Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Ogłoszenie o pracy

 

Smętowo Graniczne, dnia 20.03.2017

Wójt Gminy Smętowo Graniczne
ogłasza nabór na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika
na stanowisko Podinspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych


Miejsce wykonywania pracy:
Urząd Gminy w Smętowie Granicznym
ul. Dworcowa 10,
83-230 Smętowo Graniczne

I. Wymagania niezbędne:
l) obywatelstwo polskie,
2) wykształcenie wyższe,
3) znajomość przepisów z zakresu prawa zamówień publicznych,
4) znajomość przepisów dotyczących spraw finansowych,
5) znajomość zagadnień i doświadczenie w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych, w tym środków z programów Unii Europejskiej,
6) minimalny 3 letni staż pracy,
7) dobry stan zdrowia,
8) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
9) brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe,
10) nieposzlakowana opinia,
11) biegła znajomość obsługi komputera;

II. Wymagania dodatkowe:
1) doświadczenie w zakresie realizacji zamówień publicznych,
2) doświadczenie w zakresie przygotowania dokumentów strategicznych, projektów i wniosków aplikacyjnych w przedmiocie pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych,
3) kreatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność, kultura osobista,
4) dobra organizacja pracy, staranność i samodzielność,
4) prawo jazdy kat. B,

III. Zakres wykonywanych obowiązków na stanowisku, w szczególności:
1) przygotowanie projektów i wniosków w celu pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych,
2) przygotowywanie i koordynowanie prac nad dokumentami strategicznymi dla gminy,
3) prowadzenie dokumentacji przetargowej dla inwestycji oraz udział w pracach komisji przetargowej,
4) koordynacja działań i prowadzenie postępowań w sprawie udzielania zamówień publicznych,
5) sprawdzanie zgodności z wymaganiami zamawiającego i obowiązującymi przepisami złożonych ofert przetargowych,
6) prowadzenie rejestru zamówień publicznych i sporządzanie sprawozdań w tym zakresie,
7) sprawdzanie pod kątem zgodności z PZP faktur dotyczących prowadzonych spraw,
8) przygotowanie dokumentacji w celu uzyskania pozwoleń na budowę, pozwoleń na użytkowanie inwestycji, zgłoszeń na budowę lub remont,
9) zawieranie umów na realizację inwestycji po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym,
10) wykonywanie w imieniu Urzędu obowiązków inwestora określonych w ustawie w zakresie inwestycji gminnych,
11) nadzór i kontrola nad prawidłowością przebiegu realizacji inwestycji,
12) przeprowadzanie komisyjnych odbiorów inwestycji i odbiorów pogwarancyjnych zrealizowanych inwestycji.
Wyżej wymienione czynności realizuje we współpracy z Kierownikiem Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej.

IV. Oferty kandydatów powinny zawierać:
l) pisemne zgłoszenie się do naboru z motywacją kandydowania na stanowisko Podinspektora ds. inwestycji i zamówień publicznych,
2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
3) życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej,
4) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa, rekomendacje itp.),
5) kserokopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej,
6) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
7) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922.ze zm.) w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko Podinspektora ds. inwestycji i zamówień publicznych.
V. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach na adres:
Urząd Gminy w Smętowie Granicznym, ul. Dworcowa 10, 83-230 Smętowo Graniczne w terminie do 04.04.2017 r. do godz. 15.30 z dopiskiem na kopercie: "Nabór na stanowisko Podinspektora ds. inwestycji i zamówień publicznych”. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do sekretariatu Urzędu Gminy Smętowo Graniczne. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą poddane procedurze naboru. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie o zakwalifikowaniu do dalszego postepowania kwalifikacyjnego.
Dokumenty wymienione w dziale IV, w punktach 1-3 oraz 6-8, powinny być podpisane przez zgłaszających się do konkursu.

VI. Warunki pracy nas stanowisku:
– praca jednozmianowa w wymiarze 1 etatu,
– praca biurowa z obsługą sprzętu m.in. monitora ekranowego, komputera, drukarki, niszczarki;
– praca w pozycji siedzącej, przy obsłudze monitora ekranowego powyżej 4 godzin;

VII. Informacje dodatkowe:
1) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Smętowo Graniczne, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu lutym 2017 r. był niższy niż 6%,
2) naboru dokona Komisja powołana zarządzeniem Wójta Gminy. Po przedstawieniu przez komisję protokołu postępowania rekrutacyjnego ostateczną decyzję w sprawie zatrudnienia kandydata podejmuje Wójt,
3) konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału kandydatów i II etap – rozmowa kwalifikacyjna i wybór kandydata. O terminie i miejscu przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie,
4) przewidywany termin zakończenia naboru nastąpi w ciągu 30 dni po upływie składania ofert,
5) zastrzega się możliwość unieważnienia naboru,
6) informacja o wyniku naboru zostanie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Smętowo Graniczne oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.