Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Obwieszczenie

Smętowo Graniczne, dnia 04.01.2016 r.

 
 

O B W I E S Z C Z E N I E

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

 
Na podstawie art. 48 ust. 2 i 4, w związku z art. 46 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Smętowo Graniczne na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023” (APOŚ).

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gdańsku w piśmie znak: ONS.9022.1.70.2016.AR z dnia 09.11.2016 r.  uzgodnił bez uwag zamiar odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na  środowiska dla APOŚ. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku, pismem znak: RDOŚ-Gd.WOO.410.88.2016.IBA.1  z dnia 29.12.2016r. stwierdził, iż dla APOŚ nie jest wymagane przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowiska ”.
Biorąc pod uwagę powyższe uzgodnienia oraz fakt, że realizacja postanowień APOŚ nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko przy uwzględnieniu uwarunkowań określonych w art. 49 wyżej cytowanej ustawy, odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

                                                                                  Wójt Gminy Smętowo Graniczne
                                                                                                       /-/ Anita Galant