Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

KONKURS DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Od 26 listopada do 14 grudnia 2015 roku
organizacje pozarządowe mogą składać wnioski na dofinansowanie projektów,

ukierunkowanych na zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami.
Instytucją Ogłaszającą konkurs jest Samorząd Województwa Pomorskiego.

Konkurs organizowany jest w ramach Poddziałania 6.1.2 Aktywizacja Społeczno – Zawodowa
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego (RPO WP).
Wnioski należy składać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk (sekretariat – pokój nr 33).
Więcej informacji: http://www.rpo.pomorskie.eu/-/nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-projektow-w-ramach-poddzialania-6-1-2-aktywizacja-Otwiera odnośnik zewnętrzny w nowym oknie spoleczno-zawodowa-rpo-wp-2014-2020
 
Na jakiego typu wsparcie można uzyskać dofinansowanie?
 
Na wsparcie o charakterze:
a) społecznym, których celem jest przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności, obejmujących m.in.: poradnictwo psychologiczne lub psychospołeczne, warsztaty terapeutyczne kształtujące umiejętności osobiste, poradnictwo prawne i obywatelskie.
b) zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy, obejmujących m.in.: kursy, szkolenia, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy,  staże,
c)edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia lub jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy, wyłącznie w powiązaniu z usługami o charakterze zawodowym, obejmujących m.in.: zajęć szkolnych, związanych z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym, zajęcia ukierunkowane na rozwój zainteresowań i aspiracji edukacyjnych, usługi wspierające aktywizację edukacyjną.
 
Wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu udziela IOK w odpowiedzi na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej:
efs.rpo@pomorskie.eu lub za pomocą faksu: 58 326 81 93.
 
Jednocześnie informuję, że na stronie Otwiera odnośnik zewnętrzny w nowym oknie www.rpo.pomorskie.eu w zakładkach O Programie/Zapoznaj się z prawem i dokumentami, mogą się Państwo zapoznać z Harmonogramem naboru wniosków w trybie
konkursowym na 2016 r.