w województwie pomorskim poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych”. Nabór konkursu prowadzony był przez WFOŚiGW w Gdańsku w ramach programu priorytetowego: Ogólnopolski program gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

Zadanie uzyskało dofinasowanie ze środków WFOŚiGW w Gdańsku, udostępnionych ze środków NFOŚiGW. Wysokość dofinansowania w formie pożyczki wyniosło 438 400,00 zł.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 438 400,00 zł.

Przedmiotowe zadanie polegało na rozbudowie biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Stara Jania, na terenie gminy Smętowo Graniczne. Zadanie realizowane było w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. W wyniku realizacji zadania nastąpiło: zwiększenie przepustowości oczyszczalni ścieków poddanej modernizacji z 60 RLM do 300 RLM. Rozbudowa obiektu pozwoliła na wyeliminowanie problemu przeciążenia oczyszczalni ładunkiem ścieków dopływających oraz umożliwi przyjęcie w przyszłości większej ilości ścieków, które będą pochodzić z rozbudowywanego systemu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stara Jania.

Efektem budowy nowego ciągu technologicznego oraz wymiany wyeksploatowanych urządzeń na nowe, bardziej efektywne i mniej energochłonne, jest poprawa stanu technicznego oczyszczalni ścieków oraz spełnienie wymogów jakości ścieków oczyszczonych trafiających do rzeki Janka, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

WFOŚ