Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Przebudowa drogi gminnej na odcinku Smętowo Graniczne – Smętówko – Kopytkowo

Gmina Smętowo Graniczne pozyskała dofinansowanie na realizację przedmiotowego zadania z zakresu „Budowy lub modernizacji dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 .

Przedmiotem zamówienia w formule „zaprojektuj – wybuduj” jest zaprojektowanie i wykonanie dokumentacji projektowej na realizację robót budowlanych związanych z przebudową drogi gminnej na odcinku Smętowo Graniczne – Smętówko- Kopytkowo wraz z budową dwukierunkowego ciągu pieszo – rowerowego i oświetlenia.

Zakres robót polegający na zaprojektowaniu i wykonaniu przebudowy drogi gminnej na odcinku Smętowo Graniczne- Smętówko – Kopytkowo obejmuje:

  • przebudowę jezdni ul. Starogardzkiej w miejscowości Smętowo Graniczne na odcinku od skrzyżowania z ul. Dworcową do skrzyżowania z obwodnicą Smętowa oraz od skrzyżowania z obwodnicą Smętowa tj. od działki nr 16/1 w kierunku miejscowości Kopytkowo do granicy z działką nr 57/4, obręb Kopytkowo;
  • budowę ciągu pieszo rowerowego na odcinku od skrzyżowania z ul. Kolejową do skrzyżowania z obwodnicą Smętowa oraz od skrzyżowania z obwodnicą Smętowa w kierunku miejscowości Kopytkowo do skrzyżowania z drogą wewnętrzną (działka nr 60/3 obręb Kopytkowo) o nawierzchni bitumicznej na szerokości 2 m dla ciągu rowerowego na podbudowie z kruszywa łamanego ; dla ciągu pieszego na szerokości 1,5 m z kostki brukowej betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego i podsypce cementowo – piaskowej;
  • budowę chodnika po przeciwnej stronie od skrzyżowania z drogą wewnętrzną – działka nr 60/3 obręb Kopytkowo do istniejącej zatoczki autobusowej o szerokości 1,5 m z kostki brukowej betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego i podsypce cementowo – piaskowej;
  • budowę chodnika o szerokości 1,5 m z kostki brukowej betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego i podsypce cementowo – piaskowej na działce nr 14 obręb Smętówko o długości ok. 50 m prowadzącego z ciągu pieszo – rowerowego do przejścia dla pieszych zlokalizowanego na obwodnicy Smętowa
  • odwodnienie w terenie niezabudowanym powierzchniowe do rowów przydrożnych, w terenie zabudowanym – w miejscach projektowanych chodników poprzez projektowaną lub istniejącą kanalizację deszczową lub o ile to możliwe do rowów przydrożnych;
  • rozbiórkę istniejącego chodnika na działce nr 119 obręb Smętowo Graniczne;
  • modernizację istniejącego chodnika na działce nr 517/2 poprzez ułożenie nowej kostki brukowej betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego i podsypce cementowo – piaskowej wraz z wykonaniem nowych barierek ochronnych;
  • oświetlenie solarne wyposażone w moduł fotowoltaiczny.

Szacunkowa powierzchnia jezdni, ciągu pieszo – rowerowego, zjazdów, terenów zielonych usytuowanych w pasach drogowych ulicy Starogardzkiej i drogi na odcinku Smętowo – Kopytkowo przeznaczonej do przebudowy, wynosi około 30 000,00 m2

Wartość ogółem – 3.262.164,84 zł.
Wysokość otrzymanego dofinansowania – 2.046.316,00 zł.