Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

OBWIESZCZENIE


o wyłożeniu do publicznego wglądu

Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną
i Paliwa Gazowe dla Gminy Smętowo Graniczne na lata 2022 – 2037
Na podstawie art. 19 ust. 6 i 7 w związku z ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.

Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r., poz. 716 ze zm.)

Wójt Gminy Smętowo Graniczne zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu na
okres 21 dni Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa
Gazowe dla Gminy Smętowo Graniczne na lata 2022 – 2037, tj. na okres od 24.08.2022 r.
do 14.09.2022 r.
Dokumentacja zgromadzona w przedmiotowej sprawie dostępna jest na stronie internetowej
Urzędu Gminy Smętowo Graniczne pod adresem: www.smetowograniczne.pl oraz w
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Smętowo Graniczne.
 Zainteresowani mogą składać wnioski oraz uwagi w przedmiotowej sprawie.
 Wnioski i uwagi można składać w terminie 21 dni od daty podania niniejszej
informacji do publicznej wiadomości:

 • w formie pisemnej na adres Zakład Analiz Środowiskowych Eko-precyzja, ul. Bielska 94,
  43-520 Chybie,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich
  bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres biuro@eko-precyzja.eu.
   Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.
   Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz
  przedmiot wniosku.
  Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Wójt Gminy Smętowo

Graniczne.
Wójt Gminy Smętowo Graniczne
/-/ Anita Galant