Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Konkurs „Piękna Wieś Pomorska 2021”

28 edycja konkursu Piękna Wieś Pomorska rozpoczyna się już 22 marca 2021 r. Konkurs będzie przebiegać na trzech szczeblach: gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach — wieś i zagroda.
Konkurs ma na celu ukazanie piękna wiejskiego krajobrazu i wspólnego działania społeczności wiejskiej.
Organizatorem Konkursu Piękna Wieś Pomorska 2021 jest Województwo Pomorskie.
Partnerami merytorycznymi i organizacyjnymi są urzędy gmin i starostwa powiatowe w województwie pomorskim. Konkurs ma promować aktywizację i integrację społeczności lokalnej, ochronę i poprawę wartości krajobrazu przyrodniczego oraz kulturowego wsi oraz przyczynić się do identyfikacji i analizy możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.
Karty zgłoszeń przyjmowane są do 30 kwietnia 2021 r. w Urzędzie Gminy Smętowo Graniczne.
Oceny dokonują komisje:
o gminne – powołane przez wójta/burmistrza gminy, które do 1 czerwca 2021 r. zgłaszają do eliminacji powiatowych laureatów pierwszych miejsc konkursu w kategoriach Wieś i Zagroda

o powiatowe – powołane przez starostę powiatu, które do 15 lipca 2021 r. zgłaszają do
eliminacji wojewódzkich laureatów pierwszych miejsc konkursu w kategoriach Wieś i
Zagroda

o wojewódzka – na podstawie przesłanych zgłoszeń oraz wizytacji dokona oceny wsi i
zagród w terminie do 15 września 2021 r.

Laureatów konkursu poznamy nie później niż 31 października 2021 r.