Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Ogłoszenie o debacie

Zgodnie z art. 28aa zawartym w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(T.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559,583; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1005 i poz. 1079) wójt gminy
przedstawia co roku do dnia 31 maja radzie gminy raport o stanie gminy.
Raport będzie rozpatrywany na sesji absolutoryjnej, która w bieżącym roku przypada
na dzień 27 lipca 2022 roku o godz. 15:00 w Remizo-Świetlicy w Smętowie Granicznym,
ul. Okrężna 1. Niniejszy dokument podlega debacie, która jest przeprowadzana wśród radnych,
jak również mieszkańców Gminy Smętowo Graniczne, którzy mogą wziąć w niej udział, po spełnieniu
określonych warunków:

 1. Należy dokonać do Przewodniczącego Rady Gminy Smętowo Graniczne pisemnego
  zgłoszenia o chęci wzięcia udziału w debacie, które musi być poparte podpisami
  20 mieszkańców Gminy Smętowo Graniczne (wymóg dla gmin do 20.000 mieszkańców);
 2. Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana
  została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy
  tj. 26 lipca 2021 roku;
 3. Docelowo w debacie może wziąć udział 15 mieszkańców, dlatego też ważny jest czas
  dokonania zgłoszenia (jednakże w przypadku większej ilości osób chętnych do wzięcia
  udziału w debacie istnieje możliwość za zgodą rady gminy dokonania zwiększenia tej liczby).
  Po przeprowadzonej debacie nad raportem o stanie gminy dokonane zostanie przez radnych
  Rady Gminy Smętowo Graniczne głosowanie nad udzieleniem/lub nie udzieleniem wójtowi wotum
  zaufania (bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy).
  Z treścią raportu o stanie gminy Smętowo Graniczne za rok 2021 można zapoznać się na stronie
  internetowej www.smetowogranicze.pl jak również stronie Biuletynu Informacji Publicznej
  bip.smetowograniczne.pl w zakładce Raport o stanie gminy.

Wójt Gminy Smętowo Graniczne

/-/ Anita Galant