Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Protokół z posiedzenia Zespołu o Charakterze Doradczym i Inicjatywnym

PROTOKÓŁ NR 1
Z POSIEDZENIA WSPÓLNEGO ZESPOŁU O CHARAKTERZE DORADCZYM I INICJATYWNYM ODBYTYM W DNIU 7 MARCA 2017 ROKU W SALI POSIEDZEŃ URZĘDU GMINY W SMĘTOWIE GRANICZNYM

Obecni na posiedzeniu:
• członkowie zespołu powołanego Zarządzeniem nr 15/2017 Wójta Gminy Smętowo Graniczne z dnia 1 marca 2017r.,tj.:
– Jarosław Krzyżanowski – Przewodniczący
– Marta Bronk – Szambowska – Zastępca
– Bartłomiej Kozłowski – Członek
– Bożena Mirota – Członek
Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.

Otwarcia spotkania dokonała Pani Marta Bronk – Szambowska, która przywitała zgromadzonych, określiła cel posiedzenia oraz przedstawiła główne zadania Zespołu. Zastępca Przewodniczącego Zespołu podkreśliła, iż Członkowie Zespołu reprezentujący sektor pozarządowy nie mogą zabierać stanowiska w sprawie propozycji podziału środków finansowych na działania planowane przez organizacje, które reprezentują. Stwierdzono, iż na posiedzeniu Zespołu nie pojawił się jeden z powołanych przedstawicieli sektora pozarządowego, reprezentujący Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych i Potrzebujących Wsparcia Lalkowy.
Obrady Zespołu rozpoczęto od omówienia planów i szacowanych kosztorysów działań na rok 2017 przygotowanych odpowiednio wcześnie przez funkcjonujące na terenie Gminy Smętowo Graniczne organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Członkowie Zespołu przedstawiali kolejno swoje stanowiska i opinie odnośnie propozycji
dot. wysokości dotacji na realizację konkretnych zadań publicznych. Sprawdzano zasadność planowanych przedsięwzięć oraz ich spójność z założeniami Rocznego Programu Współpracy. Zespół dokonał również analizy potrzeb społecznych w zakresie: kulturalnym, sportowym i rekreacyjnym, co miało korzystny wpływ na przebieg obrad. Członkowie Zespołu polemizując brali pod uwagę: cykliczność danych przedsięwzięć, liczbę uczestników, zasięg proponowanych wydarzeń, wkład pracy i zaangażowanie sektora pozarządowego, efektywność, pozyskany wkład sponsorski, a także współmierne korzyści dla całej lokalnej społeczności płynące z realizacji zadania publicznego.
Zespół jednogłośnie zadecydował o pozostawieniu rezerwy finansowej z przeznaczeniem na organizację szkolenia i kursu dla przedstawicieli sektora pozarządowego. Proponowana tematyka szkoleń dot. umiejętności pisania wniosków o dofinansowanie ze środków zewnętrznych oraz tworzenia ofert sponsorskich. Zakres szkoleń wynika z badania ankietowego, przeprowadzonego dnia 28 lutego 2017r.
Propozycje Zespołu, dotyczące wysokości wsparcia finansowego opierały się na założeniach Rocznego Programu Współpracy Gminy Smętowo Graniczne na rok 2017 z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Ustalono, iż wynik obrad Wspólnego Zespołu o Charakterze Doradczym i Inicjatywnym w terminie do 3 dni roboczych zostanie przekazany do ostatecznej decyzji Wójta Gminy Smętowo Graniczne, gdyż rozstrzygnięcia Zespołu w sprawie miały charakter doradczy.

Pracę Zespołu zakończyło opracowanie ogólnej prognozy finansowej rozdysponowania środków finansowych planowanych na współpracę z sektorem pozarządowym w budżecie Gminy Smętowo Graniczne na rok 2017.
Na zakończenie posiedzenia Przewodniczący Zespołu podziękował wszystkim za czynny udział w spotkaniu.

                                                                                                                   Wójt Gminy Smętowo Graniczne
                                                                                                                                     /-/Anita Galant