Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Ogłoszenie otwartego naboru partnerów do wspólnej realizacji projektu

Ogłoszenie otwartego naboru partnerów do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr RPPM.03.02.01-IZ-01-22-001/15

Urząd Gminy Smętowo Graniczne zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o Zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 -2020 ogłasza otwarty nabór partnera/ partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji projektu mającego na celu poprawę jakości ogólnej i przedszkolnej (Oś Priorytetowa 3 – Edukacja, Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej) planowanego do dofinasowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Edukacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

UWAGA !!! WYDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT: Oferty proszę składać w terminie do 13 stycznia 2016 roku.

Więcej informacji na podstronie Oświata i edukacja