Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Informacja o terminach wpłat

Drogi mieszkańcu pamiętaj o terminach i zasadach wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z art. 6q ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) „w sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta a w przypadku przejęcia przez związek międzygminny zadań gminy w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zarządowi związku międzygminnego”. Związek Gmin Wierzyca prowadzi gospodarkę odpadami na terenie 11 gmin województwa pomorskiego tj.: gminy Starogard Gdański, gminy Kościerzyna, miasta Kościerzyna, gminy Bobowo, gminy Lubichowo, gminy Smętowo Graniczne, gminy Skórcz, miasta Skórcz, gminy Nowa Karczma, gminy Przywidz, gminy Stara Kiszewa.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić przelewem na indywidualny rachunek bankowy bez uprzedniego wezwania za każdy miesiąc kalendarzowy, w terminie do dnia 25 danego miesiąca. W przypadku braku posiadania takiego rachunku należy zwrócić się do Związku Gmin Wierzyca:

tel. : 58 53 13 802 – biuro obsługi klienta
tel. : 510 466 972 – obsługa opłat

Terminy wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami obowiązujące od 01.01.2017 r.
Za miesiącTermin Zapłaty
styczeńdo dnia 25 stycznia
lutydo dnia 25 lutego
marzecdo dnia 25 marca
kwiecieńdo dnia 25 kwietnia
majdo dnia 25 maja
czerwiecdo dnia 25 czerwca
lipiecdo dnia 25 lipca
sierpieńdo dnia 25 sierpnia
wrzesieńdo dnia 25 września
październikdo dnia 25 października
listopaddo dnia 25 listopada
grudzieńdo dnia 25 grudnia
roczna stawka ryczałtowa
za nieruchomości letniskowe
I rata (1/2 stawki rocznej): do dnia 25 maja
II rata (1/2 stawki rocznej): do dnia 25 września
Informacje niezbędne:
  • Każdy właściciel nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (przez właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością) ma obowiązek składać tzw. deklarację opłaty.
  • Spełnienie obowiązku złożenia deklaracji polega na wypełnieniu odpowiedniego formularza deklaracji według wzoru określonego Uchwałą Zgromadzenia Związku Gmin „Wierzyca” nr XIV/78/2016 z dnia 23 czerwca 2016 roku oraz jego podpisanie i złożenie w Związku Gmin Wierzyca.
  • Deklaracja opłaty jest dokumentem stanowiącym podstawę wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dlatego też nie będą wystawiane żadne dodatkowe dokumenty typu: rachunek, faktura, itp.
  • Składający deklarację samodzielnie wylicza wysokość tej opłaty, którą następnie wnosi (bez uprzedniego wezwania do zapłaty) na nadany indywidualny rachunek bankowy w trybie i terminach określonych Uchwałą Zgromadzenia Związku Gmin „Wierzyca” nr III/16/2015 z dnia 26 marca 2015 roku.
  • Właściciel nieruchomości dokonuje wyboru sposobu zbierania odpadów komunalnych w składanej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  • Jeżeli właściciel nieruchomości zadeklaruje selektywne zbieranie odpadów – jest uprawniony do wnoszenia niższych stawek opłaty (za odbiór odpadów segregowanych),
  • Jeżeli właściciel nieruchomości zadeklaruje nieselektywne zbieranie odpadów – jest zobowiązany wnosić opłaty wyższe (za odbiór odpadów niesegregowanych).
  • W przypadku zadeklarowania selektywnego zbieranie odpadów i niedopełnienia tego obowiązku – właściciel nieruchomości naraża się na utratę prawa do stosowania obniżonych stawek opłaty.

Egzekucja opłaty śmieciowej

W przypadku niewpłacenia w określonych terminach kwoty opłaty lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, deklaracja opłaty stanowi podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego i przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego. Procedura postępowania egzekucyjnego rusza w chwili stwierdzenia, iż właściciel zamieszkałej nieruchomości zalega z tytułu opłaty śmieciowej (czyli w chwili wystąpienia różnicy między zadeklarowaną kwotą opłaty „śmieciowej” a rzeczywistymi wpłatami). Przy czym zaległość może polegać na braku wpłaty całości albo części opłaty.

W obu sytuacjach wierzyciel sporządza upomnienie, na podstawie § 7 pkt. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30.12.2015 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych Dz. U z 2015 r. poz. 2367, które jest wezwaniem do uregulowania należności. Wierzyciel wskazuje w nim, o jaką należność chodzi, podaje jej wysokość, termin płatności, wysokość odsetek od nieterminowej wpłaty tj.: obecnie 8% oraz koszty wystawienia upomnienia tj.: obecnie kwota 11,60 zł. Dodatkowo w upomnieniu znajdzie się pouczenie o skutkach niedokonania zapłaty w wyznaczonym terminie. Upomnienie jest doręczane adresatowi.

W sytuacji niedokonania przelewu dotyczącego opłaty śmieciowej oraz pozostałych należności z tym związanych w terminie 7 dni od doręczenia upomnienia, organ egzekucyjny wystawia tytuł wykonawczy zgodnie z przepisami z 17 czerwca 1966r. o postepowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014r. poz. 1619 z późn. zm). Dzieje się to na podstawie złożonej deklaracji, w której znajduje się pouczenie, że stanowi ona podstawę do jego wystawienia. Wraz doręczeniem tytułu wykonawczego z zalegającymi opłatami właścicielowi nieruchomości, następuje wszczęcie egzekucji administracyjnej. Postępowanie egzekucyjne na terenie działania Związku Gmin Wierzyca prowadzi właściwy miejscowo Naczelnik Urzędu Skarbowego.

Zarząd Związku Gmin Wierzyca zwraca się z prośbą o terminowe regulowanie należności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w celu uniknięcia egzekwowania zobowiązań mieszkańców z terenu działania Związku Gmin Wierzyca w sposób przymusowy.

Sporządził: K. Zabicel – ZG „Wierzyca”