Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Otrzymane dofinansowania

 

Zapraszamy do bieżącego śledzenia zakładki pn. " Inwestycje".

Zwiększenie ilości miejsc przedszkolnych oraz poszerzenie oferty edukacyjnej przedszkoli w Gminie Smętowo Gr.
Gmina Smętowo Graniczne otrzymała dofinansowanie w ramach Działania 03.01. Edukacja przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020. 

Nasz projekt o tytule:

„Zwiększenie ilości miejsc przedszkolnych oraz poszerzenie oferty edukacyjnej przedszkoli w gminie Smętowo Graniczne” zajął 4 miejsce spośród 71 ocenionych pozytywnie projektów.

Wsparciem objęta będzie grupa przedszkolna 4-5 latków z Kopytkowa oraz grupy z przedszkola w Smętowie. Projekt zakłada między innymi zakup niezbędnego wyposażenia, pomocy dydaktycznych, zabawek, pomocy plastycznych oraz podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez realizację dodatkowych zajęć rozwijających kompetencje kluczowe dzieci, zajęć dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, szkolenia dla nauczycieli i rodziców.

Wartość zatwierdzonego projektu wynosi 584.171,25 zł
Wnioskowane dofinansowanie jest równe kwocie 496.545,56 zł
 

Nowe możliwości kształcenia

Gmina Smętowo Graniczne uzyskała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej.

 
Zakres inwestycji: ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i poza formalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia.
Cel projektu to przeprowadzenie wzorcowej reformy systemu nauczania /uczenia się na terenie jednej gminy, poprzez spójne i przemyślane działania związane ze wzmocnieniem kompetencji kluczowych na rynku pracy wszystkich uczniów działających w gminie Smętowo trzech szkół podstawowych oraz gimnazjum.
 
Wartość ogółem – 1.928.259,94 zł.
Wysokość otrzymanego dofinansowania – 1.831.846,94 zł

Przebudowa drogi gminnej na odcinku Smętowo Graniczne – Smętówko– Kopytkowo

Gmina Smętowo Graniczne pozyskała dofinansowanie na realizację przedmiotowego zadania z zakresu „Budowy lub modernizacji dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 .

    Przedmiotem zamówienia w formule „zaprojektuj – wybuduj” jest zaprojektowanie i wykonanie dokumentacji projektowej na realizację robót budowlanych związanych z przebudową drogi gminnej na odcinku Smętowo Graniczne – Smętówko- Kopytkowo wraz z budową dwukierunkowego ciągu pieszo – rowerowego i oświetlenia.
Zakres robót polegający na zaprojektowaniu i wykonaniu przebudowy drogi gminnej na odcinku Smętowo Graniczne- Smętówko – Kopytkowo obejmuje:

– przebudowę jezdni ul. Starogardzkiej w miejscowości Smętowo Graniczne na odcinku od skrzyżowania z ul. Dworcową do skrzyżowania z obwodnicą Smętowa oraz od skrzyżowania z obwodnicą Smętowa tj. od działki nr 16/1 w kierunku miejscowości Kopytkowo do granicy z działką nr 57/4, obręb Kopytkowo;
– budowę ciągu pieszo rowerowego na odcinku od skrzyżowania z ul. Kolejową do skrzyżowania z obwodnicą Smętowa oraz od skrzyżowania z obwodnicą Smętowa w kierunku miejscowości Kopytkowo do skrzyżowania z drogą wewnętrzną (działka nr 60/3 obręb Kopytkowo) o nawierzchni bitumicznej na szerokości 2 m dla ciągu rowerowego na podbudowie z kruszywa łamanego ; dla ciągu pieszego na szerokości 1,5 m z kostki brukowej betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego i podsypce cementowo – piaskowej;
– budowę chodnika po przeciwnej stronie od skrzyżowania z drogą wewnętrzną – działka nr 60/3 obręb Kopytkowo do istniejącej zatoczki autobusowej o szerokości 1,5 m z kostki brukowej betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego i podsypce cementowo – piaskowej;
– budowę chodnika o szerokości 1,5 m z kostki brukowej betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego i podsypce cementowo – piaskowej na działce nr 14 obręb Smętówko o długości ok. 50 m prowadzącego z ciągu pieszo – rowerowego do przejścia dla pieszych zlokalizowanego na obwodnicy Smętowa
– odwodnienie w terenie niezabudowanym powierzchniowe do rowów przydrożnych, w terenie zabudowanym – w miejscach projektowanych chodników poprzez projektowaną lub istniejącą kanalizację deszczową lub o ile to możliwe do rowów przydrożnych;
– rozbiórkę istniejącego chodnika na działce nr 119 obręb Smętowo Graniczne;
– modernizację istniejącego chodnika na działce nr 517/2 poprzez ułożenie nowej kostki brukowej betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego i podsypce cementowo – piaskowej wraz z wykonaniem nowych barierek ochronnych;
– oświetlenie solarne wyposażone w moduł fotowoltaiczny

Szacunkowa powierzchnia jezdni, ciągu pieszo – rowerowego, zjazdów, terenów zielonych usytuowanych w pasach drogowych ulicy Starogardzkiej i drogi na odcinku Smętowo – Kopytkowo przeznaczonej do przebudowy, wynosi około 30 000,00 m2

Wartość ogółem – 3.262.164,84 zł.
Wysokość otrzymanego dofinansowania – 2.046.316,00 zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Smętowo Graniczne – Centrum 

Gmina Smętowo Graniczne uzyskała dofinansowanie na realizację przedmiotowego zadania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 11.3. Gospodarka wodno-ściekowa.

  Przedmiotem projektu jest budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Smętowo Graniczne – Centrum. W ramach projektu planuje się przeprowadzenie robót budowlanych związanych z budową kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z tłocznią ścieków. Łączna długość projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z kinetami studni wynosi 2 293,5 m. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej oraz spełnienie zobowiązań akcesyjnych w zakresie oczyszczania ścieków w aglomeracjach od 2 do 10 tys. RLM. Aglomeracja Smętowo Graniczne z oczyszczalnią ścieków w Kopytkowie, na obszarze której będzie realizowany projekt, należy do aglomeracji z tego przedziału RLM. W wyniku realizacji projektu zwiększy się zasięg zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej w gminie Smętowo Graniczne – do projektowanej sieci zostanie podłączonych 392 mieszkańców, tym samym zwiększy się stopień skanalizowania gminy. Okres realizacji projektu od: 2017-03-01 do: 2018-04-30

Wartość ogółem – 3.185.936,69 zł.
Wysokość otrzymanego dofinansowania – 2.403.376,09 zł.