Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Oferta pracy

Wójt Gminy Smętowo Graniczne
ogłasza nabór na stanowisko konserwatora
oczyszczalni ścieków w Kopytkowie posiadającego uprawnienia SEP

Wymiar etatu – 1/1
Miejsce wykonywania pracy:
Oczyszczalnia ścieków w Kopytkowie
Kopytkowo 44
83-230 Smętowo Graniczne

Główne obowiązki wynikające z zakresu stanowiska:
– obsługa, prowadzenie prac konserwacyjnych urządzeń oczyszczalni ścieków i sieci wodno- kanalizacyjnej, usuwanie awarii, montaż urządzeń pracujących w oczyszczalni oraz przepompowniach ścieków, sprawdzanie skuteczności oczyszczania, konserwacja urządzeń sterowniczych oczyszczalni ścieków.

I. Wymagania niezbędne wobec kandydata:
1. jest obywatelem polskim,
2.  ukończył 18 rok życia i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
4. nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie,
5. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
6. posiada wykształcenie: zasadnicze zawodowe, mile widziane średnie techniczne,
7. preferowany profil (specjalność): instalator urządzeń sanitarnych i wodno-kanalizacyjnych lub elektryk, automatyk, mechanik albo pokrewne,
8. mile widziane doświadczenie w pracy w charakterze montera/konserwatora sieci wodno-kanalizacyjnej, lub obsługi oczyszczalni i przepompowni ścieków,
9. posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do:
– obsługi urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną,
– obsługi urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1kV,
– obsługi zespołów prądotwórczych o mocy do 100 kVA,
– obsługi aparatury kontrolno – pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń,
10. umiejętność czytania dokumentacji technicznej,

II. Wymagania dodatkowe:
1.      znajomość obsługi komputera,
2.      umiejętność skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole,
3.      samodzielność,
4.      terminowość,
5.      dokładność,
6.      umiejętność sprawnej organizacji pracy,
7.      umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
8.      punktualność i dyspozycyjność, możliwość pracy w dniach wolnych od pracy i po godzinach normatywnej pracy podczas usuwania awarii,
9.      prawo jazdy kat. B + własny samochód,

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku obejmuje m.in.:
1.      obsługa krat, piaskownika, wiaty osadowej, komór osadu, prasy osadu i innych urządzeń, niezbędnych do prawidłowego działania oczyszczalni ścieków,
2.      wykonywanie prac zapewniających poprawne działanie oczyszczalni ścieków,
3.      prowadzenie ewidencji ścieków surowych, oczyszczonych i dowożonych,
4.      prowadzenie ewidencji pracy oczyszczalni,
5.      konserwacja urządzeń pracujących na oczyszczalni ścieków,
6.      pobieranie prób, wykonanie badań i analiz ścieków,
7.      obsługa monitoringu sieci i obiektów wod.-kan., analiza pozyskiwanych danych,
8.      bieżąca kontrola stanu technicznego przepompowni ścieków i kolektorów kanalizacyjnych na terenie gminy,
9.      sporządzanie sprawozdawczości w zakresie działania oczyszczalni ścieków oraz monitoringu sieci wod.-kan. oraz innych obiektów,
10.  utrzymanie porządku na terenie oczyszczalni i przepompowni ścieków oraz ich otoczeniu wraz z wylotem ścieków oczyszczonych wraz ich odbiornikiem,
11.  wykonywanie prac zapewniających poprawne działanie oczyszczalni i przepompowni ścieków oraz kolektorów kanalizacji sanitarnej,
12.  praca w systemie zmianowym w razie potrzeby,
13.  wykonywanie drobnych remontów i napraw urządzeń i sprzętu znajdującego się na oczyszczalni oraz przepompowni oraz konserwacja mienia, zgodnie z zaleceniami pracodawcy lub wyznaczonego przez niego pracownika,
14.  organizowanie przeglądów okresowych urządzeń,
15.  szczegółowy zakres zadań zostanie określony w zakresie czynności.

IV. Wymagane dokumenty:
1.      CV z uwzględnieniem dotychczasowej pracy zawodowej,
2.      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
3.      list motywacyjny,
4.      kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
5.      inne dokumenty potwierdzające posiadane umiejętności,
6.      kopie świadectw pracy,
7.      kopia świadectwa kwalifikacyjnego uprawnień SEP do 1kV,
8.      kserokopia dowodu osobistego,
9.      zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia,
10.  podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
11.  oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t. ze zm.) w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko konserwatora oczyszczalni ścieków w Kopytkowie.

V. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 grudnia 2015 roku do godz. 15:30 w Urzędzie Gminy Smętowo Graniczne, ul. Dworcowa 10, pokój nr 3 (sekretariat). Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Nabór na stanowisko konserwatora oczyszczalni ścieków w Kopytkowie.”
Oferty, które wpłyną po terminie nie będą poddane procedurze konkursowej.
Ostateczny wybór kandydata może być poprzedzony rozmową kwalifikacyjną bądź testem. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie o zakwalifikowaniu do dalszego postepowania kwalifikacyjnego
Dokumenty wymienione w dziale IV, w punktach 1-3 oraz 10-11, powinny być podpisane przez zgłaszających się do konkursu

VI. Informacje dodatkowe:
1) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Smętowie Granicznym, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu grudniu 2014 r. był niższy niż 6%,
2) naboru dokona Komisja powołana zarządzeniem Wójta Gminy. Po przedstawieniu przez komisję protokołu postępowania rekrutacyjnego ostateczną decyzję w sprawie zatrudnienia kandydata podejmuje Wójt,
3) zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu,
4) informacja o wyniku konkursu zostanie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Smętowo Graniczne oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Smętowo Graniczne.

                                                                                         Wójt Gminy Smętowo Graniczne

/-/ Anita Galant