Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Smętowo Graniczne – Centrum

Gmina Smętowo Graniczne uzyskała dofinansowanie na realizację przedmiotowego zadania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 11.3. Gospodarka wodno-ściekowa.

Przedmiotem projektu jest budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Smętowo Graniczne – Centrum. W ramach projektu planuje się przeprowadzenie robót budowlanych związanych z budową kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z tłocznią ścieków. Łączna długość projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z kinetami studni wynosi 2 293,5 m. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej oraz spełnienie zobowiązań akcesyjnych w zakresie oczyszczania ścieków w aglomeracjach od 2 do 10 tys. RLM. Aglomeracja Smętowo Graniczne z oczyszczalnią ścieków w Kopytkowie, na obszarze której będzie realizowany projekt, należy do aglomeracji z tego przedziału RLM. W wyniku realizacji projektu zwiększy się zasięg zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej w gminie Smętowo Graniczne – do projektowanej sieci zostanie podłączonych 392 mieszkańców, tym samym zwiększy się stopień skanalizowania gminy. Okres realizacji projektu od: 2017-03-01 do: 2018-04-30

Wartość ogółem – 3.185.936,69 zł.
Wysokość otrzymanego dofinansowania – 2.403.376,09 zł.