Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych

Stowarzyszenie „Przyjaciół osób Niepełnosprawnych i Potrzebujących Wsparcia” powstało w lipcu 2004 roku. Stowarzyszenie realizuje swoje cele i środki poprzez działanie na rzecz osób niepełnosprawnych i potrzebujących wsparcia, do których należą:

 • organizacja imprez integracyjnych,
 • organizacja wypoczynku dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych,
 • zakup sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy dydaktycznych,
 • pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji,
 • wspieranie finansowe osób niepełnosprawnych i potrzebujących wsparcia o niskim dochodzie,
 • działania w zakresie pomocy społecznej i wyrównanie szans osób i rodzin pozostających w trudnej sytuacji materialnej,
 • przeciwdziałanie patologiom społecznym,
 • organizowanie pracy dla osób niepełnosprawnych,
 • wspieranie finansowe Ośrodków Adaptacyjnych i Ośrodków Wsparcia dla osób niepełnosprawnych
 • pokrycie kosztów wynajmu i utrzymania Ośrodków Adaptacyjnych i Ośrodków Wsparcia dla osób niepełnosprawnych
 • prowadzenie działalności gospodarczej w rozmiarach służących  realizacji celów statutowych,
 • rozwój społeczeństwa obywatelskiego, w tym organizacja wolontariatu,
 • działania w zakresie profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia,
 • zakładanie i prowadzenie domów całodobowego pobytu, schronisk, ochronek, noclegowni, hospicjów, kuchni, łaźni i innych placówek pomocy  bezdomnym oraz ubogim, starszym, chorym, niepełnosprawnym i innym osobom potrzebującym wsparcia.

Zakres działalności Stowarzyszenia obejmuje poniższe zadania:

 • organizowanie osób  i środków w celu realizacji przyjętych celów,
 • organizowanie kształcenia poprzez szkolenia, spotkania, seminaria, sympozja, kursy, konferencje, itp.
 • współprace z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, organizacjami pozarządowymi oraz partnerami działającymi na polu pracy socjalnej,
 • bezpośrednią i pośrednią działalność pomocową np. w formie organizowania pomocy materialnej, doradztwa, opiniowania i konsultacji,
 • zakładanie i prowadzenie placówek realizujących cele Stowarzyszenia np. Ośrodki Adaptacyjne, Ośrodki Wsparcia, Warsztaty Terapii Zajęciowej.

Obecnie w Zarządzie Stowarzyszenia zasiadają:

Prezes: Pani Marzena Ołowska

V-ce Prezes: Pani Elżbieta Pietrasiak

Członkowie Zarządu:
Ks. Andrzej Taliński
Pani Elżbieta Gromowska
Pani Urszula Zawadzińska
Pan Teodor Kalinowski

Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Lalkowach – w budynku byłej szkoły podstawowej. 
Lalkowy 10
83-230 Smętowo Graniczne
Tel: 585619665
e-mail: wtzlalkowy@op.pl
     

Od grudnia 2006 roku Stowarzyszenie zajęło się prowadzeniem Warsztatów Terapii Zajęciowej. Jest to placówka dziennego pobytu przeznaczona dla 20 osób niepełnosprawnych z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności, ze wskazaniami do uczestniczenia w terapii. Placówka podzielona jest na cztery pracownie tematyczne: komputerowa, gospodarstwa domowego, krawiecka, plastyczno – ogrodnicza, oraz jako osobny gabinet rehabilitacyjny. W placówce odbywa się  rehabilitacja i terapia osób niepełnosprawnych, (na płaszczyznach: zdrowotnej, zawodowej i społecznej) mająca za zadanie zapoznać środowisko z niepełnosprawnością, przystosować osoby niepełnosprawne do życia w tym środowisku, podjęcia pracy przez osoby niepełnosprawne, zadbać o ich stan zdrowia poprzez ćwiczenia, ruch. Zapraszamy wszystkie osoby niepełnosprawne, do odwiedzenia placówki WTZ. Główną misją Stowarzyszenia jest niesienie dobra, pomocy i wsparcia osobą które najbardziej tego potrzebują. Stowarzyszenie w planach ma również założenie hospicjum domowego na terenie Gminy Smętowo Graniczne i okolic.